Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Финансиране чрез увеличаване на капитала или заем към фирма

От /Публикувано: 11/10/2021/Категории: Данъци, Счетоводство/

Често, за да функционира изобщо една фирма, е необходима тя да има съответния работен капитал. Тъй като той не винаги може да дойде от собствената й дейност, се налага парите да бъдат инвестирани от собственика или съдружниците. Когато се прави такава операция, обикновено се цели парите да дойдат във фирмата без данъци и по възможно най-облекчен начин. Най-често използваните способи са следните:

  1. Увеличаване на капитала;
  2. Заем от собственика или съдружниците.

В този материал ще опитаме да обобщим предимствата и недостатъците на двата способа. Ето и кратко съдържание:

Увеличаване на капитала на фирма

Единствено търговските дружества имат капитал, поради което и само при тях тази операция намира приложения. Разбира се, огромната част от фирмите са именно такива дружества (ЕООД, ООД, АД, ЕАД).

Капиталът може да бъде увеличен както с вноска от собственика или съдружниците, така и с привличане на нов съдружник. И в двата случая се прави капиталова вноска, като парите или муществото, които се внасят, стават собственост на дружеството. Чисто формално, има два начина за увеличаване на капитала:

  1. Записване на нови дялове в капитала;
  2. Увеличаване на стойността на текущите дялове.

Няма практическо значение по кой от двата способа се увеличава капитала. Капиталовата вноска не формира печалба на дружеството и не се отразява върху дължимия корпоративен данък.

Предимства на увеличаване на капитала

Едно от съществените предимства на увеличаването на капитала е, че това може да стане и с непарична вноска. Тази операция се нарича апорт като често се апортират недвижими имоти или дори цели предприятия. При недвижимите имоти апортът дори е способ за прехвърляне на собственост при избягване на ДДС. За това сме писали специална статия.

Едно косвено предимство на увеличаването на капитала е, че увеличеният капитал се отразява в Търговския регистър. Той е публичен и често по-високият капитал се свързва с повече доверие в контрагентите.

Друго потенциално предимство е, че при увеличаването на капитала е възможно вноската да се извърши само от един съдружник, а дялове в капитала да запишат и други. Така на практика може да бъде запазено съотношението в притежаваните дялове и без съразмерност на инвестицията.

Недостатъци на увеличаване на капитала

Основният недостатък на увеличаването на капитала е, че то трябва да бъде вписано в Търговския регистър. Макар самата вноска да може да се направи предварително, самото вписване понякога отнема време. Процедурата може да е и доста скъпа и продължителна, когато се извършва непарична вноска.

Финансиране чрез заем

Чисто документално, заемът е по-лесен от увеличаването на капитала. Не се вписва никъде и се случва изключително бързо. Важно е да се уточни, че НАП изисква, с оглед риска от заобикаляне на закона, заемите, които се отпускат от съдружници на дружества, да бъдат при пазарни условия. Това означава, че трябва да се начислява възнаградителна лихва.

Заемът, разбира се, подлежи на връщане при условия, уговорени между страните. Неизплатените заеми могат да бъдат и капитализирани, което означава заемодателят да придобие дялове от капитала вместо да получи плащане по вземането си.

При заема трябва да се избягва уговарянето на твърде голяма лихва, което може да бъде прието за скрито разпределение на печалба и избягване на корпоративен данък.

Предимства на финансирането чрез заем

Може да не звучи логично, но това, че заемът следва да бъде върнат, всъщност е предимство. Даването на заем от собственика означава, че плащанията на дружеството към него ще се считат за връщане на заема. Това означава пари да излизат от фирмата без да се дължат данъци както би било при разпределението на дивидент (5 % данък). Върху лихвата се дължи данък, който за физическите лица е в размер на 10%, но тази сума често е пренебрежителна. 

Друго предимство, както вече споменахме е, че процедурата за отпускане на заем от съдружниците е изключително опростена. Тя не е свързана с вписвания и подготовка на документи, което я прави и доста бърза и евтина.

Недостатъци на заема

Известна административна тежест е фактът, че заемите следва да се декларират от физическите лица, които с ги отпуснали. Вече сме писали по темата, та просто даваме линк към съответната статия.

Друг недостатък може да бъде това, че заемът все пак е задължение на дружеството. Той може да бъде пречка за други сделки и най-вече за получаване на банкови заеми. 

Заключение

Голямото предимство на заема се крие в това, че, когато се връща на собственика се избягва данък дивидент. Това, разбира се, е аргумент само в случаите, в които иначе би се формирала печалба, която да бъде изплатена на съответния съдружник. Това е временна полза, тъй като в един момент заемът ще бъде върнат окончателно.

Увеличаването на капитала, от друга страна, е по-скъпата и сложна операция. При нея плюс е това, че дружеството не трупа задължения, било то и към своите собственици. Също така, капиталът на същото се увеличава, което може да се отрази положително на имиджа на фирмата.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако тази статия Ви е била интересна, може би ще харесате и следните материали от блога ни:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас