Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъци при инвестиция в българска компания с увеличаване на капитала

От /Публикувано: 16/08/2021/Категории: Данъци, ЗКПО/

Намирането на инвеститор за един бизнес обикновено е голямо събитие, свързано, под една или друга форма, с набирането на голямо количество средства. Обикновено, когато има движение на капитали, се намесват данъците. Темата на днешния блогпост е “данъци при инвестиция” и в частност как да бъдат избегнати. Както обичайно, даваме кратко съдържание за по-лесна навигация:

Какво имаме предвид под инвестиция?

В случая нямаме предвид някакво законово понятие за инвестиция, ами това, което обикновено всички разбираме в практиката. Инвестицията обикновено е свързана с прехвърляне на парични средства или имущество към един бизнес срещу получаването на дяло от него.

Важно е да направим уточнение, че не говорим за случая, в което собственика на една фирма продава дялове или акции на друго лице. Тази хипотеза вече сме разглеждали от данъчна гледна точка в материала ни на тема Данък при продажба на акции и дялове от физическо лице. В този блогпост говорим за ситуацията, в която имуществото, което се увеличава, е това на фирмата.

Как на практика се случва една инвестиция?

Инвестициите, които разглеждаме в този материал, са тези, свързани с увеличаването на капитала на търговско дружество. Обикновено инвеститорът прави вноска в капитала, срещу която записва дялове в него. Няма да се спираме в детайли на правната страна на подобно увеличение на капитала, защото остава извън данъчноправните въпроси. Като последни уводни думи ще направим единствено уточнението, че вноската в капитала може да има две различни форми:

  1. Парична вноска, когато дружеството придобива определена парична сума;
  2. Непарична вноска (апорт), когато в капитала на дружеството се внасят права.

Във втората хипотеза правата, които се внасят в капитала (право на собственост, вземане или друго) обикновено следва да бъдат оценени. Тази оценка се прави предварително от вещи лица към Агенция по вписванията.

Данъци при инвестиция с увеличаване на капитала

Основните въпроси, които разглеждаме в тази част от блога са:

  1. Косвени данъци при вноски в капитала;
  2. Ефекти от увеличаване на капитала върху корпоративния данък;
  3. Данъци при капитализиране на печалба.

Косвени данъци при инвестиция с вноска в капитала

Най-важното, което трябва да се има предвид във връзка с българското право, е, че в България не се дължи данък върху вноските в капитала. В България никога не е имало такъв данък, но е важно да се отбележи, че законодателството на ЕС е хармонизирано в тази насока с Директивата относно косвените данъци върху набирането на капитал.

Директивата не допуска държавите-членки да облагат вноските в капитала на търговски дружества. Има предвидено изключение за тези държави, които преди приемане на директивата са имали подобни данъци при инвестиция, но това не се отнася до България.

Формира ли се печалба от увеличението на капитала?

Когато имуществото на едно дружество се увеличава, това обикновено е свързано с генерирането на печалба. Годишната печалба пък се облага с корпоративен данък. Вноските в капитала на дружеството обаче не формират печалба за счетоводни и данъчни цели. Казано с прости думи, увеличаването на капитала на едно дружество не се отразява върху неговата печалба.

Данъци при инвестиция с капитализиране на печалба

Инвестицията в бизнеса на едно дружество може да не идва единствено от външни лица. Напълно допустимо е капиталът да бъде увеличен и с вноски от текущите съдружници. Една особена хипотеза е свързана с капитализирането на натрупаната печалба на дружеството. В този случай съдружниците решават, че няма да разпределят помежду си като дивидент печалбата, ами тя ще послужи за инвестиция в дружеството.

В някои държави в ЕС, например прибалтийските такива, печалбата, която се инвестира в дружеството, не се облага с корпоративен данък. В България обаче това не е така. Няма предвидено изключение в подобна хипотеза. Дори и печалбата да бъде капитализирана, върху нея пак ще трябва да се плати данък.

Данъци при инвестиция под формата на непарична вноска от страна на инвеститора

До момента разглеждахме данъците, които може да възникнат за дружеството, което е получател на инвестицията. Важно е обаче да се обърне внимание и на потенциалните данъци за инвеститора. Внимание заслужава хипотезата, в която инвеститор е търговско дружество, което прави непарична вноска в капитала на друго дружество.

Данъчен ефект при разлика в балансова стойност и оценка от вещи лица

Чисто счетоводно операцията се извършва чрез отписване на съответния актив в счетоводството на инвеститора по неговата балансова стойност. Напълно възможно е тази стойност да е различна от стойността, която вещите лица към Агенция по вписванията определят за апортната вноска в капитала на дружеството – получател на вноската. Ако оценката на вещите лица е по-висока, то се счита, че инвеститорът всъщност реализира печалба от апорта и това се отразява на дължимия корпоративен данък. Печалбата е равна на разликата между балансовата стойност на актива в счетоводството на инвеститора и оценката, която вещите лица са дали. Разбира се, разликата би могла да бъде и отрицателна, в който случай е налице загуба.

Във връзка с горния казус има и практика на ВАС, а именно решение 14668 от 31.01.2019 г. по по адм. дело № 6946/2019.

ДДС при извършване на непарична вноска в капитала

Сред релевантните въпроси относно данъци при инвестиция е и ДДС. Когато капиталът на едно дружество се увеличава с непарична вноска (апорт) е налице смяна на собствеността върху един актив. Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗДДС извършване на непарична вноска в търговско дружество не представлява доставка за целите на закона. Следователно и подобна сделка е освободена от ДДС.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако тази статия Ви е харесала, имаме много други, които са косвено свързани с инвестициите. Едно един много кратък и неизчерпателен списък на материалите до момента:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас