Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данък при продажба на акции и дялове от физическо лице

От /Публикувано: 22/02/2021/Категории: Данъци, ЗДДФЛ/

Тоз материал е посветен на темата на дължимия данък по ЗДДФЛ при продажба на акции и дялове от физическо лице. Тези доходи се облагат с данък общ доход на годишна база или с окончателен данък, който подлежи на авансово внасяне, когато продавачът по сделката е чуждестранно лице. Обръщаме внимание на дължимия данък при различни хипотези на продажба.

Определяне на данъчната основа при продажба на акции и дялове

За да се определи дължимия данък при подобни сделки, трябва първо да се определи данъчната основа. Съгласно чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ (виж текстовете на разпоредбите по-долу) данъчната основа при продажба на акции и дялове от физическо лице е равна на сумата от реализираните през годината печалби, намалена със сумата на реализираните загуби от тези сделки. По-често става въпрос з единични сделки, а не за серия от сделки през годината, но ЗДДФЛ все пак разглежда всички продажби като съвкупност. Наясно сме, че това налага някои уточнения, затова ги даваме.

Определяне на печалба и загуба

Когато се продават акции или дялове срещу определена цена, може да се реализира печалба или загуба. Необходимо е да се изчисли цената на придобиване на съответните активи. Възможните хипотези са следните:

  1. Придобиване по възмезден начин закупени са, заменени са или са получени срещу апортна вноска);
  2. Записване от учредители при създаване на дружеството или увеличение на капитала;
  3. Придобиване по наследство.
  4. Придобиване по дарение.

Акции и дялове, придобити възмездно

Когато акциите и дяловете са придобити възмездно, те имат своята придобивна цена. Тя се изважда от продажната цена, за да се прецени дали е налице печалба или загуба.

Акции и дялове, записани от учредители

Придобивната цена за акции, записани при учредяването на едно дружество, е 0. Учредителните вноски в капитала не се считат за придобивна цена. Същото се отнася и при записване на акции в ситуации на увеличаване на капитала.

Наследени акции и дялове

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от ЗДДФЛ доходите, придобити от продажба на имущество, придобито по наследство, са необлагаеми. Това обаче не означава, че продажната и придобивна цена са без значение. Ако продажната цена е по-висока от тази, на която наследодателят е придобив активите, то печалбата е облагаема.

Акции и дялове, придобити по дарение

Придобивната цена на акции и дялове, които са дарени, е 0 лв. Печалбата от сделки с такива акции винаги ще бъде 100% от цената.

Продажба на акции и дялове

Продажба на активи от местни и чуждестранни лица

Има разлика в данъчния режим съобразно това, дали лицето, което реализира дохода е местно или чуждестранно. Също така, има значение дали става въпрос за акции и дялове на местно или на чуждестранно дружество. Разбира се, доходите на чуждестранни лица от продажба на активи от чуждестранни предприятия, не са предмет на ЗДДФЛ, затова ще разгледаме останалите хипотези.

Продажба на акции на местно дружество от местно лице

Когато местно физическо лице продава свои акции или дялове в българско търговско дружество, печалбата от сделката се декларира с данъчната декларация и се дължи данък на годишна база.

Продажба на активи на чуждестранно дружество от местно лице

Тук правилото е същото като при продажбата на активи от местно дружество. Възможно е обаче България да има спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с държавата, на която е местно съответното дружество. Съгласно спогодбата по отношение на тези сделки могат да се прилагат и по-различни правила. Всички данъчни спогодби на Република България се публикуват на уебсайта на НАП.

Продажба на акции на местно дружество от чуждестранно лице

По отношение на сделките, с които чуждестранно лице продава акции в местно дружество, се прилага окончателен данък по ЗДДФЛ. Той подлежи на авансово деклариране и внасяне. Данъчната основа отново е реализираната печалба, но данъкът се внася авансово до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, през което е реализирана сделката.

Данъчна ставка

Данъчната ставка при всички хипотези е 10%. Когато става въпрос за данък, дължим от местни лица, който се декларира с годишната данъчна декларация, е добре да се съобразят предвидените в ЗДДФЛ данъчни облекчения. До момента сме писали за следните:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас