Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъци при търговия с криптовалути по занятие

От /Публикувано: 05/04/2021/Категории: Crypto, Данъци, ЗДДФЛ/

Съдържание

 1. Какво значение има дали извършвате търговия с криптовалути по занятие?
 2. Кога е налице търговия с криптовалута по занятие и кога инцидентна сделка?
 3. Какъв е режимът на данъчно облагане при инцидентни сделки с крипто?
 4. Данъчно облагане при търговия с криптовалути по занятие
  1. Задължение за регистрация като едноличен търговец
  2. Прехвърляне на загуба в следващи години
  3. Необходимост от внасяне на осигуровки
 5. Какво да се декларира в крайна сметка пред НАП?

Криптовалутите са изключително интересна тема за екипа на Tax Monkey и считаме, че имаме добри правни познания именно в тази област. Част от нашите клиенти са нови инвеститори, които използват различни платформи, за да инвестират в крипто, акции или други активи. Често се налага да им даваме консултации или поне информация по подобни правни въпроси, поради коeто решихме да започнем да обобщаваме практиката си в малко по-систематизиран вид. Днес обръщаме внимание на това как се изчисляват данъците при търговия с криптовалути по занятие и по точно, в кои случаи данъчната ставка е 10% и кога е по-всоката такава от 15%.

Какво значение има дали извършвате търговия с криптовалути по занятие?

Дали сделките с криптовалути са инцидентни или обичайни за Вас има отношение към режима на данъчно облагане на печалбите от тях. За пълнотата на блогпоста първо трябва да изясним две понятия: данъчна ставка и данъчна основа.

 1. Данъчната ставка е данъкът в пропорционално изражение, например 10%;
 2. Данъчната основа пък е сумата, върху която се налага ставката.

Така размерът на данъка се получава когато към данъчната основа се приложи съответната ставка. Когато говорим за сделки с криптовалута, имаме особеност, както по отношение на данъчната ставка, така и при данъчната основа. Ще разделим сделките на две категории, които ще разгледаме отделно:

 • Инцидентна покупко-продажба на криптовалута;
 • Търговия с криптовалути по занятие

Кога е налице търговия с криптовалута по занятие и кога инцидентна сделка?

Този въпрос изниква винаги в разговорите с наши клиенти – кога една дейност преминава от инцидентна в стопанска (такава по занятие)? Нямаме прост отговор и преценката е субективна. Това би казал всеки юрист, но ние ще се постараем да сме по-конкретни. По отношение на сделките с крипто няма много практика на съда все още, но, ако приложим аргументите за други дейности по аналогия, ще стигнем до извода, че, ако се издържате от търговия с криптовалута или други активи, то става въпрос за дейност по занятие. Доходите и колко регулярно се получават те формират един критерий като отправна точка. Друг критерий е честотата на операциите. Когато става въпрос за day trading, със сигурност е налице стопанска дейност. В обратната крайност, ако говорим за 2-3 продажби на година, те са по-скоро инцидентни.

В България има и много междинни случаи – хора, които тепърва навлизат в търговия с криптовалути и за които не може да се направи толкова ясно разграничение. Тук трябва да разгледаме каква цел се преследва със сделките. Когато дейността излезе от рамките на управлението на лично имущество и се превърне в инвестиционна и спекулативна такава, може да се направи аргумент, че става въпрос за търговия с криптовалута по занятие.

Ето едно кратко обобщение на критериите, които е добре да се съобразяват:

 1. Обем на годишната печалба от сделките и дали можете да се издържате с нея;
 2. Честота на сделките на дневна, седмична или месечна база;
 3. Дали сделките са с преимуществено спестовна, инвестиционна или спекулативна цел

Данъци при търговия с криптовалути по занятие

Какъв е режимът на данъчно облагане при инцидентни сделки с крипто?

Когато не става въпрос за дейност, която се извършва по занятие, се прилага обикновен режим за данък общ доход по ЗДДФЛ. Неговите особености са следните:

 1. Данъчната основа е реализираната през годината печалба от сделки;
 2. Данъчната ставка е 10%.

Събират се всички сделки по продажба, но и замяна, на криптовалути през годината и се прави калкулация на финансовия резултат от тях. Този резултат се изчислява като разлика между покупната и продажната цена на съответните валути. Малко повече по темата сме говорили тук. За икономия на съдържанието ще пропуснем този иначе важен въпрос Дори планираме бъдещ по-подробен материал по материята. Най-важното, което трябва да се съобрази, е:

 • Ако не може да се определи точна придобивна цена на валутите, се взема средна такава;
 • Важно е придобивната цена да може да бъде документално обоснована.

Данъчно облагане при търговия с криптовалути по занятие

При доходи от стопанска дейност, данъчният режим е, както следва:

 • Данъчната основа е финансовият резултат от дейността през годината;
 • Данъчната ставак е 15%.

Ако попадате в хипотезата на търговия с криптовалути по занятие, режимът за данъци може да бъде дори по-благосклонен, макар че говорим за ставка от 15% . На първо четене 15% данък отново върху печалбата е с 50% по-голям от този при стандартното облагаме (10%). Тук обаче има разлика в изчисляването на печалбата. От нея се приспадат всички разходи, свързани със сделките. Това могат да бъдат комисионни за брокери и борси, които често са в размер около 2-3% от стойността на сделките както при покупка, така и при продажба на криптовалути. Загуби от преобразуване на курсове и банкови такси също могат да бъдат считани за разходи и да се извадят от печалбата – данъчната основа. Данъчното облагане тък прилича много повече на това по ЗКПО. Има обаче и някои усложнения, които ще разгледаме накратко.

Задължение за регистрация като едноличен търговец

Една неприятна последица от търговията с крипто по занятие е, че това Ви прави търговец и като такъв трябва да се регистрирате в Търговския регистър. НАП не следи служебно за това, но все пак следва да се има предвид като административно задължение.

Прехвърляне на загуба в следващи години

Нашата практика с клиенти показва, че при търговията с крипто рядко се стига до същинска загуба за данъчни цели. Ако една валута загуби от стойността си, собственикът й рядко я продава, а по-скоро е склонен да чака повишаване на цената. Все пак, ако се стигне до реализиране на загуба през годината (като сбор от финансовите резултати на всички сделки), при дейност по занятие като едноличен търговец, тази загуба може да бъде отнесена и към следващата година и с нея да се намали бъдещата печалба, респективно дължимия данък в следващ период. Това не е възможно при инцидентните продажби без регистрацията като търговец.

Необходимост от внасяне на осигуровки

Когато говорим за търговия с криптовалути по занятие, трябва да имаме предвид, че това е стопанска дейност. За приходите от такава дейност се дължат осигуровки в диапазона от минималния до максималния осигурителен праг. Това също е тема на бъде блогпост, който се ангажираме да създадем. Тук може да бъде много по-добре решение обособяването на търговията направо в собственика фирма.

Какво да се декларира в крайна сметка пред НАП?

Дали доходите са от инцидентни продажби или от дейност по занятие, се декларира от данъчнозадълженото лице, т.е. от Вас. Имате задължението да декларирате верни данни в своята декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (годишната декларация). Към момента НАП няма практика да проверява дали правилно са декларирани обстоятелствата относно стопанската дейност, но все пак при ревизия проверката ще обхване и това и то вероятно за период от 5 години назад

Ние знаем отлично, че хората, които харесват крипто, не са най-големите привърженици на данъците. В тази връзка обаче съветът ни е да се търси оптимизация, а не укриване. Дори в момента НАП да няма техническия капацитет да проверява сделките с криптовалути, в бъдеще това е вероятно да се промени. Най-добре е още от сега да планирате данъците си и стратегията си за тях, за да не заложите проблеми, които да се проявят в бъдеще. Ние, разбира се, сме на линия да помогнем

Чл. 33. (1) Облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи.

(2) Облагаемият доход е положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване при продажба или замяна на:

1…

(3) Облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка.

(4) Реализираната печалба/загуба по ал. 3 за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Когато финансови активи от един вид, издадени от едно лице, са с различни цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на придобиване на всеки един от тях е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата финансови активи от същия вид и издател.

Чл. 48. (Изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1)…

(2) (Доп. – ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, както и за доходите от стопанска дейност по чл. 29а се определя, като годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 2 се умножи по данъчна ставка 15 на сто.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас