Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Обща информация за корпоративен данък (данък-печалба)

От /Публикувано: 26/01/2021/Категории: Данъци, ЗКПО/

В този пост на Tax Monkey обръщаме внимание на основните понятия, които са свързани с копоративния данък. Заедно с ДДС, това е най-важният данък за една фирма и ниската му ставка в България е един от основните стимули за чуждестранните инвеститори да установят своя бизнес в страната.

Какво е корпоративен данък?

Корпоративен данък или “данък печалба” е данъкът, който местните юридическите лица дължат за реализирана печалба през съответната финансова година.

Данъчна основа и данъчна ставка на корпоративния данък

Корпоративен данък се дължи върху годишната печалба и то само, ако такава е реализирана. В края на календарната година фирмата трябва да пресметне своя финансов резултат. Той е равен на приходите минус разходите за периода от 1 януари до 31 декември на съответната година.

Данъчната ставка е константно 10%. Това означава, че, ако една фирма реализира печалба от 1000 лв. за една календарна година, тя трябва да плати данък в размер на 100 лв.

Деклариране на корпоративен данък

Данъкът се декларира с годишна данъчна декларация на фирмата. Тя се подава до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на НАП по регистрация на фирмата.

Внасяне на корпоративен данък

Особеност на корпоративния данък е, че по правило той се заплаща авансово – на база на прогнозирана годишна печалба. Прогнозната печалба се определя с декларацията за предходната година. Изключение от това право има за фирми със сравнително нисък оборот и за новорегистрирани такива.

Кой не заплаща авансово корпоративен данък?

Фирми, които са регистрирани през текущата година не дължат авансов данък. Изключение са фирми, регистрирани при преобразуване на вече регистрирано дружество. Авансови вноски не правят и фирми, които са реализирали оборот от предишната календарна година по-малко от 300 000 лв.

Кой заплаща авансови вноски на всяко тримесечие?

Авансови вноски на тримесечие заплащат фирмите, които са реализирали оборот между 300 000 и 3 000 000 лв. през предходната година. Вноските се правят до 15-о число на месеца, следващ края на тримесечието, а за третото тримесечие – до 15 декември на съответната година. За четвъртото тримесечие не се заплащат авансови вноски.

Кой заплаща авансови вноски всеки месец?

Месечни авансови вноски се дължат от фирми, които имат оборот от поне 3 000 000 лв. за предходната финансова година. Вноските за януари, февруари и март се правят до 15 април на текущата година, а за всеки следващ месец – до 15-о число на текущия месец.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас