Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Деклариране на заеми в годишната данъчна декларация

От /Публикувано: 11/05/2021/Категории: Данъци, ЗДДФЛ/

В работата си с клиенти често се е стигало до въпроса за деклариране на заеми – предоставени и получени такива. Оказва се, че физическите лица масово не са запознати с факта, че трябва да декларират и подобни обстоятелства в данъчните си декларации. Този пропуск установява едва при възникване на проблеми. Те са свързани с доказването на произхода на средства или факта на предоставяне на неизплатен заем в граждански спор. В този материал обръщаме внимание именно на тази важна за нас тема. Можете да навигирате в съдържанието от следните линкове:

Кога е необходимо да се декларират заеми?

Съгласно чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ на деклариране подлежат:

  • предоставени от лицето заеми;
  • получени от лицето заеми.

Изключение са заемите в нисък размер и тези от кредитни институции. Кредитните институции са основно банки, но има и небанкови такива, които по занятие предоставят заеми. Отдолу ще разгледаме двете основни хипотези на деклариране на заеми.

Деклариране на получени заеми

На деклариране подлежи тази част от получените заеми, която не е погасена. Тук има две хипотези:

  1. През годината лицето е получило заеми над 10 000 лв., който не е напълно погасен към 31 декември;
  2. Непогасени остатъци от заеми от текущата и минали години, ако общият размер на непогасената част надхвърля 40 000 лв.

Казано на по-прост език, ако през 2021 г. получите заеми от над 10 000 лв. и не го изплатите изцяло, трябва да го декларирате. Ако пък общо подлежащите на връщане заеми, натрупани през текущата и последните 5 години, надхвърлят 40 000 лв., това обстоятелство също се декларира. Важно е, че не става въпрос за единични сделки, а за сбор от получените от лицето заеми. 

Деклариране на предоставени заеми

Предоставените заеми също подлежат на деклариране. Хипотезите на практика са идентични с тези за получените заеми:

  1. Ако през годината лицето е предоставило заеми над 10 000 лв., декларира се непогасената към 31 декември част;
  2. Ако за текущата и предходните 5 години лицето има подлежащи на връщане заеми от над 40 000 лв., те също се декларират.

И тук е важно да отбележим, че се гледат не единични сделки, а дали общият размер на предоставените заеми надхвърля съответните суми.

Как се декларират заеми?

Деклариране на заеми се извършва с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Тя трябва да бъде подадена до 30 април на годината, следваща тази, през която е възникнало основанието за деклариране:

  1. Предоставени или получени заеми през годината в размер над 10 000 лв.;
  2. Предоставени или получени заеми за последните 6 години в размер над 40 000 лв.

Заемите се декларират в Приложение № 11 към декларацията. То има четири части – по две за получени и предоставени заеми. Попълва се изключително лесно като е важно да се посочват данни респективно за заемодателите и заемателите.

Деклариране на заеми - Приложение 11

Така изглежда Част I от Приложение 11 за деклариране на заеми

Каква е санкцията за недеклариран заем?

Глобата за недеклариране на заеми е определена в чл. 80а от ЗДДФЛ като тя е изключително сериозна. За първо нарушение глобата е в размер на 10% от недекларираните суми, а за последващо – 15%.

Практически ползи от деклариране на заеми

Абстрахирайки се от факта, че предоставянето и получаването на заеми е задължително по закон, има някои ситуации, в които то е и практически полезно. Ето тези, които са най-често срещани в нашата работа:

  1. Доказване на произход на средства при проверка от НАП;
  2. Доказване пред съд на предоставен заем на неизряден длъжник.

До проверка от НАП обикновено се стига при сделка с голям интерес, когато е необходимо да се докаже, че парите за покупката са придобити от заем. Обратното означава да се приеме, че същите са в следствие от недекларирана стопанска дейност и да се наложи облагане с 15% данък.

Пред съд декларирането на заемите е особено важно, ако същите са предоставени в брой и липсват доказателства за предаването.

Други статии във връзка с декларирането на заеми от нашия блог

 

 

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас