Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данък върху заплата при преместване в друга държава

От /Публикувано: 26/10/2021/Категории: Данъци, Осигуровки/

Темата на днешния блогпост е свързана отново с приложението на данъчното законодателство при доходи с международен елемент. Фокусът този път е хипотезата на преместване в друга държава (или връщане в България). Всяко такова преместване, когато същото има траен характер, неминуемо води до усложнения в данъчното облагане. Именно тях ще разгледаме по-долу. Предлагаме Ви следното съдържание:

Къде се дължат данъци върху трудово възнаграждение?

Всяка държава има свои правила за данъчно облагане на гражданите и пребиваващите в нея. Обикновено, както и и в България, с данък се облагат:

  • Винаги доходите на местни лица от България;
  • Някои доходи на местни лица от чужбина;
  • Някои доходи на чуждестранни лица от България.

Както и преди сме казвали, това може да доведе до двойно данъчно облагане. Един доход може да бъде облагаем в страната, от която произтича и в страната, в която се получава. Когато един доход има траен характер, при преместване в друга държава, се променя мястото, на което се получава докато източникът остава същият. Така е и при трудовото възнаграждение. Малко по-долу ще разгледаме конкретен пример.

Способи за избягване на двойно данъчно облагане при преместване в друга държава

Страните се стремят да избягват двойното данъчно облагане на физически и юридически лица. Това се случва по два начина:

  1. Сключване на международни договори (спогодби) за избягване на двойното данъчно облагане;
  2. Въвеждане на генерално правило в местното законодателство при липса на изрична спогодба.

България има сключени много спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. В повечето случаи на преместване в друга държава между България и тази държава ще има сключен договор, клаузите на който ще определят къде се дължат данъците. Ако няма такава спогодба, винаги може да се приложи специалното правило на ЗДДФЛ, а именно:

“Чл. 76 от ЗДДФЛ: Извън случаите (на спогодба) при определянето на данъка върху дохода местните физически лица ползват данъчен кредит за идентични или подобни чуждестранни данъци, наложени в чужбина от съответните компетентни органи.”

Как обичайно се третират доходите от трудово правоотношение при преместване в друга държава?

Данъчните спогодби обикновено обръщат изрично внимание на доходите от трудово правоотношение. Това, което се е наложило като практика е, че доходите от полагане на труд в една държава следва да се облагат именно в нея.

Това означава, че при преместване в друга държава данък върху заплатата ще се дължи в първата държава до момента на преместването. След това данъкът ще се дължи във втората държава. Разбира се, преместването трябва да има траен характер. Центърът на жизнени интереси на служителя, получаващ заплатата, трябва да се е преместил ефективно. Различни са критериите за такова преместване, но често могат да бъдат сведени до:

  1. Пребиваване в страната повече от 183 дни за една година;
  2. Преместване на семейството на лицето;
  3. Трайно установяване в страната.

Как преместването се декларира пред данъчните органи?

Няма лесен отговор на този въпрос. Обикновено уведомителен режим се предвижда за осигурителните отношения, но не и за данъците. Не във всяка държава обаче това е така и в чужбина може да се изисква подаване на декларация или заявление при преместване в друга държава.

В България данъците се уреждат с данъчни декларации. Лице, което е получавало доход като местно за България през поне някакъв период от годината, вероятно ще трябва да подаде такава декларация.

Деклариране на доходите в България

Без значение дали едно лице се мести в страната или извън нея, то трябва да да плати данък тук за доходите, получени като местно лице на България. По отношение на заплатата в чужбина има два варианта:

  1. Заплатата изобщо не се облага в България;
  2. Данъкът, платеж в чужбина, се приспада от дължимия в България.

Първата хипотеза е така нареченото “облагане с прогресия”, а втората е класически данъчен кредит. За тези два способа за избягване на двойното данъчно облагане имаме отделен материал.

Основното е, че, ако се прилага правилото на данъчния кредит, трябва да се вземе удостоверение от чуждите данъчни органи за платен данък и да се представи пред НАП. Кой способ се прилага, зависи от спогодбата. Ако пък няма спогодба, прилага се методът на данъчния кредит.

Осигуровки при преместване в друга държава

С осигуровките нещата са малко по-прости в случаите, в които едно лице напуска България и по-сложни при обратната хипотеза.

При напускане на страната се прекратява основанието за осигуряване и това трябва да бъде заявено пред НАП. В контекста на трудов договор това заявяване се прави от работодателя. В обратната хипотеза, а именно при завръщане в страната или преместване в България, работодателят на лицето има задължение да удържа и внася в бюджета осигуровки за своя служител. Ако работодателят е чуждестранна компания, то следва да се направи регистрация на чуждо лице като осигурител. Това е сложна процедура, за която сме писали повече в този материал.

Пример за данъчно облагане при преместване

Както обещахме по-горе, ще дадем един пример. Лице, заето в САЩ, се премества да живее в България на 30.06.2021 като запазва трудовия си договор с работодателя си в САЩ. 

Съгласно спогодбата между България и САЩ доходите от трудово правоотношение се облагат в държавата, в която се полага труд. До 30.06 това е САЩ, а след това – България.

Тъй като работодателят е чуждестранно лице, той няма да удържа данък общ доход като български работодател. Това означава, че самият служител трябва да декларира дохода си в годишната си данъчна декларация и да плати данък. По отношение на дохода, придобит време време, в което лицето е било местно на САЩ, ще се приложи спогодбата между двете държави.

Други материали от блога на Tax Monkey

Ако този материал Ви е бил полезен, може да прочетете и други статии, свързани с темата. Ето някои, които извадихме за Вас:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас