Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Как работят спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО)?

От /Публикувано: 27/05/2021/Категории: Данъци, ЗДДФЛ, ЗКПО/

Международното данъчно облагане е сложен процес. Една от причините за това е двойното данъчно облагане. До него най-често се стига поради стремежа на всяка страна да облага както доходите на местни лица от чужбина, така и тези на чужди лица от страната. Така, например, ако едно местно лице получава дивидент от чуждестранна компания, има риск този доход да бъде обложен веднъж в чуждата държава и още веднъж у нас. За да се избегне това неудобство, държавите сключват международни договори – спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). В този материал ще разгледаме как работят те с помощта на някои практически примери. Ето и кратко съдържание:

Какво представляват СИДДО?

Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане са международни договори, които имат предимство пред законодателството ни. Това означава, че, ако в СИДДО е предвидено нещо различно от установеното, да речем в ЗДДФЛ, приложение ще намерят разпоредбите на спогодбата.

България има сключени десетки СИДДО като НАП поддържа актуален списък на сайта си. Някои от тях са сключвани още през 80-те години, докато други са съвсем нови. Това неминуемо води до разлики в текстовете на споразуменията. За щастие обаче, спогодбите се пишат по утвърдени модели и до голяма степен следват аналогична структура.

Какво урежда една СИДДО?

Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, най-общо казано, уреждат следното:

 1. Кога едно лице е местно на едната и кога на другата държава по спогодбата;
 2. Как доходите на местно лице на едната държава, които произтичат от другата държава, следва да се облагат.

По отношение на България спогодбите уреждат облагането на данък общ доход за физическите лица и корпоративния данък на юридическите лица. По-долу ще разгледаме примери с конкретна спогодба – тази между България и САЩ.

Как се прилага една спогодба за двойно данъчно облагане?

На този въпрос няма напълно ясен отговор, защото всеки казус е различен. Ние можем да предложим нашият алгоритъм за действие. Той е последователност от въпроси, на които търсим отговори, за да стигнем до окончателно решение. Ето как процедираме в Tax Monkey, когато сме изправени пред казус с международно данъчно облагане:

 1. Има ли СИДДО между България и другата държава?
 2. Какъв е характерът на дохода, за който се дължи данък?
 3. Този доход уреден ли е в спогодбата?
 4. Местно лице на коя държава е получателят на дохода?
 5. Какво предвижда съответната СИДДО за облагането на този доход?
 6. Какво е необходимо да се направи, за да се приложи спогодбата в България?

Пример за прилагане на СИДДО

За да онагледим как се работи със спогодбите за двойно данъчно облагане, ще разгледаме един конкретен пример с напълно реален казус на наш клиент:

Български гражданин, живеещ в България, е инвестирал в дивидентни акции на американска компания в NASDAQ. През 2021 се очаква компанията да разпредели дивидент. Как следва да се обложи този дивидент?

Изхождайки от алгоритъма ни по-горе, ще намерим решение на казуса.

Има ли спогодба между България и САЩ?

Има сключена СИДДО между България и САЩ. За референция можете да я свалите от тук.

Какъв е характерът на дохода?

Става въпрос за доход на местно физическо лице с източник в чужбина. Доходът има характера на дивидент и по ЗДДФЛ се облага в България с данъчна ставка от 5%.

Данък върху дивидентите урежда ли се в СИДДО със САЩ?

В чл. 10 от спогодбата е уредено именно данъчното облагане на дивиденти в полза на местно лице на едната държава от местно дружество на другата такава. СИДДО намира приложение.

Какви са правилата за облагане на този данък?

Основните клаузи от спогодбата, които регламентират облагането на дивиденти, са, както следва:

 1. Дивидентите,  платени  от  дружество,  което  е  местно  лице  на  едната договаряща  държава,  на  местно  лице  на  другата  договаряща  държава, могат да се облагат с данък в тази друга държава.
 2. Въпреки  това  такива  дивиденти  могат  да  се  облагат  с  данък  и  (другата държава) и в съответствие със законодателството на тази държава, (като) така начисленият  данък няма да надвишава10  % от  брутната  сума  на  дивидентите…

Тук идва по-сложната част. Преведени на нормален език, тази клаузи казват следното:

 1. Дивидентите на български гражданин от американска компания могат да се облагат по реда на ЗДДФЛ;
 2. Дивиденти могат също така да се облагат и съгласно законодателството на САЩ, но данъкът не може да бъде по-висок от 10%.

Необходимо е да знаем дали американската компания трябва съгласно законите на САЩ да наложи данък при източника. В повечето случаи това ще бъде факт, защото американското законодателство изисква такова удържане при дивиденти.

Какво е необходимо, за да се приложи СИДДО?

Дотук добре. Знаем, че доходите от дивиденти ще бъдат обложени в САЩ като максималният размер на данъка е 10%. Какво се прави обаче, за да не бъдат повторно обложени и в България. В спогодбата има текст и за това:

“…когато  местно  лице  на  България  получава  дивидент…, които … могат да се облагат с данък в Съединените щати,  България  ще  допусне,  като  приспадане  от  данъка  върху  дивидентите …  на  това  местно  лице сума,  равна  на  данъка,  платен  в  Съединените щати.”

Това означава, че платеният в САЩ данък подлежи на приспадане от този, дължим в България. Данъкът трябва да бъде платен, респективно удържан от американската компания – платец на дивидента. Това обстоятелство трябва да се докаже пред НАП с представянето на документ за данъка.

Тъй като дивидентите от чуждестранни компания на български граждани се облагат на годишна база, те трябва да бъдат декларирани в данъчната декларация. За дивидентите това се случва в Приложение № 8 към данъчната декларация.

Така изглежда примерно попълнена част IV на Приложение 8.

Други статии от блога на Tax Monkey

Често задавани въпроси

Този път решихме да разнообразим съдържанието на материала като сложим някои често задавани въпроси с кратки и точни отговори по въпроси, свързани с написаното. Ето ги и тях:

Какво е СИДДО?

Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане е договор между две държави, който определя как те следва да облагат доходите на местни лица от чужбина?

Как се прилага СИДДО в България?

Местни лица, които получават доходи от чужбина, трябва да установят дали има спогодба между Българяи и другата държава и да приложат нейните разпоредби.

Кога мога да се позова на СИДДО?

На СИДДО обикновено едно лице може да се позове с годишната си данъчна декларация.

Какво е необходимо, за да се възползвам от СИДДО?

В повечето случаи ще бъде необходим документ за платен данък в съответната държава, за да може този данък да бъде приспаднат в България.

Как да разбера дали има налична СИДДО с определена държава?

НАП поддържа актуален списък с всички спогодби за избягване на двойното данъчно облагане заедно с техните текстове.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас