Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъци при дивиденти от чужбина и България

От /Публикувано: 29/04/2021/Категории: Данъци, ЗДДФЛ/

Тази статия е насочена отново към частни инвеститори, които включват в портфолиото си акции и ETFs (фондове). Темата накратко е “данъци при дивиденти от чужбина и България”, но акцентът е върху дивидентите от чужбина. Ето едно кратко съдържание за навигация в материала:

Дължими данъци при дивиденти от акции и ETFs

Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ доходите от дивиденти се облагат с окончателен данък, чиято ставка е 5%. Данъчната основа е брутната сума на получения дивидент. Законът не говори пряко за дивиденти от фондове (ETFs), но според нас доходите от тях също попадат в категорията на дивидентите. Особеното при ETF-ите е, че инвеститорът в един такъв фонд не придобива собственост върху активите, които са включени в него, но все пак получава доходност от тях. Правната последица от това е, че дяловете от фондове не подлежат на деклариране пред НАП, но доходите от тях продължават да се облагат като такива от дивиденти.

Данъци при дивиденти от България

Съвсем накратко ще разгледаме тази тема. Когато дивидентът на едно местно лице идва от фирма, регистрирана в България, е налице данък, който се удържа при източника. Това означава, че фирмата, изплащаща дивидента на физическо лице, удържа данък в размер на 5% от брутната му сума и го декларира пред НАП. За получателя на дивидента не възникват никакви задължения. Важно е да се уточни, че данъкът се плаща от фирмата и при самия превод към НАП тя трябва да се посочи като задължено лице. Толкова по въпроса за дивидентите от България.

Данъци при дивиденти от чужбина

Тук говорим за доходи на местно лице от чужбина. Те се облагат с окончателен данък в размер на 5% както и дивидентите от чужбина. Основната разлика е, че задължено лице в тази ситуация в получателят на дивидента. Доходите пък се декларират като такива в Приложение 8 на данъчната декларация. Става въпрос за стандартна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, която се подава до 30.04 на годината, следваща тази, през която е настъпило данъчното събитие. В приложението се посочва дата, на която е изплатен дивидента, наименованието на платежа и размера на полученото в лева. (по-долу картинка с пример) Възможно е да се посочи и платен в чужбина данък, но за това в следващия параграф.

Данъчен кредит за данък върху дивиденти в чужбина

В някои случаи, макар и те да са редки, при получаване на дивидент от чужда компания, вече е удържан данък. Когато това се случи, то ще бъде видно от извлечението (statement), който се получава от самата борса. Данъкът върху дивидентите, платен в чужбина, може да бъде приспаднат от дължимия в България като обичайно методът за това се нарича “данъчен кредит”.

Данъчният кредит работи по следния начин. Ако в чужбина е платен данък дивидент или еквивалентен на него върху доходите от дивиденти, този данък е вероятно да може да бъде приспаднат от дължимите 5% в България. За целта е важно да може да се предостави доказателство за платения в чужбина данък и това обстоятелство да бъде посочено в данъчната декларация.

Прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

България има спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с много държави, които намират приложение и по отношение на доходите от дивиденти. Такава спогодба имаме, например, със САЩ. Тя предвижда облекчен режим за данъка върху дивидентите на български граждани от американски компании. Максималният данък, който може да бъде удържан, на база на уговореното в спогодбата, е 10%. За американски граждани този данък може да достигне 22%.

Борсите и платците на доходите не прилагат спогодбите служебно. Често е необходимо да се подаде заявление, на база на което да се приложи съответната спогодба. За САЩ, например, това е определен формуляр. В САЩ данък дивидент е данък, удържан при източника, поради което той ще бъде удържан още при плащането и винаги ще предшества българския данък. В България, съобразно спогодбата, трябва да се приложи метода на данъчен кредит в данъчната декларация. Повече за данъчни спогодби може да се научи от страницата на НАП.

Данъци при дивиденти от чужбина и БългарияТака изглежда примерно попълнен доход от дивидент при прилагане на СИДДО

Деклариране на притежавани акции

Съгласно чл. 50 от ЗДДФЛ в данъчната декларация се включват притежаваните от лицето акции и дялове в дружества, установени в чужбина. Посочва се държавата, в която са притежавани акциите и тяхната придобивна стойност. Това правило според нас не се отнася до ETF-и поради факта, че участието в такъв не означава собственост върху активите във фонда.

Тук правим уточнение, че е възможно дяловете във фонда всъщност да бъдат акции на инвестиционно дружество, което държи активите. В този случай в действителност върху самите активи няма собственост, но пък такава има върху акции на компанията, управляваща фонда.

Притежавани акции - Приложение 8Така изглеждат декларирани акции в Приложение № 8

Усложнения при дивиденти в чужда валута

Ако дивидентите се получават в чужда валута (обикновено USD), тяхната стойност трябва да се конвертира в BGN. Това трябва да бъде направено към момента на изплащане на дивидента съгласно курса на БНБ. Този курс може да бъде открит на тази страница с исторически данни.

Доходи от FOREX

Когато получите дивидент в чужда валута, е възможно той да не бъде прехвърлен веднага по Ваша банкова сметка в лева или евро. Дивидентът може да остане в долари или друга валута по инвестиционната сметка или пък да бъде държан в тази валута по банкова сметка. Чуждата валута е актив, търговията с който може да генерира печалба. Тази печалба е доход, който подлежи на облагане по ЗДДФЛ. Разбира се, може да се получи и загуба от курсовете, в който случай отрицателният финансов резултат може да се използва за намаляване на данъчната основа при сделки с други финансови активи (акции и криптовалути).

Приложение 5, Таблица 2Така изглежда примерно попълнено Приложение 4, Таблица 2 за доходи от FOREX

Практически пример за данък дивидент

Ето една практическа ситуация: Получавате двиидент в размер на 10 000 USD на 06.01.2021 по инвестиционна сметка. Дивидентът Ви не е обложен с данък в чужбина. Курсът на БНБ за тази дата е 1.585 лева за долар. Това означава, че полученият дивидент е в размер на 15 850 BGN. Дължимият данък в България върху дивидента е 5% или 792,50 лв., който трябва да се внесе до 30.04.2022 г.

В същата ситуация обръщате дивидента от USD в BGN на 31.03.2021. Курсът на БНБ за този ден е 1,668 лева за долар, което прави. 16 680 BGN. Спрямо първоначалната сума на дивидента сте реализирали печалба в размер на 1095 лв. Тя също подлежи на облагане с данък, но този данък е 10%, т.е. 109 лв. Също се посочва в данъчната декларация на следващата година.

Нужда от помощ?

Екипът на Tax Monkey специализира в данъчното право в България. Нашият фокус са именно частни инвеститори, на които съдействаме с консултации и представителство пред данъчната администрация. Можете да се съвете с нас по всяко време на 0887 345 666 или на info@taxmonkey.bg.

Други статии от блога на Tax Monkey за частни инвеститори

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас