Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Деклариране на доходи от онлайн продажби на физически лица

От /Публикувано: 15/03/2021/Категории: Данъци, ЗДДФЛ/

По всичко личи, че тази година НАП ще предприеме реална кампания за събиране на данък общ доход от физическите лица, които извършват онлайн продажби. За пръв път през 2021 г. Агенцията ще получава данни за извършените продажби директно от самите платформи като, например, OLX. Данните за продажбите пък се очаква да бъдат включени директно в електронната данъчна декларация на съответното лице. Предвид тези новини, решихме, че е добър момент да публикуваме материал в нашия блог по темата.

Кога доходите от онлайн продажби се облагат с данък?

Основните разпоредби, уреждащи въпроса, са тези на чл. 13 от ЗДДФЛ. От една страна, чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ постановява, че доходите от продажба и замяна на движимо имущество на физическо лице са необлагаеми. От друга страна, съгласно чл. 13, ал. 5 от закона, освобождаването от облагане на доходите от продажба не се отнася до доходи, реализирани от стопанска дейност като търговци. Въпросът за данъчното облагане на онлайн продажби опира до това дали лицето, което извършва продажбите, има качеството на търговец.

Кога се счита, че едно физическо лице е търговец?

Погрешно е схващането, че търговци са единствено лицата, които са регистрирани като такива в Търговския регистър. Всъщност, съгласно Търговския закон, регистрацията на физическо лице като едноличен търговец е по-скоро следствие от придобиването на това качество. Тя е задължителна за лицата, които са търговци по закон.

Релевантните разпоредби на ТЗ, които определят дали едно лице е търговец, са в чл. 1, ал. 1 и 3 от ТЗ (пълният текст най-долу в материала). Особено важна в случая е ал. 1 на чл. 1 от ТЗ. Според нея лицата, които извършват по занятие продажба на стоки собствено производство или такива, закупени с цел продажба, са търговци. Те трябва да се регистрират като еднолични търговци и доходите от дейността им се облагат по ЗДДФЛ.

Кога онлайн продажби се извършват по занятие?

Инцидентите продажби на лично имущество не се считат за стопанска дейност. За да бъде едно лице търговец, е важно дейността му да има относително траен характер. Трудно може да се определи обективно границата, преминаването на която би Ви направило търговец. Често обаче чисто интуитивно всеки може да определи за себе си дали извършва определени продажби по занятие или не. При съмнение, данъчните органи биха тълкува ситуацията по-скоро в посока, че е налице стопанска дейност.

Един прост пример са сделките, извършвани през платформата OLX. Ако продавате свои лични вещи в сайта, дори и при множество сделки, няма да е налице стопанска дейност. Ако обаче купувате стоки с цел впоследствие да ги продадете и да реализирате доходи от това, по-скоро става въпрос за наличие на търговски операции. Същото важи и за стоки, които са произведени от Вас и биват реализирани в интернет.

доходи от онлайн продажби

Как се облагат доходите от онлайн продажби?

Ако доходите от онлайн продажби подлежат на облагане, то значи те са такива от стопанска дейност. Това означава, че съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗДДФЛ, те се облагат на годишна база и се включват в годишната данъчна основа. Данъчната ставка за този тип доходи е 15%. Тя е значително по-висока от предвидените 10% стандартен данък общ доход.

Каква е данъчната основа при онлайн продажби?

Данъчната основа се определя по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ. Не се облагат доходите от продажба на стоки, а реализираната печалба. Тя се определя по предвидения в ЗКПО ред. Този въпрос излиза извън предмета на настоящия материал. Важно е да се каже обаче, че не подлежат на облагане по реда на ЗДДФЛ доходите от стопанска дейност, за която лицето е регистрирано за патентен данък. Повече за патентния данък можете да научите от нашия блог пост по темата.

Ползване на данъчни облекчения

По отношение на доходите от онлайн продажби физическите лица могат да ползват предвидените в ЗДДФЛ данъчни облекчения. До момента екипът ни е публикувал материали за следните облекчения:

  1. Ремонт на жилище;
  2. Дарения в полза на юридически лица с нестопанска цел;
  3. Облекчения за деца

За някои от облеченията има предвидени граници по отношение на доходите от стопанска дейност. Те предвиждат малко по-неблагоприятен режим на данъчно третиране спрямо този за други доходи.

От данъчната основа по ЗДДФЛ се изваждат и вноските за социално и здравно осигуряване, които задълженото лице прави за своя сметка.

Как се декларират доходите от онлайн продажби?

Доходите от продажби, които подлежат на облагане, се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. По-конкретно се описват в Приложение № 2 към декларацията.

Предвид факта, че в декларациите за 2021 г., се очаква да има предварително попълнени от системата на НАП данни за доходи от такива сделки, е добре да се извърши детайлна проверка преди подаването. Възможно е да са включени и сделки, които са такива с лични вещи и не подлежат на облагане. Те следва да се премахнат от декларацията.

За повече информация по темата можете да прегледате и информационното съобщение, публикувано от НАП. Ако пък имате нужда от съдействие с попълване на Вашата данъчна декларация, можете да се свържете с екипа на Tax Monkey на info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666.

Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:

1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;

2. (изм. – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) продажба на стоки от собствено производство;

Чл. 10. (1) В зависимост от източника видовете доходи по този закон са:

2. доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;

Чл. 13. (1) Не са облагаеми:

2. доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:

а) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;

б) произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;

в) акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;

г) движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;

(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. – ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 4 не се прилагат за доходите от стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, включително като едноличен търговец, както и за физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които определят облагаем доход по чл. 26.

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) С данък върху общата годишна данъчна основа се облагат доходите по глава пета, придобити през данъчната година, с изключение на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и на доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) С данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 се облагат доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а.

Чл. 26. (1) Облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.

(7) (Предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) По реда на ал. 1 – 6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец.

Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя, като облагаемият доход по чл. 26 за данъчната година се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.

(2) Годишната данъчна основа по ал. 1 се намалява със:

1. направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от годишната данъчна основа по ал. 1, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“ в общ размер до 10 на сто от годишната данъчна основа по ал. 1;

2. разликата между 7920 лв. и размера на ползваното облекчение по чл. 18, ал. 1, включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението – за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган;

3. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) разликата между направените през годината осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване и размера на ползваното облекчение по чл. 20;

4. (нова – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) разликата между допустимия размер на данъчното облекчение по чл. 22в и размера на ползваното облекчение от сумата от годишните данъчни основи;

5. (нова – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) разликата между 2000 лв. и размера на данъчното облекчение по чл. 22г.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас