Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Патентен данък – задължени лица, размер и плащане

От /Публикувано: 25/02/2021/Категории: Данъци/

До този момент в блога на Tax Monkey не сме писали по темата за патентен данък. Патентният данък е приложим най-често за малки заведения, фризьорски и козметични салони, шивачи, обущари, дърводелци. Този вид данък всъщност е доста изгоден за данъкоплатците, както ще обясним по-долу.

Кои дейности и лица се облагат с патентен данък

Предпоставките за това едно лице да се облага с патентен данък са в две основни направления, които ще разгледаме отделно:

 1. Условия, на които да отговаря лицето;
 2. Условия за за извършваната дейност.

Облагат се с патентен данък единствено физическите лица, включително едноличните търговци. Ако регистрирате своя фирма (ЕООД, ООД или АД), тя вече ще се облага с корпоративен данък. Другите условия са лицето да не е регистрирано по ЗДДС (освен с някои дребни изключения, които рядко са приложими при патентните дейности) и годишният му оборот да не превишава 50 000 лв.

Патентни дейности

За да подлежи на облагане с патентен данък, лицето трябва да извършва някоя от посочените в закона патентни дейности. Те са посочени в Приложение № 4 от ЗМДТ и тук ще изброим само най-основните:

 • Места за настаняване с до 20 стаи;
 • Заведения за хранене;
 • Търговия на дребно;
 • Платени паркинги;
 • Шивашки, обущарски, кожарски и сходни услуги;
 • Фризьорски салони;
 • Ювелирни и металообработващи услуги;
 • Козметични услуги;
 • Студия за татуиране;
 • Маникюр и педикюр;
 • Авторемонтни и автотенекеджийски услуги

В закона са посочени общо 40 дейности, които се облагат с патентен данък и в края на материала ще посочим всички. За да подлежи на облагане с патентен данък, лицето трябва по занятие да извършва някоя от посочените дейности.

патентен данък

Какъв е размерът на патентния данък?

ЗМДТ посочва граници, в които всяка община може да определи размер на данъка за съответната дейност. Взема се предвид характерът на дейността. Така, например, данъкът за обущарски услуги (от 40 до 120 лв. на година) е значително по-малък от този за заложна къща на физическо лице (от 3000 до 28 000 лв.). Всяка община в рамките на отделна наредба за размера на местните данъци и такси определя данъчната ставка за всяка дейност в границите, посочени в закона. За информация даваме линк към Наредбата за местни данъци и такси на столична община.

Как се декларира патентен данък?

Лицата, които извършват патентна дейност, задължително декларират обстоятелствата, свързани с данъка. Декларацията е по образец и се подава в общината по местонахождение на обекта, в който се извършва дейността. Ако тя не се извършва в обект, декларацията се подава по постоянен адрес на данъчно задълженото лице. Има два различни срока за подаване на декларацията:

 1. За продължаваща от предходна година дейност – до 31.01 на текущата година;
 2. За започване на нова дейност – непосредствено преди започване на дейността.

Плащане на данъка

Патентният данък се плаща на тримесечие:

 • I тримесечие – до 31 януари;
 • II тримесечие – до 30 април;
 • III тримесечие – до 31 юли;
 • IV четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

Ако имате тази възможност, е по-удачно да платите дължимия патентен данък наведнъж – до 31.01 на съответната година. Тогава имате право да ползвате данъчно облекчение в размер на 5% от данъка.

Ако дейността започне през текущата година, се плаща пълен данък за съответното тримесечие, а не пропорционален. Възможно е дейността да се осъществява в повече от един обект. В този случай данък се дължи за всеки отделен обект.

Данъчни облекчения за патентен данък

Освен вече споменатото облекчение за авансово плащане на патентния данък, ЗДДФЛ предвижда още някои сериозни данъчни облекчения, както следва:

 1. Лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност заплащат само 50% от данъка;
 2. При извършване с личен труд на повече от една патентна дейност (но не повече от три) данък се дължи само върху едната дейност – тази с най-висок данък;
 3. Пенсионери заплащат също само 50% от данъка;
 4. Рядко срещаната хипотеза на обучение на чираци, в която се ползва също 50% облекчение.

Изгодно ли е да се плаща патентен данък?

Плащането на патентен данък може да бъде и въпрос на избор, затова е добре да знаете в кои случаи това е удачен вариант. Алтернативата е регистрация на ЕООД, което подлежи на облагане с корпоративен данък, който е в размер на 10% от печалбата и дивидент (още 5% от остатъка).

Основно предимство на патентния данък е, че доходите, които подлежат на облагане с патентен данък, не се включват в данъчната основа по ЗДДФЛ, т.е. върху тях не се дължи данък общ доход. Така много често плащането на патентен данък от 840 лв. на година за един фризьор ще бъде много по-изгодно от регистрацията на фирма или облагане по ЗДДФЛ

В повечето случаи до момента на достигане на оборот от 50 000 лв. патентният данък е наистина преференциален данъчен режим.

Ако имате нужда от съдействие при подаване на данъчна декларация за патентен данък, можете да се свържете с нас на 0887 345 666 или на info@taxmonkey.bg.

Чл. 61з. (Нов – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

2. (доп. – ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал. 1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Чл. 61л. (Нов – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 4.

(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

Чл. 61м. (Нов – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;

2. (изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 – 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 – 15, 18 – 20, 25, 27 – 29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;

4. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г.) лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

Чл. 61о. (Нов – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Данъчните декларации по чл. 61н се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

Чл. 61п. (Нов – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

1. за първото тримесечие – до 31 януари;

2. за второто тримесечие – до 30 април;

3. за третото тримесечие – до 31 юли;

4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл. 61н, а когато декларация не е подадена – в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаването и.

1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма – данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:

от 25 до 250 лв.

2. Заведения за хранене и развлечения – данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:

а) ресторанти:

1 – 2 звезди: от 1 до 35 лв.

3 звезди: от 6 до 60 лв.

б) заведения за бързо обслужване:

1 – 2 звезди: от 1 до 20 лв.

3 звезди:от 3 до 35 лв.

в) питейни заведения с изключение на посочените в буква „е“:

1 – 2 звезди: от 1 до 20 лв.

3 звезди: от 2 до 35 лв.

г) кафе-сладкарници:

1 – 2 звезди: от 1 до 20 лв.

3 звезди: от 3 до 50 лв.

д) барове:

– дневни:

2 звезди: от 3 до 50 лв.

3 звезди: от 10 до 84 лв.

– нощни:

2 звезди: от 5 до 63 лв.

3 звезди: от 20 до 98 лв.

е) бюфети, каравани и павилиони – за обект: от 75 до 500 лв.

3. Търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ на обекта – данъкът се определя за 1 кв.м нетна търговска площ според местонахождението на обекта:

от 2 до 20 лв.

4. Платени паркинги – данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на обекта:

лева за брой място

от 5 до 200 лв.

5. Дърводелски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 50 до 780 лв.

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 40 до 840 лв.

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 500 до 2500 лв.

8. Обущарски и шапкарски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 40 до 120 лв.

9. Металообработващи услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 100 до 910 лв.

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

от 60 до 840 лв.

11. Машинописни и/или копирни услуги – данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта:

от 180 до 594 лв.

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

от 130 до 900 лв.

13. Маникюр, педикюр – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

от 60 до 420 лв.

14. Часовникарски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 60 до 390 лв.

15. Тапицерски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 180 до 520 лв.

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 190 до 1200 лв.

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 280 до 1900 лв.

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 100 до 560 лв.

19. Стъкларски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 100 до 700 лв.

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 47 до 980 лв.

21. Отменена

22. Компаньонки и компаньони – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 3000 до 6440 лв.

23. Масажистки и масажисти – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 500 до 1680 лв.

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 2000 до 5600 лв.

25. Фотографски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 200 до 1040 лв.

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 100 до 3500 лв.

27. Санитарни възли, наети под аренда – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 150 до 420 лв.

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 50 до 198 лв.

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 50 до 98 лв.

30. Заложни къщи:

от 3000 до 28 000 лв.

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 30 до 260 лв.

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 300 до 1300 лв.

33. Игри с развлекателен или спортен характер – данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта:

а) развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон:

от 100 до 198 лв.

б) минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла:

от 8 до 26 лв.

в) зали за боулинг и кегелбан – за игрален коридор, и билярд – за маса:

от 40 до 140 лв.

34. Фитнес центрове и спортни зали – данъкът се определя според местонахождението на обекта:

от 1,50 до 4 лв. за 1 кв.м и от 300

до 840 лв. за един фитнес уред

35. Химическо чистене, пране и гладене – данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

от 133 до 440 лв.

36. Мелничарски услуги:

а) мелници за брашно – от 18 до 36 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия;

б) мелници за фураж стационарни – от 600 до 1200 лв.

37. Услуги с атрактивен характер:

а) корабчета

от 750 до 1500 лв. на брой;

б) лодки

от 450 до 900 лв. на брой;

в) яхти

от 900 до 1800 лв.на брой;

г) джетове

от 900 до 1800 лв.на брой;

д) влакчета

от 30 до 60 лв.на място;

е) файтони

от 75 до 150 лв.на място;

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения

от 150 до 300 лв. на брой оборудване;

з) зимни ски (включително ски екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни

от 150 до 300 лв. на брой оборудване;

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши

от 150 до 300 лв. на място;

к) детски колички и моторчета

от 150 до 300 лв. на брой;

л) стрелбища

от 300 до 600 лв.на брой

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства – данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:

а) мотопеди, мотоциклети

от 200 до 475 лв.

б) други МПС

от 400 до 950 лв.

39. Услуги „Пътна помощ“ на пътни превозни средства – от 2000 до 4000 лв. за брой моторно превозно средство.

40. Услуги със земеделска и горска техника – данъкът се определя за брой техника, както следва:

а) комбайн – от 330 до 660 лв.;

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини – от 110 до 220 лв.;

в) прикачни, навесни и стационарни машини – от 11 до 22 лв.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас