Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Освобождаване с прогресия или данъчен кредит

От /Публикувано: 28/05/2021/Категории: Данъци, Счетоводство/

Когато за пръв път в Tax Monkey се сблъскахме с прилагането на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане за корпоративен клиент, бяхме изправени пред предизвикателство. Трябваше да установим дали в декларацията по чл. 92 от ЗКПО да бъде приложен метод “освобождаване с прогресия” или “данъчен кредит”. Не намерихме лесен отговор в Google, затова решихме да разпишем една статия, която да попълни тази липса. Ето едно съдържание на материала, с което да навигирате до параграфа, който конкретно ви интересува:

В какво се състои проблемът с избора на метод?

СИДДО, както става ясно от тяхното име, имат за цел да уредят облагането на доходи с международен елемент и да създадат механизми, които да гарантират, че съответните данъци няма да бъде прекомерни. За да се случи това държавите прилагат най-общо два метода:

  1. освобождаване с прогресия и
  2. данъчен кредит. 

Кой обаче точно от двата метода е предвиден в съответната спогодба, не винаги е кристално ясно. Същевременно прилагането на правилния метод в съответната декларация е от ключово значение за законосъобразното деклариране на съответните данъчни задължения.

Каква е разликата между освобождаване с прогресия и данъчен кредит?

Това са два различни способа, които в България, на практика водят до еднакъв резултат. От това идва и затрудненото разбиране относно прилагането им. Ще разгледаме двата метода поотделно, за да откроим техните основни характеристики.

Характеристики на метода освобождаване с прогресия

Ключовото тук е освобождаването. Когато се прилага този метод, определени доходи са изобщо освободени от данъчно облагане в България. Казано по-друг начин, те не се включват в данъчната основа. Прогресията е приложима по отношение на прогресивни данъци каквито в България няма. Прогресивен би бил данък, при който с нарастване на данъчната основа, нараства и данъчната ставка. В този случай доходите, които са освободени от облагане участват формално при определяне на размера на данъчната основа, за да се изчисли съответната ставка. При прилагане на ставката обаче от данъчната основа се вадят тези приходи, които не подлежат на облагане. Ето един конкретен пример:

Българско дружество има регистриран клон в Германия. Клонът не е различно юридическо лице, но е обособено място н стопанска дейност извън България.

Подобни казуси са уредени в спогодбата между България и Германия. Доходите от място на стопанска дейност се облагат в държавата, където е разположено това място. Това означава, че печалбата на клона ще се обложи с немски корпоративен данък в Германия. В България печалбата на клона трябва да се извади от данъчната печалба на предприятието. Тя не подлежи на облагане в България.

Основните характеристики на метода освобождаване с прогресия са:

  • Приходите, за които се прилага метода, не се облагат в България;
  • Те обаче се вземат предвид по отношение на прогресивни данъци за определяне на коректна данъчна ставка;
  • Плащането на данък в чужбина не следва да се доказва по какъвто и да е начин.

Характеристики на метода данъчен кредит

При данъчният кредит няма освобождаване от данъци, а приспадане на платени такива в чужбина. Основното тук е, че е необходимо да има наложен данък в чужбина и това обстоятелство трябва да се докаже с документ пред НАП.

Данъчният кредит може да бъде два вида:

  1. Обикновен данъчен кредит;
  2. Пълен данъчен кредит

Тук става малко сложно. Обикновеният данъчен кредит е метод, при който платеният в чужбина данък се признава единствено по отношение на конкретния доход. Ето един пример:

Български гражданин получава дивидент от американска компания. Този дивидент се облага в САЩ с данък от 10%. В България данъкът е 5% и по спогодбата със САЩ се прилага метода на данъчния кредит. Платеният данък се признава в България, но само по отношение на дивидентите. Платените 5% екстра в САЩ няма да бъдат приспаднати от другите данъците на лицето в България.

При пълния данъчен кредит платените данъци в чужбина могат се приспаднат и по отношение на данъците за други приходи, дължими в страната, местно лице на която е данъкоплатецът. Ако в СИДДО със САЩ беше уговорен пълен данъчен кредит за дивиденти, 5-те процента надплатен данък в САЩ можеха да се приспаднат и за други данъци на лицето в България, например за доходи от стопанска дейност.

Основните характеристики на данъчния кредит са:

  • Данък се дължи в България, но палтеният в чужбина се приспада от него;
  • Необходимо е да се представи документ за плащане на данъка;
  • В 95% от случаите говорим за обикновен данъчен кредит и много рядко за пълен такъв.

Как се определя кой метод следва да се приложи?

Конкретният метод, който се прилага за избягване на двойно данъчно облагане, се определя в текста на съответната СИДДО (можете да намерите спогодбите тук). Методите не са посочени конкретно, а трябва да бъдат извлечени от текста. Ще използваме конкретни примери от спогодбата между България и САЩ, за да обясним езика, който СИДДО използват:
Пример за освобождаване с прогресия в СИДДО

“Когато местно лице на България получава доходи, които в съответствие с разпоредбите на тази спогодба могат да се облагат с данък в Съединените щати, България … ще освободи такива доходи от облагане с данък.”

Тъй като тук използваната дума е “освободи”, разбираме, че става въпрос за освобождаване от облагане. Следователно методът е “освобождаване с прогресия”.
Пример за данъчен кредит в СИДДО

“когато местно лице на България получава дивиденти …, които … могат да се облагат с данък в Съединените щати, България ще допусне, като приспадане от данъка върху дивидентите… на това местно лице сума, равна на данъка, платен в Съединените щати; такова приспадане обаче няма да надвишава тази част от данъка, както е изчислен преди приспадането, която е причислима към тези дивиденти…, произхождащи от Съединените щати”

Тук използваният термин е прихващане, следователно става дума за данъчен кредит. Данъчният кредит е обикновен тъй като се отнася единствено до данъка върху дивидентите в България и това е уточнено в съответната клауза от спогодбата.
Таблица с методите, приложими по всяка СИДДО

Ако горното ви се струва твърде сложно, има и заобиколен път за определяне на приложения метод за избягване на двойно данъчно облагане. НАП е изготвила таблица с приложимите методи по различни видове доходи от всяка спогодба. Можете да свалите таблицата от тук. Използвайте я винаги заедно със справка за нейната актуалност в съответната спогодба.

Освобождаване с прогресия или данъчен кредит
Кликнете на изображението, за да го видите в по-голям размер.

Други статии в блога на Tax Monkey

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас