Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъци при търговия с акции

От /Публикувано: 25/01/2022/Категории: Данъци, ЗДДФЛ/

Макар че и преди сме писали доста по темата, този материал ще постави едно по-структурирано начало на темата за дължимите данъци при търговия с акции. Все повече инвеститори решават да вкарват спестяванията си в различни финансови инструменти, което пък прави данъчните въпроси по-актуални от всякога. Важно уточнение е, че в тази статия няма да говорим за дивидентите, ами за печалбите от продажбата на акциите. Няма да говорим, също така, и за продажбата на акции в конктекста на стопанска или търговска дейност. За това малко по-късно. Ето и едно кратко съдържание:

Какво законът има предвид под “акции”?

Акции по смисъла на данъчните закони са ценни книги, които обективират различни права на техния собственик спрямо дружеството, издател на акциите. От гледна точка на данъците при търговия с акции няма значение дали те са дивиденти, привилигировани, с право на глас или без такова.

Данъци при търговия с акции на регулирани пазари

Има значение дали акциите се търгуват на регулирани пазари или в рамките на частни сделки от едно лице на друго. Има една специална категория акции в това отношение, печалбата от продажбата на които е освободена от данък. Това са акциите, които се търгуват на регулиран пазар в Европейския съюз или Европейското икономическо пространство съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ.

Казано по-просто печалбите от акции, които се търгуват на лицензирани борси в ЕИП и ЕС, включително в България, не се облагат с данък.

Когато акциите се продават в рамките на стопанска дейност, например от едноличен търговец или фирма, необлагаеми са също така и доходите от продажба на акции, извършена на пазари, чиято уредба е призната за еквивалентна на тази на ЕС. ВЕче сме писали по темата, затова просто даваме линк в края на този материал.

Договори за разлика и други финансови инструменти

Договорите за разлика (CFD) по съществото си не включват реална търговия на акции. За данъчни цели обаче те до голяма степен за приравнени на акциите като финансови активи. Това, което като правила важи за акциите, се отнася и за други финансови инструменти, включително CFD.

Акции от ETF и други фондове

В зависимост от това как е структуриран един ETF, акциите от него могат да се третират акции по смисъла на закона или като други финансови инструменти. Много често фондовете са инкорпорирани, особено в САЩ под формата на investment corporations. Това означава, че се търгуват реални акции на компания, която то своя страна инвестира в акциите на други компании. Възможно е фондът да е структуриран и по друг начин и да се придобиват дялове от него по форма, различна от акциите, но последиците от данъчна гледна точка са идентични.

Какви са дължимите данъци при търговия с акции?

С данък от 10% по ЗДДФЛ се облага печалбата от продажбата или замяна на акции, които не се търгуват на регулирани пазари в ЕС и ЕИП. Всяка сделка по разпореждане (продажба или замяна) с вече придобити акции има свой финансов резултат – печалба или загуба. Финансовият резултат се определя на база разликата между придобивна и продажна цена. Всички сделки през календарната година, без значение дали генерират печалба или загуба, се вземат в своята съвкупност. Финалният резултат, ако е положителен, ни дава данъчната основа, върху която се начислява дължимия данък от 10%.

Как се смята придобивна цена на акции?

Придобивната цена е цена, на която закупим съответните акции. Възможно е еднотипни акции да се закупуват в рамките на множество продажби и то на различна цена. Това често е примерът, когато един инвеститор заделя ежемесечно част от доходите си, за да купува акции на конкретна компания. Волатилността на тези акции определя различна цена за всяка сделка.

Съгласно ЗДДФЛ придобивната цена на акциите е средната придобивна цена от всички сделки по покупка. Ето и един пример: Инвеститор Х купува на 01 януари 2022 г. 2 акции на NETFLIX за обща цена от 1000 лв. Същият инвеститор купува още 2 акции на същата компания но вече на 01 февруари 2022 г., този път за общо 600 лв. Към съответния момент инвеститорът има 4 акции на NETFLIX, придобити общо за 1600 лв., т.е. придобивната цена на една акция е 400 лв.

Как се смята продажна цена?

За нуждите на пресмятането на дължимите данъци данъци при търговия с акции е необходимо да знаем и продажната цена по всяка сделка. При продажба срещу валута, цената винаги е конкретна. В редките случаи на замяна на акции за други финансови инструменти продажбата цена е пазарната стойност на съответните активи към момента на замяната.

Конвертиране на цената в български лева?

Когато пресмятаме печалбата, респективно загубата, от дадена сделка, трябва да съобразяваме референтния курс на БНБ за лева към съответната валута в деня на сделката. Обикновено това са долари. Дължимите данъци при търговия с акции се смятат единствено в български лева.

Ако разчитаме на извлечение в края на годината от брокер като eToro, трябва да имаме предвид, то ще включва сумирани печалби в долари. Чисто формално би било неправилно да конвертираме окончателния резултат в български лева в края на годината. Все пак, ако разликата от волатилността на курса е твърде малка, то и разликата в дължимия данък в края на годината ще бъде пренебрежителна.

Деклариране на данъци при търговия с акции

Печалбите от търговия с акции се декларират на годишна база с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Данъчната основа се описва в Приложение V, таблица 2 от декларацията, като трябва да се посочат следните данни:

  1. Продажна цена на акциите през годината;
  2. Придобивна цена на продадените акции;
  3. Общо печалби през годината;
  4. Общо загуби през годината.

Ако декларацията се попълни до 31.03, може да се използва и данъчно облекчение за ранно подаване. То трябва ръчно да се посочи на ред 10 в част IV от декларацията. Облекчението е 5% от дължимия за довнасяне данък, но не повече от 500 лв.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако тази статия е била интересна за Вас, може би бихте харесали и следните други материали от блога ни:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас