Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъци при търговия с акции на пазари извън ЕС

От /Публикувано: 07/12/2021/Категории: Данъци, ЗДДФЛ, ЗКПО/

Наскоро писахме материал по темата за търговия с финансови инструменти от физически лица на регулирани пазари в ЕС. Този материал заслужава своето продължение във връзка с една промяна от 2021 в данъчното законодателство, касаеща корпоративното облагане. Става въпрос за разширяването на необлагаемите доходи на фирми с такива от разпореждания с акции, извършени за пазар, който се счита за еквивалентен на регулиран такъв в ЕС. Ето и едно кратко съдържание:

Кога доходите от разпореждане с финансови инструменти  на пазари извън ЕС са необлагаеми?

За да дадем отговор на този въпрос, трябва да изследваме промяната в ЗКПО, която е в сила от 01.01.2021 г. Тя е свързана с доходите от разпореждане с финансови активи. Съгласно чл. 44 от ЗКПО “ при определяне на (данъчната печалба на една фирма) (счетоводната такава) се намалява с печалбата от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби (на закона)”.

От началото на 2021 г. Законовото определение за разпореждане с финансови активи е разширено и вече включва буква “д” на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби. По същество изменението касае доходи от продажба на акции, реализирани на пазар, който е признат за еквивалентен на регулиран пазар на ЕС с решение на Европейската комисия.

Преди да продължим нататък ще обобщим кои доходи точно са необлагаеми. Това са доходи, които кумулативно:

  1. Са реализирани от лице, което подлежи на облагане по ЗКПО;
  2. От разпореждане с акции;
  3. Извършено на пазар, за който има решение за еквивалентност на Европейската комисия.

По-долу ще разгледаме всеки от трите елемента в повече детайли.

Лица, подлежащи на облагане по ЗКПО

Можем да обобщим категориите лица, които подлежат на облагане по ЗКПО в следните категории:

  1. Еднолични търговци и търговски дружества (фирми);
  2. Физически лица, извършващи стопанска дейност, чиито доходи се облагат по ЗКПО.

От двете категории повече внимание заслужава втората. Тя касае физически лица – частни инвеститори. Съгласно разбирането на НАП, разпореждането (продажбата или замяната) на финансови активи може да се третира и като стопанска дейност, когато обемът на сделките, извършени от лицето за един данъчен период (една календарна година) надхвърли три. Нашият екип категорично се противопоставя на такова становище и по темата сме писали много, но тук се отваря една полезна вратичка.

Ако тези доходи бъдат включени в данъчната декларация като такива от стопанска дейност, то по правилата на ЗДДФЛ те следва да се обложат като такива от стопанска дейност. За пресмятане на печалбата от стопанска дейност следва да се приложи ЗКПО, съгласно който тези конкретни доходи са необлагаеми.

Това означава, че, ако доходите на едно физическо лице, реализирани от продажба на акции на пазари, които се считат за еквивалентни на тези в ЕС, бъдат декларирани като стопанска дейност, те няма да подлежат на облагане с данък. Доходът обаче ще се счита за осигурителен такъв и, ако не е достигнат максималния осигурителен доход, следва да бъдат внесени осигуровки.

Какво означава “акции”, търгувани на пазари извън ЕС?

ЗКПО говори просто за “акции” без да уточнява значението на това понятие. Логично възниква въпроса дали изменението в ЗКПО касае единствено акции на компании или включва също и такива на различни фондове като ETF и REITS.

Още от сега казваме, че нямаме окончателен отговор на този въпрос. Има два подхода, които можем да възприемем:

  1. Рестриктивен, тълкувайки буквално закона;
  2. По-широк, тълкувайки смисъла на закона.

Ако погледнем рестриктовно, ЗКПО говори единствено за акции. По българското право това са ценни книги, обективиращи различни права, но най-вече правото на собственост на част от капитала на търговско дружество. 

От друга страна, ЗКПО припознава и възможността лице да има акции, които дават права не само върху компании, ами и върху нещо друго. Това друго нещо са колективните инвестиционни схеми. Фондовете като ETF, REITS и т.н. се доближават до тези схеми, но не са точно такива.

Към момента няма становище от НАП, нито съдебна практика, по отношение на това как да се тълкува понятието за “акция”. Според нас смисълът на ЗКПО не е да ограничава необлагаемите доходи от финансови инструменти само до акции. Такова ограничение няма за регулираните пазари в ЕС и няма логика да бъде допускано за еквивалентни такива.

Кои пазари извън ЕС са еквивалентни на регулирани пазари?

За да бъде необлагаема търговията с акции на пазар извън ЕС, е необходимо да има решение на Европейската комисия относно еквивалентността на надзорната уредба на съответната държава с тази на ЕС. Решения за еквивалентност има не малко, но тези, които ни интересуват, са решенията за еквивалентност на уредбата по Директива 2014/65/ЕС.

Към момента има три решения на Европейската комисия за подобна еквивалентност. Те касаят:

  1. САЩ;
  2. Австралия;
  3. Хонг-Конг

Безспорно най-значимото решение е това за еквивалентността на уредбата на САЩ. То означава, че доходите, реализирани от продажба на акции на NASDAQ, NYSE и други борси, са необлагаеми по смисъла на ЗКПО. 

Заключение

Изменението на ЗКПО от 2021 г. позволява лицата, подлежащи на корпоративно облагане, да не плащат данък върху печалбите от регулирани пазари не само в ЕС, но също така и при търговия с акции на пазари извън ЕС, по отношение на страните на които има решение за еквивалентност на Европейската комисия.

Същината на понятието “акция” не е изрично дефинирана и подлежи на тълкуване. Сигурният подход предполага да приемем, че става въпрос само за акции на компании. Логичното обаче е това правило да се прилага и за еквивалентни инструменти, в това число акции от фондове.

Най-интересното от това изменение е, че аналогично такова не е направено в ЗДДФЛ. Това обаче създава вратичката за деклариране на доходи от продажба на финансови инструменти като такива от стопанска дейност, което може да се окаже много подходящо в някои случаи.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако този материал Ви е харесал, може би ще Ви се сторят интересни и следните сходни материали от блога ни:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии