Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данък върху печалба от акции на регулирани пазари

От /Публикувано: 24/11/2021/Категории: ЗДДФЛ/

От известно време в блога на Tax Monkey ни липсва материал относно данъчното облагане на акции, които се търгуват на регулирани пазари. Всъщност става въпрос не само за акции, ами за всякакви финансов инструменти, които се търгуват на съответните пазари. Правим едно предварително уточнение, че говорим за акции и други активи, търгувани от физически лица и то не в рамките на осъществявана от тях стопанска дейност (за това в края на статията). Ето и едно кратко съдържание:

Данъци върху финансови инструменти от регулирани пазари

По правило, съгласно Закона за данъка върху доходите на физическите лица, доходите от продажба или замяна на финансов инструменти се облагат с данък от 10%. Доходи в случая се отнася до печалбите от конкретни сделки през календарната година, а печалбата от дадена сделка е равна на разликата между придобивната и продажна цена на актива.

Изключение от това правило законът установява за някои финансови инструменти, включително тези, които са предмет на този материал. Това са акции и права, които се търгуват на регулиран пазар. Доходите от разпореждането с тези инструменти са освободени от данъчно облагане. Казано съвсем просто, върху печалбата от сделки с такива акции не се дължи данък.

Какво означава “регулирани пазари” за финансов инструменти?

За да стигнем до същността на понятието за финансов инструменти трябва, както обикновено да проследим разпоредбите и препратките на различни закони. Чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ постановява, че не са облагаеми “доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби”. Съответната точка от допълнителните разпоредби в частта, отнасяща се до акции, търгувани на регулирани пазари, препраща към Закона за пазарите на финансови инструменти. Релевантните разпоредби на този закон са твърде сложни и за нас, но можем да ги опростим като кажем, че регулираните пазари са системи за търговия на финансови инструменти, които са лицензирани като такива в България или в държава – членка на ЕС или ЕИП.

На практика става въпрос за лицензирани борси в ЕС, Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщай. Основното, на което трябва да се обърне внимание тук е, че доходите от акции, които се продават на американски или британски борси, са облагаеми. Същото важи и за азиатски пазари.

Как да разберем дали дадена борса е регулирана?

След като горе-долу сме добили представа за това какво законът визира под регулирани пазари, идва логичният въпрос как да разберем дали дадена борса е регулирана.

Излишно е и тук да задълбаваме в европейските директиви и регламенти, поради което и няма да го правим. Достатъчно е да кажем, че Европейският съюз поддържа регистър на регулираните пазари. В тази база-данни може да се търси по ключова дума, а също така и по статус на регистрация в Европейското икономическо пространство. Ето как изглежда информацията при справка за Българската фондова борса:

Към момента на написване на настоящата статия в регистъра има данни за общо 82 регулирани пазара.

Доходи от търговия с акции по занятие

По тази тема сме писали много във връзка с крипто данъците, но не пречи да направим паралел и тук. НАП приема, че извършването на повече от три сделки с финансови инструменти за една календарна година излиза извън рамките на управлението на лично имущество. Превръща се в дейност по занятие или, иначе казано, стопанска дейност.

Печалбите от тази дейност се облагат с данък от 15% и се считат за осигурителен доход. Също така, се налага ДДС регистрация при сделки с европейски борси или достигане на оборот от 50 000 лв.

Според нас това становище на НАП не почива на правилни аргументи. Дали една дейност се извършва по занятие не може да се определя на база единствено броя на сделките. Изглежда обаче, че самата агенция също не прилага това си разбиране за доходите от финансови активи.

Заключение за данъците от акции, търгувани на регулирани пазари

За финал на статията ще направим едно кратко обобщение на най-важното. За да бъдат доходите ни от продажба или замяна на акции освободени от данъци, трябва да са налице следните предпоставки:

  1. Предмет на сделките да бъдат акции;
  2. Акциите да бъдат продавани на Българската фондова борса или на друг регулиран европейски пазар;
  3. Сделките да не бъдат в рамките на стопанска дейност по търговия с финансови активи.

Ако горните условия са налице, доходите може изобщо да не бъдат включвани в годишната данъчна декларация на лицето, тъй като са необлагаеми.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако този материал Ви е харесал, може би ще Ви се сторят интересни и следните сходни материали от блога ни:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас