Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Срокове за налагане на глоби и имуществени санцкии

От /Публикувано: 20/04/2021/Категории: ДОПК/

В този материал обръщаме внимание на различните срокове за налагане на глоби и имуществени санкции за нарушения на данъчното законодателство. Тези срокове са изключително важни поради следните причини:

 1. Ако данъчната администрация не спази законоустановен срок, наложената глоба или имуществена санкция може да се обжалва;
 2. Ако давностният срок за събиране изтече, не може да се премине към принудително изпълнение.

Съдържание

 1. Разлики между глоби и имуществени санкции
 2. Процедура за налагане на глоби и имуществени санкции
 3. Срок за издаване на АУАН
 4. Срок за издаване на наказателно постановление
 5. Погасителна давност за глоби и имуществени санкции
  1. Давност за глоби
  2. Давност за имуществени санкции
 6. Погасителна давност за лихви

Разлики между глоби и имуществени санкции

Преди да започнем темата по същество трябва да направим разграничения между глобите и имуществените санкции. Казано най-общо, глобите се налагат на физически лица, а имуществените санкции – на юридически (фирми и организации). Много често глобата се съпътства от имуществена санкция.

Пример: Съгласно чл. 74 от Закона за счетоводството “който е задължен и не публикува финансов отчет в сроковете по чл. 38, се наказва с глоба …, а на предприятието се налага имуществена санкция …” Това е класическа ситуация, в която управителят на фирмата се глобява, а на фирмата се налага имуществена санкция.

Процедура за налагане на глоби и имуществени санкции

Разделяме административнонаказателната процедура на три етапа. За всеки от тях са предвидени съответните правила и срокове за налагане на глоби и имуществени санкции. Етапите са следните:

 1. Установяване на административното нарушение
 2. Издаване на наказателно постановление
 3. Доброволно плащане или принудително изпълнение

По-долу ще разгледаме най-важното от гледна точка на сроковете за всеки от етапите.

Срок за издаване на АУАН

Административнонаказателното производство започва с издаване на акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Сроковете за издаване на АУАН са посочени в чл. 34,ал. 1 от ЗАНН, както следва:

 1. 3 месеца от откриване на нарушителя;
 2. 2 години от извършване на нарушението (за данъчни нарушения).

Който и от двата срока да изтече първи, АУАН не може да бъде издаден законосъобразно. Релевантен обикновено е първия срок, който се свързва с момента изобщо на разбиране на нарушението от страна на НАП. Този момент трябва да бъде посочен от агенцията при съставяне на акта. 

Давностен срок за издаване на АУАН от 1 или 2 години

Важна особеност е, че срокът е 2 години за данъчни, митнически и някои други нарушения. За всички останали срокът е 1 година от извършването на нарушението.

Пример: В горната ситуация, ако фирма не е подала в срок финансовия си отчет за 2019 г. (30.09.2020), то нарушението е извършено на 01.10.2020. Срокът за издаване на АУАН тук е 1 година и изтича на 01.10.2021 г. НАП обаче узнават за нарушението на 14.12.2020 г., когато са уведомени за това от Агенция по вписванията. Нарушителят е известен, тъй като информацията в Търговския регистър е публична. Следователно от 14.12.2020 г. НАП има срок от 3 месеца да издаде АУАН.

Спиране и прекъсване на сроковете

Сроковете за издаване на АУАН са от категорията на давностните срокове. Това означава, че те могат да бъдат спирани и прекъсвани при някои посочени в закона обстоятелства. Спирането е временна пауза в срока, докато прекъсването води до започване на нов давностен срок. Спирането и прекъсването са относително рядко срещани в административнонаказателните производства, свързани с данъци.

Срок за възражение срещу АУАН

Говорейки за срокове, е добре да посочим и срокът за възражение срещу АУАН. Той е 3 дни, считано от момента на получаване на акта.

Срок за издаване на наказателно постановление

АУАН служи единствено за установяване на нарушението. С този акт не се налага наказание (глоба и имуществена санкция). Това се случва с наказателно постановление, което се издава въз основа на АУАН.

Срокът за издаване на наказателно постановление е 6 месеца от датата на издаване на АУАН. Ако този срок бъде изпуснат, не може да бъде издадено законосъобразно постановление.

Срок за обжалване на наказателно постановление

Наказателното постановение може да се обжалва в срок от 7 дни от получаването му.

Погасителна давност за глоби и имуществени санкции

Всяко задължение има своя давност. Така, например, давността за данъчни задължения е 5 години, считано от 01 януари на годината, следващата тази, в която е възникнало задължението. Давностният срок се свързва с възможността за принудително изпълнение на задължението. Глобите и имуществените санкции са публични задължения и подлежат на събиране от НАП. Ако НАП не предприеме мерки по принудително събиране в рамките на давностния срок, тази възможност отпада.

В тази част от статията трябва да направим разграничение между глоба и имуществена санкция. За тях се прилагат различни давностни срокове съгласно ТР № 3 от 07.03.2014 г. на ВАС. Общото за глобите и имуществените санкции е, че срокът и за двете започва да тече от момента на влизане в сила на наказателното постановление, а именно:

 • Изтичане на срока за обжалване, ако не е подадена жалба;
 • Влизане в сила на съдебно решение, с което се потвърждава постановлението, когато е подадена жалба.

Погасителна давност за глоби

Съгласно чл. 82, ал. 1, б. “а”, давността за глоби е 2 години от влизане в сила на наказателното постановление. Тъй като говорим за давностен срок, той може да бъде спиран и прекъсван. По отношение на глобите обаче законът предвижда и абсолютна давност. Тя е 3 години от влизане в сила на постановлението. Ако изтекат 3 години от този момент, без значение от спиране и прекратяване на давността, глобата не може да бъде събрана принудително.
Погасителна давност за имуществени санкции

Погасителна давност за Имуществени санкции

За имуществените санкции се прилага чл. 171, ал. 1 от ДОПК. Давностният срок за тези наказания е 5-годишен, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение. И тук, както и при глобите, има абсолютна давност, но по отношение на имуществените санкции, тя е 10 години.

Погасителна давност за лихви

Съгласно чл. 175, ал. 3 от ДОПК лихви върху глоби не се дължат. Практиката на ВАС обаче не отъждествява глобите и имуществените санкции, както посочихме по-горе. Върху имуществените санкции се дължи законна за лихва за забава. Давностният срок на лихвата е 3 години назад. Ако изтече давността на основното задължение (санкцията), погасява се и лихвата.

Други материали от Tax Monkey

Ако този материал на тема срокове за налагане на глоби имуществени санкции представлява интерес за Вас, можете да погледнете и следното:

Чл. 34. (1) …

Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, екологични и валутни нарушения… – две години.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 12 от 1996 г.) Образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта.

Чл. 82. (1) Административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли:

а) две години, когато наложеното наказание е глоба;

Чл. 171. (1) Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 64 от 2019 г., в сила от 13.08.2019 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) С изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии