Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Обжалване на АУАН при получена покана от НАП по имейл

От /Публикувано: 24/03/2021/Категории: Данъци, ДОПК, Счетоводство/

Днес обръщане внимание на един по-скоро процесуален въпрос относно практиката на НАП да изпраща покани за издаване на актове за установяване на административни нарушения по електронен път. Тази практика е спорна и към момента съдът я приема за незаконосъобразна. Даваме обяснения относно предпоставките за обжалване на АУАН при получена покана от НАП по имейл.

На първо място, преди да започнем темата по същество, ако желаете да обжалвате наложена глоба или имуществена санкция от НАП, можете винаги да се свържете с Tax Monkey на 0887 345 666 или на info@taxmonkey.bg.

Каква е настоящата практика за покана от НАП по имейл?

Към момента най-популярният материал, който сме писали в блога на Tax Monkey, е този за издаден акт за необявен в срок ГФО в Търговския регистър. По отношение на тези актове НАП прилага именно практиката с електронното връчване на покана. Изпраща се електронно съобщение до имейла, който НАП има на дружеството с покана управителят да се яви в НАП за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Обикновено се предоставя 7-дневен срок за получаване на акта. Ако лицето отиде на място, агенцията издава два акта:

  1. Акт за глоба за управителя;
  2. Акт за имуществена санкция на дружеството

Ако пък лицето не се яви в посочения срок, НАП издава акта в присъствието на свидетели в негово отсъствие.

Има ли законово основание за изпращане на покана от НАП по имейл при издаване на АУАН?

На този въпрос ще обърнем малко повече внимание, тъй като е най-същественият по темата. Спираме се отделно на следните точки:

  1. Защо НАП трябва да изпраща покана за издаване на АУАН;
  2. На какво основание НАП изпраща електронни съобщения;
  3. Защо правилата за електронно връчване не се отнасят до покана от НАП по имейл.

Защо НАП трябва да изпраща покани за издаване на АУАН?

Издаването на акт за установяване на административно нарушение е част от процедурата по налагане на административно наказание. Няма да се спираме в детайли на нея, но след АУАН обикновено следва наказателно постановление, с което реално се налага наказание. По отношение и на двата акта се прилага Закона за административните нарушения и наказания. Съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗАНН, акт за установяване на административно нарушение “…се съставя в присъствието на нарушителя…”. Разпоредбата на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН пък постановява, че “когато нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта, актът се съставя и в негово отсъствие.”

От систематичното тълкуване на горните разпоредби можем да изведем извода, че НАП не може просто да издаде АУАН. Необходимо е да покани нарушителя и актът да бъде издаден в негово присъствие.

Какво е правното основание за изпращане на покана от НАП по имейл?

В ДОПК има предвиден специален ред за връчване на съобщения (глава шеста от дял първи). Съгласно чл. 29, ал. 4 от ДОПК “съобщенията могат да се връчват чрез изпращане по телефакс, по електронен път при използване на квалифициран електронен подпис…”. Обикновено в електронните съобщения на НАП има препратки, с активирането на които се счита, че поканата е връчена. Това е в съответствие и с правилата на ДОПК.

Защо правилата за електронно връчване не се отнасят до покана от НАП по имейл?

Съгласно чл. 33 от ДОПК, правилата за връчване на съобщение по този ред се прилагат за всички съобщение “с изключение на актовете, документите и книжата за реализиране на административнонаказателната отговорност, за които се прилага Законът за административните нарушения и наказания”.

АУАН е именно акт за реализиране на административнонаказателна отговорност. За него се прилагат правилата на ЗАНН, а не тези на ДОПК. По отношение на поканата за издаване на акта ЗАНН препраща към НПК (чл. 84 от ЗАНН). Правилата за връчване на съобщения по чл. 178 и чл. 180 от НПК не предвиждат връчване на покана по електронен път. 

Покана от НАП по имейл

Какво да правите, ако получите покана от НАП по имейл?

Колкото и странно да звучи, най-добре е да не се отзовете на поканата и да не отидете в офиса на агенцията. Ако отидете на място в съответната териториална дирекция, АУАН ще бъде издаден в присъствието на нарушителя. Такова е изискването на ЗАНН. Ако не се явите, НАП трябва да преминат към издаване на акта във Ваше отсъствие и да приложат разпоредбата на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. Ако агенцията приложи тази разпоредба, ще бъде налице съществено процесуално нарушение. Нарушението се изразява в незаконосъобразно връчване на поканата и респективно издаване на АУАН в отсъствие на нарушителя без да са налице предпоставките за това.

Как се обжалва издадения АУАН?

Актовете за установяване на административно нарушение не подлежат на самостоятелно обжалване. Обжалва се издаденото въз основа на акта наказателно постановление. Срещу акта могат да бъдат подадени възражения пред НАП в 3-дневен срок от получаването му. Те се разглеждат по административен ред. Постановлението се обжалва по съдебен ред.

Ако желаете да обжалвате наложена глоба или имуществена санкция от НАП, можете винаги да се свържете с Tax Monkey на 0887 345 666 или на info@taxmonkey.bg.

Чл. 33. По реда и в сроковете, посочени в тази глава, се връчват всички подлежащи на връчване актове, документи и книжа, издавани от органите по приходите и публичните изпълнители, с изключение на актовете, документите и книжата за реализиране на административнонаказателната отговорност, за които се прилага Законът за административните нарушения и наказания.

Чл. 40. (1) Актът за установяване на административното нарушение се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствували при извършване или установяване на нарушението.

(2) Когато нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта, актът се съставя и в негово отсъствие.

Чл. 84. (Изм. – ДВ, бр. 59 от 1998 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Доколкото в този закон няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения, извършване на опис и изземване на вещи, определяне разноски на свидетели и възнаграждения на вещи лица, изчисляване на срокове, както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, на касационни жалби пред административния съд и предложения за възобновяване, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

Чл. 178. (1) Връчването на призовки, съобщения и книжа се извършва от служител при съответния съд, орган на досъдебното производство, община или кметство.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии