Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Акт от НАП за неподаден годишен финансов отчет

От /Публикувано: 15/02/2021/Категории: ДОПК, Счетоводство/

Ако съдим по информацията, която ни предоставят наши клиенти, в момента се провежда кампания на НАП по издаване на актове за неподаден годишен финансов отчет. Обикновено агенцията изпраща покана за съставяне на АУАН на управителя да фирмата и тогата клиентите се обръщат към нас. Тъй като по въпроса липсва достатъчно информация, решихме да споделим нашия опит в един блогпост.

Важно! Срокът за издаване на актовете за неподаден ГФО през 2019 г. за НАП изтече на 15.03. Това означава, че вече е твърде късно от НАП да Ви наложат наказание. Ако имате нужда от съдействие при АУАН за неподаден ГФО, можете да се свържете с Tax Monkey на 0887 345 666 или на info@taxmonkey.bg.

Кога НАП издава акт за неподаден годишен финансов отчет?

При текущата кампания на НАП актове се издават на фирмите, които не са подали в срок своя годишен финансов отчет за 2019 г. Срок Save ът за това беше до 30.09.2020 г. и към момента на писане на този материал вече е изтекъл. Повече за годишните финансови отчети можете да прочетете да прочетете от тази страничка, която е посветена именно на подаването на ГФО в Търговския регистър. Можете да погледнете и информацията от Агенция по вписванията.

Как НАП разбира, че не е подаден в срок ГФО?

Агенцията не следи служебно за това нарушение, а получава обобщени данни от Търговския регистър. Това е сравнително нова практика, която обаче започва да се утвърждава. Така, след получаване на данните, се случва за много кратък период да бъдат издадени множество актове.

неподаден годишен финансов отчет

Какво се прави при акт за неподаден годишен финансов отчет?

Обикновено това, което хората се сещат веднага при получаване на АУАН, е възможността за обжалването му. В тази ситуация по-скоро бихме посъветвали друго, а именно:

  1. Вземане на незабавно мерки за отрстраняване на нарушението;
  2. Подаване на писмени обяснения пред НАП;
  3. Избягване на повторно нарушение.

Смисълът на тези действия е да се потърси разбиране от НАП относно наличието на малозначителен случай. Това означава търсене на възможност нарушението да бъде констатирано без да бъде наложена глоба.

Отстраняване на нарушението

Още с получаването на поканата трябва да имате готовност незабавно да подадете своя годишен финансов отчет. Това са незабавно мерки по поправяне на нарушението и е важно да се извършат преди получаване на акта. Ако не знаете как точно да направите това, можете да се възползвате от нашата услуга – Подаване на Годишен Финансов Отчет в Търговския регистър.

Получаване на АУАН за неподаден годишен финансов отчет

С поканата за получаване на акт за неподаден годишен финансов отчет НАП определя срок от 2 седмици (понякога дори срок от 1 седмица), през време на който управителят може да посети офис на агенцията, за да получи акта. Всъщност понякога става въпрос за два акта:

  1. АУАН на фирмата за неподаден ГФО;
  2. АУАН за управителя за това, че не е подал навреме отчета.

Макар да става въпрос за едно нарушение, НАП понякога издава два отделни акта. Причината е, че по този начин се налагат наказания, както на фирмата, така и на управителя.

Важно е посоченият срок да бъде спазен. В някои дирекции на НАП отказват да дадат акта преди изтичане на срока, която практика е грешна. Въпреки това обаче нашият съвет би бил да се свържете със съответната дирекция по телефон предварително, за да уговорите получаването на акта и да не посещавате съответния офис повече от веднъж.

Депозиране на писмени обяснения във връзка с АУАН

След получаване на акта имате възможност да направите възражения или да дадете обяснения във връзка с акта. В случая възраженията биха били безпредметни, освен ако не става въпрос за грешка и отчетът всъщност не е подаден. Срокът за подаване на възражение или обяснения е 3 дни.

В повечето случаи се пишат обяснения, в които се посочват следните обстоятелства:

  1. Признаване на нарушението;
  2. Фактът, че същото е поправено незабавно;
  3. Фактът, че това е първо такова нарушение на фирмата;
  4. Молба за преценка за малозначителен случай.

Ако наистина се допуска такова нарушение за пръв път, е вероятно НАП да уважи молбата за установяване на малозначителен случай. При повторно нарушение обаче това би било трудно. Ако има и други смекчаващи вината обстоятелства, те също могат да се посочат. Пример за това са фирмите без дейност, при които така или иначе отчетът ще е с нулеви стойности.

Възможно ли е НАП да не уважи искането за малозначителен случай?

Да, възможно е. Неподаването на финансов отчет в срок е нарушение, за което в закона са предвидени санкции. Директора на НАП извършва преценка относно това дали наистина е налице малозначителен случай. Ако се приеме, че не става въпрос за такъв, ще бъде издадено наказателно постановление, което може да се обжалва пред съда, заедно с издадения АУАН.

Ако имате нужда от съдействие при АУАН за неподаден ГФО, можете да се свържете с Tax Monkey на 0887 345 666 или на info@taxmonkey.bg.

Картинката сме ползвали от freepik.com/pch.vector.

Чл. 38. (1) Предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва:

1. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 септември на следващата година;

2. (изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) юридическите лица с нестопанска цел – чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 септември на следващата година;

(13) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2016 г., предишна т. 11, изм. – ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Агенцията по вписванията предоставя в електронен вид на Националната агенция за приходите списъци с предприятията, които:

1. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) не са заявили за обявяване годишните си финансови отчети за предходната година в сроковете по ал. 1 и 2; списъкът се предоставя в срок до 31 октомври на текущата година;

2. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) са заявили за обявяване в търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел декларация по ал. 9, т. 2; списъкът се предоставя в срок до 31 юли на текущата година.

(14) (Нова – ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Списъците по ал. 13 следва да съдържат наименованието на предприятието и ЕИК от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

(15) (Нова – ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В двумесечен срок от получаване на списъците по ал. 13 Националната агенция за приходите предприема необходимите мерки за извършването на проверки и установяване на нарушения по ал. 1 – 12.

Чл. 78. (1) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите на Националната агенция за приходите или на Агенцията за държавна финансова инспекция.

(2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.

(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии