Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

АУАН за неподадена ДДС декларация по чл. 125 от ЗДДС

От /Публикувано: 18/03/2021/Категории: Данъци, ДОПК, ЗДДС/

Неотдавна написахме материал в нашия блог относно акт от НАП за неподаден годишен финансов отчет. Той много бързо се превърна в най-четения ни блогпост. Затова днес отделяме внимание на друг много сходен проблем. Това е издаването на акт за неподадена ДДС декларация по чл. 125 от ЗДДС.

На първо място, ако сте получили покана за връчване на АУАН за неподадена ДДС декларация, можете да се свържете директно с Tax Monkey на 0887 345 666 или по имейл на info@taxmonkey.bg.

Кога се издава акт за неподадена ДДС декларация?

Съгласно чл. 125 от ЗДДС, всяко задължено по закона лице трябва да декларира дължимия ДДС на месечна база. Срокът за това е до 14-о число на месеца, следващ отчетния такъв. Ако тази дата се падне в почивен ден, срокът изтича в първия работен ден след това. В НАП се подават справка-декларация и отчетни регистри. Отчетните регистри, най-общо казано, са дневниците за покупки и продажби за съответния месец. Декларацията се подава в платформата за електронни услуги на НАП.

Ако задължението не е изпълнено в срок, НАП издава АУАН за неподадена ДДС декларация. Обикновено няма значение колко дълго е продължило забавянето. НАП установява нарушението автоматично още в първия ден след изтичане на срока.

Какво се случва след установяване на нарушението?

Когато НАП констатира неподадена ДДС декларация, служител на агенцията съставя акт за установяване на административно нарушение. Изпраща се имейл до представителя на дружеството (често до счетоводителя) с покана за получаване на акта. В поканата обикновено се дава 7-дневен срок за посещение на съответната териториална дирекция на НАП, за да бъде връчен актът.

Важно е посоченият срок да се спази. Някои териториални дирекции обаче отказват да връчат актовете преди изтичане на 7-дневния срок. Тази практика не е правилна, но все пак съществува. Затова е добре, ако получите уведомление за връчване на акт за неподадена ДДС декларация, първо да звъннете в НАП, за да се уверите, че можете да го получите на място.

Какви са санкциите при неподадена ДДС декларация?

С акта за установяване на административно нарушение не се налага наказание. Това се случва с наказателно постановление. То се издава въз основа на АУАН, след като се вземат предвид възраженията на нарушителя. Ако нарушението е извършено от физическо лице (рядка хипотеза), се налага глоба. За фирми административното наказание е под формата на имуществена санкция.

Размерът на наказанието е определен в чл. 179 от ЗДДС в изключително широки граници. Санкцията може да бъде от 500 до 10 000 лв. Конкретният размер зависи от преценката на наказващия орган – НАП. Това, което има значение, е дали ДДС декларацията все пак е подадена, макар и със закъснение и дали става въпрос за първо или последващо нарушение.

неподадена ДДС декларация

Какво да правите при неподадена ДДС декларация?

За да избегнете голяма санкция или пък изобщо налагането на глоба, от екипа на Tax Monkey Ви съветваме да се придържате към следните стъпки:

  1. Още преди получаване на акта от НАП да подадете незабавно своята ДДС декларация;
  2. Когато отидете да получите акта си в НАП, можете да представите директно и писмени обяснения, в които да посочите, че декларацията вече е подадена и да поискате установяване на малозначителен случай.

Преждевременното предприемане на мерки е много важно поради две причини. На първо място, поправянето на нарушението преди получаване на АУАН, може да послужи за установяване на малозначителен случай. Това означава констатиране на ситуация, при която нарушението е твърде леко и не следва да се налага санкция.

На следващо място, изпълнението на задължението има смекчаващ отговорността ефект и създава предпоставки наложената санкция да бъде възможно най-ниска.

Подаване на възражение срещу АУАН

Когато получите акт за установяване на административно нарушение от НАП, имате 3-дневен срок за представяне на възражения в писмен вид. Възражения можете да отправите още при връчването на акта и те се вписват в него.

При казуси с неподадена ДДС декларация съветваме да се напишат по-скоро обяснения с признание на констатираното нарушение, ведно с молба за прилагане на правилата за малозначителен случай. Към обясненията следва да се представят доказателства за поправяне на нарушението.

Обжалване на АУАН и наказателно постановление за неподадена ДДС декларация

АУАН за неподадена ДДС декларация не подлежи на обжалване самостоятелно. Обжалва се наказателното постановление, което се издава въз основа на акта. С него се налага самото административно наказание. Жалбата се подава до районния съд чрез органа, издал постановлението – НАП. С жалбата може да се оспори законосъобразността, както на акта, така и на наказателното постановление.

От нашата практика сме установили, че причина за обжалване най-често е пропуснат процесуален срок. За издаване на акта НАП има срок от 3 месеца от установяване на нарушението. За издаване на наказателно постановление срокът е 6 месеца от издаване на акта.

Заслужава ли си да се обжалва?

Много често получаваме този въпрос от нашите клиенти. Отговорът е “зависи”. Много често при обжалване наказателното постановление може да бъде отменено или наложената глоба да бъде намалена значително. Важно е, че в тези случаи административният орган поема разноските по съдебното производство, включително адвокатския хонорар, който сте платили за обжалването.

Ако сте получили АУАН за неподадена ДДС декларация, можете да се свържете с нас винаги за консултация и съдействие. Можете да ни откриете на info@taxmonkey.bg или на телефон 0887 345 666.

Чл. 124. (1) Регистрираните лица по този закон водят задължително следните регистри:

1. дневник за покупките;

2. дневник за продажбите.

Чл. 125. (1) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) За всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124, с изключение на случаите по чл. 159б.

(5) Декларациите по ал. 1 и 2 и отчетните регистри по ал. 3 се подават до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят.

Чл. 179. (1) (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., предишен текст на чл. 179, изм. – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Лице, което, като е длъжно, не подаде справка-декларацията по чл. 125, ал. 1, декларацията по чл. 125, ал. 2, отчетните регистри по чл. 124 или не ги подаде в предвидените срокове, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас