Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Регистрация в регистър БУЛСТАТ при краткосрочен наем (Airbnb и Booking)

От /Публикувано: 13/02/2023/Категории: Данъци, ЗДДФЛ, Осигуровки/

Вече сме писали един материал, посветен на данъчната тежест при доходи от Airbnb Booking. В него сме разгледали възможността за краткосрочен наем от физически лица като патентна или друга стопанска дейност. Този материал е продължение на предходния и тук ще разгледаме единствено необходимостта от регистрация в регистър БУЛСТАТ и последващата такава като самоосигуряващо се лице. Ето и едно съвсем кратко съдържание:

Необходима ли е регистрация в регистър БУЛСТАТ при краткосрочен наем?

Краткият отговор е “да”. По-дългият такъв е, че такова е становището на НАП. Агенцията казва, че краткосрочното отдаване под наем на имоти чрез платформи като Booking и Airbnb се различава твърде много от дългосрочното отдаване под наем. НАП определя тази дейност като търговска, а именно като хотелско настаняване. Понятието “търговска дейност” в контекста на доходите на физическите лица се третира като “стопанска дейност”. Това е от значение за характера на доходите от краткосрочен наем. Най-важното за тях е следното:

  1. При определени условия могат да се облагат с патентен данък;
  2. Прилагат се правилата на ЗДДС;
  3. Доходите са осигурителни, т.е. дължат се осигуровки.

Фокусът на тази статия е осигурителната тежест. Тя е и причина изобщо да разглеждаме необходимостта от регистрация по БУЛСТАТ при краткосрочен наем. НАП приема, че, предвид стопанска характер на доходите, трябва да се плащат осигурителни вноски. Това налага лицето, получаващо доходите, да се регистрира като самоосигуряващо се лице. За да се случи това, агенцията очаква предварително да бъде направена регистрация в регистър БУЛСТАТ на лицето като такова, упражняващо свободна професия.

Има ли НАП основание да иска регистрация на лице, упражняващо свободна професия?

Нашият екип счита, че тази позиция на НАП е неправилна. Съгласно определението, дадено в ЗДДФЛ, „Лица, упражняващи свободна професия“ са: (изброяване на различни професии); други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

  • осъществяват за своя сметка професионална дейност;
  • не са регистрирани като еднолични търговци;
  • са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.”

За нас е важно първото условие, а именно извършването на професионална дейност. Не можем да приемем, че отдаването на апартамент в Airbnb или Booking е такава дейност. Упражняването на свободна професия е дейност, която се отличава от други стопански дейности по това, че упражняването й е необходима специфична квалификация или членство в организация. Свободните професии се регулират в различни актове, но има и закони, които дават определението за професия – Закона за професионалното образование и обучение.

Не твърдим, че за успешното реализиране на един имот на платформи като Booking и Airbnb не са необходими специфични знания и умения. Просто те не са такива, които да характеризират дейността като упражняване на свободна професия. Лицата, упражняващи свободна професия, получават хонорари за дейността, която извършват – инженери, адвокати, лекари, брокери и други. Когато едно лице отдава под наем свой имот, това, за което му се плаща, е единствено ползването на имота.

От значение ли е всичко това? На теория да и дори е важно. На практика обаче, ако служителите в НАП очакват да направите регистрация в БУЛСТАТ, най-често просто ще я направите.

Как се случва вписването в регистър БУЛСТАТ при краткосрочен наем?

В регистър БУЛСТАТ вписвания могат да бъдат правени на място в офис на Агенция по вписванията или онлайн с електронен подпис. Вторият вариант е силно препоръчителен, макар интерфейсът на регистъра да е много далече от стандартите за такава услуга.

Тук основното затруднение, което съвпада с изразените от нас притеснения по-горе, е изборът на професия. При вписване в регистър БУЛСТАТ се посочват основната дейност и професията. Основната дейност вероятно изглежда по следния начин:

След това обаче трябва да се избере и професия от изчерпателно изброените в списъка в регистъра. Вероятно от Агенция по вписванията ще приемат всякаква, но все пак това не е без значение. (Бележка: може да звучи странно, но коректната „професия“ е „СОБСТВЕНИК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ“.)

Друго изискване на регистъра е лицето, което подава заявление за вписване, да представи едно от следните:

  1. Диплома, удостоверяваща уменията за съответната професия или
  2. Договор за предоставяне на услуги, по който лицето е изпълнител.

И с двете ще срещнете затруднения и ще бъде необходимо да се представят допълнителни обяснения на Агенция по вписванията.

Регистрация в НАП като самоосигуряващо се лице

Тук нещата са значително по-прости. Процедурата преминава изцяло пред НАП. Подава се декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице (ОКД 5) в офис на НАП по адреса на лицето, правещо регистрацията. Тази регистрация по принцип се извършва след започване на дейността. По-адекватно е обаче регистрацията да бъде направена преди да се започне работа с Booking или Airbnb, а именно заедно с регистрацията по Закона за ДДС. Повече за нея сме писали тук. НАП, разбира се, очакват първо да бъде направена регистрацията в регистър БУЛСТАТ при краткосрочен наем.

От момента на регистрацията в НАП лицето става самоосигуряващо се. Избира се осигурителен доход както и процент на осигуровки – нисък (без общо заболяване и майчинство) или висок (с включени тези рискове).

Регистрацията може да бъде направена и с електронен подпис или ПИК от НАП, а най-често ще бъде извършена от счетоводител. Ще бъде необходимо да наемете такъв, ако не за друго, то заради задължителните ДДС рекларации, които ще трябва да подавате на месечна база.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако този материал относно регистрация в регистър БУЛСТАТ при краткосрочен наем е бил интересен за Вас, може би бихте погледнали и следните сходни статии от блога ни:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас