Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Доходи от Airbnb – дължими данъци и осигуровки

От /Публикувано: 10/09/2021/Категории: Данъци, Осигуровки/

До неотдавна доходите от Airbnb, по подобие на много други, бяха част от сивата икономика в страната. Това не е защото не е имало законодателна уредба, а просто защото рядко се декларираха лицата, които отдават свои жилища за краткосрочно ползване. Докато тази дейност беше по-скоро изключение, тя не се набиваше особено на очи. С времето обаче все повече хора се ориентираха към подобен източник на приходи и отдаването на жилища в Airbnb и други платформи привлече вниманието на НАП. Този материал е посветен именно на тази тема – “данъчно облагане на доходи от Airbnb”.

Някакси е необходимо да сложим пред скоби уточнението, че знаем за ефекта на Covid-19 върху туризма и респективно за намалялото търсене на краткосрочно настаняване. Все пак, това не прави един блогпост по темата безполезен. Ето и едно кратко съдържание:

Какви са правилата за облагане на доходи от Airbnb?

Облагането на доходите от Airbnb и други платформи зависи от качеството на лицето, което отдава съответния имот. Както много пъти сме имали възможността да казваме, търговците, включително фирмите, заплащат данък върху печалбата си, а физическите лица – такъв върху доходите. Е, тук има малко отклонение от това правило, което се потвърждава и от НАП. Все пак обаче ще разгледаме две хипотези:

  1. Отдаване на имот в Airbnb от фирма;
  2. Отдаване на имот от физическо лице.

Облагане на доходи от Airbnb на фирма

Ако решите да управлявате свои имоти чрез нарочно създадена специално за целта или вече съществуваща фирма, трябва да съобразявате стандартния корпоративен данък. Приходите от Airbnb формират, заедно с всички останали приходи и разходи, годишна печалба, върху която се начислява данък от 10%. Няма да се спираме в детайли на корпоративния данък, тъй като сме писали по темата доста.

Важно е, когато дейността се извършва през фирма, тя да бъде посочена в предмета на дейност на дружеството в Търговския регистър. Това е необходимо, за да може разходите да бъдат признавани като такива, свързани със стопанската дейност и реално да могат да служат за намаляване на корпоративния данък и упражняване правото на данъчен кредит по ЗДДС.

Друго важно уточнение е, че съгласно условията на Airbnb хостът има грижата да издава фактура на госта. Това е важно да се съобразява особено в случаите когато клиентите искат фактура.

Облагане на доходи от Airbnb от физическо лице с патентен данък

Физическите лица, които отдават имоти в Airbnb, могат да се възползват от възможността да се регистрират за плащане на патентен данък. Имаме специална статия посветена на патентния данък. Патентният данък е много по-благоприятен от подоходното облагане. Той е фиксиран и се прилага за лица, които не са регистрирани по ЗДДС и които не достигат оборот от 50 000 лв. от своята патентна дейност. Няма общо с понятието “патент” като форма на защита на интелектуалната собственост.

Патентният данък по правило се заплаща на тримесечие, но може да бъде платен и веднъж годишно, което е по-удачно с оглед размера му. Каква точно е сумата се определя на местно ниво като заложените към момента граници в закона са между 25 и 250 лв. на самостоятелен обект. За Столична община, например, данъкът е в минималния размер от 25 лв. на година.

За да се възползвате от патентния данък, трябва да подадете декларация пред съответната община непосредствено преди започване на дейността по отдаване в Airbnb. Доходите от патентна дейност трябва да бъдат посочени в годишната данъчна декларация, но са освободени от облагане.

Облагане на доходите без патентен данък

Ако едно физическо лице не отговаря на условията за облагане с патентен данък, то ще дължи данък върху доходите и в частност такъв от извършване на стопанска дейност. Данъчната ставка за тези доходи е 15%, а данъчната основа се определя по правилата за печалбата на еднолични търговци. Тази хипотеза по-скоро е екзотична, тъй като предполага високи доходи от Airbnb без регистрирана фирма. Поради това няма да се спираме в детайли на нея.

Прилагане на ЗДДС

Отдаването на имоти за краткосрочен наем е облагаема доставка по ЗДДС. Това означава, че, ако имате задължение да начислявате ДДС, е необходимо да правите това и при отдаване в Airbnb. Тук е удачно да напомним, че ДДС за туризма беше намалено на 9% като мярка за справяне с последиците от коронавируса. Друго важно уточнение, че за тези услуги не следва да се прилага механизма за обратно начисляване на ДДС на ЕС. Причината е, че тези доставки са с място на изпълнение на територията на страната.

Регистрация по Закона за туризма

Освен посочените по-горе данъци, има и друга административна подробност, която е важно да се съобрази. Това е задължението за регистрация на местата, които се отдават под наем, включително от физически лица. Процедурата е съгласно Закона за туризма като не е твърде сложна. Регистрацията в общината и категоризацията е необходима предпоставка за възползването от патентен данък.

Във връзка с това изискване се налага и плащането на турситически данък, който е в размер между 40 и 80 стотинки за нощувка. Истината е, че към момента почти никой не заплаща този данък, защото няма работещи механизми за контрол и отчетност във връзка с нощувките. Това, че заплащате патентен данък, не означава, че реализирате определени нощувки.

Осигуровки при доходи от Airbnb

Когато едно физическо лице има доходи, обикновено те се определят като осигурителен доход. Това означава, че върху тях се дължат осигуровки. По принцип наемът не е такъв доход, но краткосрочният наем през Airbnb и други платформи е изключение.

Без значение дали доходите на едно лице от Airbnb са такива от патентна или стопанска дейност, получателят им следва да внася осигуровки. Това означава и задължение за регистрация като самоосигуряващо се лице, но повече по тази тема в друг пост. 

Доходи от Airbnb

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако тази статия Ви е харесала, можете да Ви се сторят интересни и следните:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас