Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

ДДС при търговия със стоки втора употреба

От /Публикувано: 04/01/2022/Категории: Данъци, ЗДДС/

Първата ни статия за 2022 г. е свързана с приложението на ЗДДС и въпроси, по които се наложи да работим в началото на годината. Темата е ДДС при търговия със стоки втора употреба. По отношение на тази дейност съществува специален режим за облагане с ДДС, който дилърите на стоки втора употреба могат, а понякога и трябва да прилагат. Ето и едно кратко съдържание на материала:

Кои лица прилагат режима по ЗДДС за стоки втора употреба?

Преди да преминем към същността на режима за облагане на стоките втора употреба е важно да уточним в които случаи изобщо той следва да се прилага. За целта трябва да уточним две понятия:

  1. Стоки втора употреба;
  2. Дилър на стоки втора употреба.

Кои стоки са втора употреба по смисъла на ЗДДС?

Определението за стоки втора употреба е дадено в самия закон и по-точно в т. 19 от допълнителните разпоредби на ЗДДС. Това са движими вещи, които са употребявани, но могат да се използват отново съобразно обичайното си предназначение, било то и след ремонт. Повечето стоки могат да бъдат втора употреба като законът предвижда някои изключения за стоки, които не могат да бъдат третирани по този начин. Това са:

  1. Предмети на изкуството;
  2. Предмети от колекции;
  3. Антикварни стоки;
  4. Скъпоценни камъни и бижута.

Стойността на тези предмети не се намалява от факта, че са били употребявани, а дори напротив. Поради това и специалният режим не се прилага за тях.

Важно уточнение е, че не се счита за търговия на стоки втора употреба продажбата на собствени активи, които са ползвани от лицето, което ги продава. Необходимо е стоктие да са закупени като употребявани с цел продажбата им с печалба.

Кои лица са дилъри на стоки втора употреба?

Всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, в рамките на която търгува с употребявани стоки, се счита за “дилър на стоки втора употреба”. Както и преди сме писали, това може да бъде и физическо лице, което се занимава с търговия на стоки, дори и без да е направило регистрация като едноличен търговец.

Лицата, търгуващи с такива стоки, могат да извършват и друга дейност, т.е. не е задължително цялата дейност на лицето да се състои във внос или препродажба на стоки втора ръка.

Какво представлява специалният режим за облагане на стоки втора употреба?

Режимът за облагане на сделки със стоки втора ръка е уреден в глава 17 от ЗДДС. С данък се облага единствено положителната разлика (маржът) между продажната и придобивната цена. Този марж се намалява с размер на дължимия ДДС и не може да бъде отрицателна величина.

Основното в режима е, че ДДС се начислява не върху цялата продажна цена, а само върху печалбата.

Продажната цена, съгласно закона, е общата сума, която търговецът е получил или очаква да получи от купувача. Придобивната цена пък е сумата, която е платена за придобиване на стоката, включително платен ДДС (при покупка, внос или вътреобщностно придобиване).

Данъчно събитие и изискуемост на ДДС

Особени правила за предвидени в закона за настъпването на данъчното събитие и изискуемостта на данъка. Всъщност по отношение на данъчното събитие чл. 144, ал. 2 препраща към общите правила, т.е. Данъчното събитие настъпва с прехвърлянето на правото на собственост върху съответната стока.

Важно е, че данъкът става изискуем на последния ден от данъчния период, за който е възникнало данъчното събитие, а именно прехвърлянето на собствеността. Това е изключение от правилото за начисляване на ДДС при авансови плащания.

Данъкът се начислява с издаването на протокол съобразно ППЗДДС, върху който няма да се спираме в този материал, за да го поддържаме достатъчно кратък.

Право на ползване на данъчен кредит

Разбира се, предвид факта, че ДДС се начислява върху маржа, данъчен кредит за ДДС от покупката на стоката, респективно вноса или вътреобщностното придобиване, не може да се ползва.

Няма пречка да се ползва данъчен кредит за доставки, които са облагаеми и са свързани с продажбата на стоки втора употреба. Пример за такава доставка би бил ремонтът на употребявани стоки. При внос на употребявано МПС, например, за дължимото ДДС при вноса не може да се ползва кредит, но такъв може да се ползва при закупуването на ремонтни услуги или консумативи, които са необходими за експлоатацията на автомобила.

Право на избор на режим за облагане на стоки втора употреба

Съгласно чл. 151, ал. 1 от ЗДДС дилър на стоки втора употреба може да избере дали да прилага общия режим по закона или специалния по глава 17 за всяка конкретна доставка. Това означава, че при една продажба може да се обложи само маржът, а при друга цялата продажна цена с право на ползване на данъчен кредит.

Задължително е при различно третиране на доставките да се води отделна отчетност за двата режима. Изборът на режим не се декларира пред НАП и не е необходимо да се извършва формално действие, с което този избор да бъде заявен.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако този материал е бил интерес за Вас, може би ще харесате и следните наши статии по сходни теми:

 

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии