Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Отразяване на протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС в дневници с покупки и продажби

От /Публикувано: 16/07/2021/Категории: Данъци, ЗДДС, Счетоводство/

Днес отново ще обърнем внимание на механизма за обратно начисляване на ДДС, който се прилага в Европейския съюз при доставка на услуги. Конкретната тема е свързана и с издаването и отразяване на протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС в дневниците с покупки и продажби на задълженото лице. Можете да използвате следното съдържание за навигиране:

Как се издава протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС?

Най-често ситуацията, в която се издава протокол по чл. 117 от ЗДДС е доставка на услуга от юридическо лице, регистрирано в една държава членка на ЕС, на юридическо лице, регистрирано в друга такава. Необходимо е мястото на изпълнение на доставката да е на територията на получателя. Обикновено това е така с някои изключения, на които няма да се спираме. Ето накратко условията за издаване на протокол в случай на вътреобщностна доставка на услуга:

 1. Доставката трябва да бъде B2B, т.е. правилата за обратно начисляване на ДДС не се прилагат за доставки до потребители (B2C);
 2. Бизнесите, които са страни по доставката, трябва да бъдат регистрирани в различни държави от ЕС;
 3. Доставката следва да бъде облагаема по смисъла на ЗДДС.

Пример за услуга, при която се прилага обратно начисляване на ДДС

Най-често като пример в практиката за обратно начисляване на ДДС се използва получаването на маркетингови услуги от Facebook или Google. Налице е B2B услуга между юридически лица, които са установени в различни държави от ЕС. Дружеството, предоставящо услугите, е регистрирано в Ирландия, а получателят е българско дружество. Доставката е облагаема и съгласно правилата на ЗДДС мястото й на изпълнение е държавата, в която е установен получателят.

Ред за издаване и съдържание на протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС

Протоколът се издава от получателя на услугата в срок от 15 дни, считано от предоставянето на същата. Той е първичен счетоводен документ, който не следва да се връчва на насрещната страна, защото не касае дейността й по никакъв начин. Доставчикът, от своя страна, издава фактура, в която не се включва ДДС.

Ето основните реквизити на протокола:

 • Наименованието “Протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС”;
 • Номер и дата на издаване;
 • Име и ДДС номер на получателя;
 • Описание на услугата;
 • Дата на предоставяне на услугата (данъчното събитие);
 • Данъчната основа – цената на услугата;
 • Данъчната ставка – 20% и размер на дължимия ДДС;
 • Име и ДДС номер на доставчика;
 • Номер и дата на дактурата, издадена от доставчика.

Корекции на протокола

Когато данъчната основа по издадения протокол бъде променена, лицето не издава кредитни и дебитни известия, както се прави при фактурата. Издава се нов протокол единствено за увеличето, респективно за намалението, на данъка. В новия протокол задължително се посочва, че същият се издава за изменение на данъчната основа или данъка на стария протокол.

Отразяване на протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС в дневник с покупки и продажби

Въпросите, които най-често се срещат във връзка с осчетоводяването на протокол по чл. 117 от ЗДДС, се отнасят до това къде точно трябва да бъде описан протокола в отчетните регистри за НАП. Документът следва да бъде описан на три места:

 1. Дневник с продажбите;
 2. Дневник с покупките;
 3. Справка-декларация по ЗДДС

Описване на протокола в дневника с продажбите

Съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС протоколът за обратно начисляване на ДДС при вътреобщностна доставка на услугата следва да бъде отразен в дневника за продажбите на лицето. Това е важно, защото е контраинтуитивно на пръв поглед – сделка, която представлява покупка на услуга, се отразява в дневника с продажби.

В данните за доставчика следва да се опишат данните за действителния доставчик на услугата, т.е. чуждестранното дружество. Данъчната основа и данъка се посочват респективно в колони 14 и 15 на дневника.

Описване на протокола в дневника с покупките

От друга страна, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗДДС получателят на услугата има право на данъчен кредит. Ако получената услуга се използва в стопанската дейност на лицето, което несъмнено е вярно за маркетинга, данъкът може да бъде приспаднат.

За целта протоколът трябва да бъде описан и в дневника с покупките. Данъчната основа се посочва в колона 10 от документа, а начисленият данък – в колона 11.

Отразяване на протокола по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС в справката-декларация

Данъчната основа по сделката се посочва в клетка 12 от от справката-декларация. Тук се включва цената на услугата. Начисленият данък се включва в съседната клетка 22. Той е в размер на 20%.

Ако е налице право на приспадане на данъчен кредит, идентични стойности като тези в горния параграф се записват респективно и в клетки 31 и 41 от справката.

протокол по чл. 117

Сходни статии от блога на Tax Monkey

 

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас