Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Обратно начисляване на ДДС по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС

От /Публикувано: 22/03/2021/Категории: Данъци, ЗДДС/

Този блогпост е посветен на тема, която сме обсъждали много пъти с наши партньори и клиенти, а именно механизма за обратно начисляване на ДДС. По-конкретно се спираме на начисляването на ДДС при получаване на услуги от чужбина по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. Този механизъм е контраинтуитивен особено за нови предприемачи. От гледна точка на начисляването на ДДС сме свикнали това винаги да бъде задължение на доставчика и данъкът да се включва във фактурата. В тази специфична ситуация, а също и в някои други, това не е така.

Какво означава обратно начисляване на ДДС?

Обратно начисляване на ДДС означава, че вместо ДДС да бъде начислено от продавача на една услуга, това трябва да бъде направено от нейния получател. Примерът, който най-често използваме, е закупуването на маркетинг услуги от Google и Facebook. Доставката на тези услуги подлежи на облагане с ДДС. Компаниите, които стоят зад съответните марки, обаче издават фактури без ДДС. Получателят (купувач) на услугите трябва да приложи механизма за обратно начисляване на ДДС, т.е. да го начисли сам и да го внесе.

За кои услуги се прилага механизма за обратно начисляване на ДДС?

В ЗДДС има и други изключения от общия принцип, но в този материал се спираме на услугите по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба, когато доставчикът на услуга е данъчно задължено лице, което не е установено в страната, а доставката е с място на изпълнение в страната, данъкът е изискуем от получателя.

Как се определя място на изпълнение на доставката?

Общото правило по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС е, че когато получателят на услугата е данъчно задължено лице, се счита, че услугата се предоставя в мястото, където той е установил своята икономическа дейност. Казано по-просто, мястото на изпълнение на доставка с получател българска фирма е в България.

От това правило има някои изключения. По-важните такива са за доставки, свързани с недвижими имоти, транспорт или организиране на събития. За технологични услуги обаче като хостинг или онлайн маркетинг, механизмът за обратно начисляване на ДДС винаги намира приложение.

Обратно начисляване на ДДС

Какви са задълженията на получателя на доставката при обратно начисляване на ДДС?

Получаването на услуги от чужбина влече след себе си две основни задължения, които ще разгледаме самостоятелно по-долу:

  1. Ако получателят не е регистриран по ЗДДС, трябва да се извърши процедура по регистрация;
  2. Данъкът да бъде начислен чрез издаване на протокол по реда на чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.

Регистрация по ЗДДС

Лицата, които към момента на получаване на услуга от чужбина не са регистрирани по ЗДДС, трябва да направят това. Става въпрос за облекчена регистрация по реда на чл. 97а от ЗДДС. Тази регистрация позволява прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС без едновременно с това да влече задължение за начисляване на данъка при продажби на стоки и услуги.

Съгласно ЗДДС, срокът за регистрацията е не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът стане изискуем. ДДС в случая става изискуем на 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е получена съответната услуга. В общия случай това означава, че регистрацията следва да се извърши до 8-мо число на следващия месец, като този срок може да варира предвид наличието на почивни или празнични дни.

Начисляване и деклариране на данъка

ДДС при получаване на услуга от чужбина се начислява с издаване на специален протокол по чл. 117 от ЗДДС. Протоколът е първичен счетоводен документ, който съдържа следните данни:

  1. Номер;
  2. Дата на издаване и на данъчно събитие;
  3. Данни на получателя на услугата;
  4. Данни за доставчика на услугата;
  5. Информация за самата услуга;
  6. Данъчна основа и данъчна ставка.

Можете да използвате този образец на протокол по чл. 117 от ЗДДС.

Включване в отчетните регистри по ЗДДС

Протоколът за обратно начисляване на ДДС се включва в дневника с продажбите на лицето. Важно е да запомните, че именно това е регистърът, в който се включва този документ. Дневниците с покупки и продажби се декларират в НАП на месечна база до 14-о число на следващия месец. Това е и срокът за плащане на самия данък.

Ползване на данъчен кредит при обратно начисляване на ДДС

ЗДДС дава право получателят на услуга от чужбина, който сам начислява и плаща данъка, да ползва данъчен кредит. При специалната регистрация по чл.97а от ЗДДС това може да има твърде малко значение, но при стандартната регистрация е важно.

Може ли да се избегне механизма за обратно начисляване на ДДС?

Причината изобщо да се мисли за избягване на механизма е, че регистрацията по ЗДДС води след себе си до административни задължения и по-високи разходи за счетоводство. Затова и по-малките фирми предпочитат да я избегнат до момента, в който не стане задължителна.

Може да избегнете приложението на механизма като използвате посредник за преговорите със съответния доставчик на услугите. В контекста на маркетинговите услуги от Google или Facebook може да се използва фирма, която да организира рекламните кампании. Тази фирма ще префактурира разходите за услуги към чуждестранните доставчици и така отношенията на местната фирма ще бъдат само с местни лица. Самият посредник в тези случаи има грижата да издава за своя сметка протоколите по ЗДДС и да начислява и декларира данъка, което може да ви освободи от едно допълнително административно задължение.

Ресурси

Специално за юристите с повече интерес по темата, по въпроса за прилагане на чл. 82 от ЗДДС има практика и на съда на ЕС. Тя е в решение от 25.04.2015 г. по дело C‑111/14. Има, също така, и становище на МФ относно обратното начисляване на ДДС при внос на зърнени култури, която ситуация е сходна на разглежданата в блогпоста.

Чл. 21. …

(2) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

Чл. 82. (1) (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) …

(2) (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при:

3. доставка на услуги – когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.

Чл. 97а. (Нов – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.

Чл. 117. (1) Протокол се издава задължително:

1. (изм. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) в случаите по чл. 82, ал. 2, 3, 4, 5 и 6 и чл. 84 – от регистрираното лице – получател по доставката;

(2) Протоколът по ал. 1 задължително съдържа:

1. номер и дата;

2. (доп. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) името и идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 на лицето по ал. 1;

3. количеството и вида на стоката или вида на услугата;

4. датата на възникване на данъчното събитие по доставката;

5. данъчната основа;

6. ставката на данъка;

7. (доп. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) основанието за начисляване или неначисляване на данъка от лицето по ал. 1;

8. размерът на данъка;

9. (нова – ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 01.12.2013 г.) идентификационен номер на доставчика за целите на ДДС, под който номер е осъществена доставката, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, и номер и дата на фактурата – когато такава е издадена до датата на издаване на протокола;

10. (нова – ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 01.12.2013 г.) идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на доставчика на стоки по приложение № 2, част втора, и номер и дата на фактурата.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г., доп. – ДВ, бр. 88 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. В случаите на безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки по чл. 6, ал. 4, т. 4 протоколът се издава не по-късно от 5 дни от датата, на която са предоставени хранителните стоки.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии