Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъчно третиране на ICO (Initial Coin Offering)

От /Публикувано: 12/05/2021/Категории: Crypto, Данъци/

Initial Coin Offering (ICO) е способ за набиране на капитал от компании, подобен на първичното предлагане на акции (IPO). То обаче има своите изключително съществени разлики. Тази статия с акцент върху данъчното третиране на ICO цели да предложи един кратък правен анализ на различните варианти за подобно действие и техните последствия. Както обичайно, можете да навигирате на страницата от следното съдържание:

Какво е ICO?

Тази част от статията е предназначена преимуществено за юристи. Поради това и техническата част като детайли ще бъде значително опростена. Технологично едно ICO протича по следния начин:

 1. Компания, която желае да набере капитал, прави предложение до потенциални инвеститори под формата на проспект;
 2. Заедно с проспекта за продажба се пускат дигитални активи, наречени токени (нещо като дигитални ценни книги);
 3. Инвеститорите купуват токени през време на публичното предлагане на определената от компанията цена;
 4. ICO-то приключва при достигане на определена цен (разпродаване на токени);
 5. Ако целта не бъде постигната, е възможно парите да се върнат на инвеститорите.

Често ICO-тата се оформят под формата на smart contracts – софтуерни алгоритми, които способстват за автоматичното извършване на транзакции на суми и токени. Повече за ICO-тата можете да научите от тук.

Видове ICO спрямо правната същност на токените

Още малко и съвсем накратко по правната същност на ICO-тата. Токените, които инвеститорите в едно ICO купуват могат да носят със себе си конкретни права. В зависимост от това можем да ги разделим на следните видове:

 1. Токени под формата на криптовалута, които не носят отделни права (разплащателни токени);
 2. Токени, които дават право на приносителя да закупи бъдещи стоки или услуги (ваучерни токени или NFTs);
 3. Токени, които гарантират доходност под формата на дивидент или предоставят дялово участие в капитала на компанията (токени – финансови инструменти).

Тук идва и съществената разлика с първоначалното предлагане на акции на борсите. Акциите по своята дефиниция носят точно определени права. Доколкото има някаква гъвкавост по отношение на привилегии и различни класове, тя е несравнимо по-малка от тази на токените.

Правна същност на ICO – финансови инструменти

Спираме се в детайли само на тези токени, защото са най-сложни от правна гледна точка. Българското право дава много ограничени възможност за реализиране на ICO с токени от категорията на финансовите инструменти. Те има основно две функции:

 1. Да носят доходност;
 2. Да дават право на дял от капитала.

За такъв тип токени е възможно да намери приложение ЗППЦК относно предлагането на договори за доходност, но законосъобразността на подобна процедура е съмнителна. По отношение на действителното участие в капитала това може да стане единствено с акции или дялове като закупуването на токен може да играе ролята само на предварителен договор по такава сделка. Токенът може да обективира парично вземане под формата на заем към дружеството, който заем да бъде капитализиран под формата на облигационно вземане срещу самото дружество.

Правна същност на NFTs

Обръщаме внимание и на non-fungible tokens (NFTs), защото те също често са напълно непознати за юристи. Имаме цяла статия за данъчното третиране на NFTs, но тук съвсем накратко. Тези токени са нещо като ценни, които обективират различни права. Най-често това са права на интелектуална собственост. Те са нещо като електронни сертификати за дигитални обекти на интелектуална собственост.

Сравнение между ICO и първично предлагане на акции

Допирните точки между ICO и IPO са по-скоро практически отколкото правни. ICO до голяма степен все още остават нерегулирани, за разлика от IPO-тата, които се подчиняват на много строги правила. Такива правила има в отделни държави, например Сингапур, и то за конкретни ICO-та. В България ЗППЦК може да намери приложение единствено по отношение на токени, които дават право на доходност.

Данъчно третиране на ICO в България

Фокусът на Tax Monkey все пак са данъците и се стараем да устояваме на изкушението да навлизаме в по-дълбоки правни анализи на темите, по които работим. По-долу ще разгледаме данъчните последици при успешно ICO от гледна точка на компанията, която получава приходите.

Разплащателни токени

Разплащателните токени на практика са криптовалути. Без значение дали те следва да се третират като финансови активи или като нематериални такива, произведени от компанията, доходите от продажбата на разплащателни токени ще формират печалба по ЗКПО. Тази печалба ще се обложи с корпоративен данък в края на годината.

Сделките с разплащателни токени (финансови активи) не са облагаеми доставки по смисъла на ЗДДС. Такава е и практиката на съда. Това означава, че ДДС не следва да се начислява при ICO-то.

Полезни токени (Utility tokens)

Полезните токени са нещо като ваучери, тъй като дават право в даден момент да се придобие стока или услуга от компанията, провеждаща ICO-то. Вече сме писали една подробна статия по темата за ДДС при продажба на ваучери за стоки и услуги. Тук ще резюмираме, че има два вида ваучери, които се третират различно:

 1. Ваучер за конкретна цел, при който ДДС се дължи в момента на продажбата;
 2. Многоцелеви ваучер, при който ДДС се дължи след използване на ваучера

Ако токенът може да се използва за конкретна стока или услуга, било то и в бъдеще, то ДДС следва да се начисли към момента на придобиването му. При многоцелевите токени ДДС ще се начисли чак при предявяването на токена пред компанията. Допустимо е, разбира се, ползването на данъчен кредит по ЗДДС.

Приходите и в двата случая формират годишна данъчна печалба по ЗКПО.

Токени с доходност или дялове (финансови инструменти)

Ако токение са такива, които дават доходност, продажбата им би могла да се третира като приход от продажба на финансови инструменти. Това обаче не са инструменти, които са допуснати до търговия на регулиран пазар и не могат да послужат за намаляване на печалбата. Нашето становище е, че приходите от ICO на токени – финансови инструменти, поради липса на адекватна уредба, също биха довели до увеличаване на данъчния резултат (печалбата) за годината по ЗКПО.

По-различни стои обаче въпросът, ако токените са оформени като договори за конвертируеми заеми. Счетоводно тук можем да говорим за заем, който не се отразява на печалбата и корпоративния данък на дружеството. При капитализиране на вземането чрез увеличаване на капитала също няма да има данъчно събитие по ЗКПО. Такова няма да има и по ЗДДС, тъй като не е налице облагаема доставка.

Един голям disclaimer

Приложението на правото към крипто икономиката не е лесна задача. Правоприлагането се адаптира много трудно към подобни качествено нови явления и докато липсват конкретни правила за тези специфични отношения, юристите трябва да се опитваме да тълкуваме съществуващите такива.

Поради това е възможно, а също така желателно и полезно, да има мнения, които са различни от споделеното от мен в тази статия. Не е изключено НАП и съдът да приемат, нещо напълно различно по отношение на едно ICO. Приемете написаното в тази статия с едно наум, че изразеното в нея становище може да бъде и спорно, а в бъдеще да се окаже дори невярно.

Други материали от блога ни на тема crypto

 

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии