Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Начисляване на ДДС при продажба на ваучери за стоки и услуги

От /Публикувано: 19/02/2021/Категории: Данъци, ЗДДС/

Уредбата на сделките с ваучери за стоки и услуги в нашето данъчно законодателство е относително нова. На ниво Европейски съюз ваучерите са уредени с Директива (ЕС) 2016/1065 от 2016 г. Тя е транспонирана в България с промяна на ЗДДС от 2018 г., която е в сила едва от 01.01.2019 г. В този материал ще разгледаме данъчното третиране на ваучерите за стоки и услуги. Няма да се спираме на ваучерите за храна, чиято уредба в ЗКПО е по-различна.

Кога е налице продажба на ваучери за стоки и услуги?

Определението за “ваучер” е дадено в допълнителните разпоредби на ЗДДС (виж по-долу). То е реципирано от Директива (ЕС) 2016/1065. Ваучерите трябва да се различават от платежните инструменти, които се регулират по коренно различен начин. Ваучерът е инструмент, който издателят на ваучера се съгласява да приеме като частично или пълно плащане за свои стоки или услуги.

Ползването на ваучера е обвързано с конкретни условия, например, срок за ползване, приложимост само към конкретни услуги или стоки или други клаузи. Ваучерът обикновено може да се прехвърля свободно между лица без съгласието на неговия издател. Той може да бъде на хартия или в електронна форма.

Видове ваучери за стоки и услуги

За нуждите на данъчното им третиране има само едно релевантно деление на ваучерите. То се базира на това дали стоките или услугите, за които ваучерът може да се използва, са определени предварително. Видовете ваучери по ЗДДС са:

  1. Ваучер за конкретна цел;
  2. Многоцелеви ваучер

Ваучер за конкретна цел е такъв, при който мястото на изпълнение на доставката на стоки и услуги и дължимият ДДС могат да бъдат определени в момента на издаване на ваучера. Такива биха били, например, ваучерите за полет с парашут, скок с бънджи или друга подобна услуга. Знае се точно какво ще се предостави срещу ваучера. 

Многоцелевите ваучери са всички ваучери, които не са за конкретна цел, например ваучер за всички артикули в определен магазин. В този случай не се знае каква стока ще избере потребителят.

ваучери за стоки и услуги

ДДС при ваучери за стоки и услуги с конкретна цел

Продажбата на ваучер за конкретна цел е облагаема доставка съгласно чл. 131а от ЗДДС.Тук има значение, дали лицето, което продава ваучера действа от свое име или от името на друго лице, което предоставя стоки и услуги срещу ваучера.

ДДС при ваучер, който се продава от издателя

Когато продавачът на ваучера е и издател на ваучера, счита се, че продажбата на ваучера е облагаема доставка и доставчик е продавачът на ваучера. Реалното предоставяне на стоки и услуги в последствие не се счита за данъчна доставка. ДДС се начислява от продавача в момента на издаване на ваучера.

ДДС при ваучер, който се продава от представител

Когато ваучер се продава от едно данъчно задължено лице по ЗДДС, но от името на друго такова, то счита се, че доставката е извършена от второто лице и то трябва да начисли ДДС. Тук издателят на ваучера действа чрез свой представител по отношение на разпространението на ваучера.

Ако представителят получава комисионна по сделката, е налице допълнителна облагаема доставка – тази по комисионния договор.

ДДС при услуги или стоки от лице, което е различно от издателя

Ако лицето, което предоставя стоки или услуги срещу ваучера, е различно от неговия издател, тогава се получава допълнително усложнение. Възникват две облагаеми доставки:

  1. По продажба на ваучера от издателя към купувача;
  2. При използване на ваучера от доставчика на стоките или услугите към издателя.

Във втория случай се счита, че доставчикът на услугата или стоката извършва доставка към издателя на ваучера.

ДДС при многоцелеви ваучери за стоки и услуги

Сделките с тези ваучери не са облагаеми доставки, поради което имат и по-различно третиране по ЗДДС. Тук данъчно задълженото лице е лицето, което в крайна сметка предоставя стоки и услуги срещу ваучера. Облагаема доставка е налице едва при използване на ваучера.

Изтичане на срока на ваучера

Когато става въпрос за ваучер с конкретна цел, изтичането на същия няма отношение към ЗДДС, тъй като облагаемата доставка е именно тази по продажба на самия ваучер. При многоцелевите ваучери ситуацията е по-различна. Ако срокът изтече, тогава изобщо няма да възникне облагаема доставка по ЗДДС.

Данъчно третиране на ваучерите за отстъпка

Ваучерите, с които се предоставя отстъпка от цената на дадена стока или услуга, но не дават право да се получи самата стока/услуга, се третират различно. При тях посочените по-горе правила не важат и ДДС следва да се определи по стандартния начин при заплащане на стоките/услугите.

Чл. 131а. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) Продажбата на ваучер за конкретна цел от данъчно задължено лице, което действа от свое име, се смята за доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът.

(2) Продажбата на ваучер за конкретна цел от данъчно задължено лице, което действа от името на друго данъчно задължено лице, се смята за доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът, извършена от това друго данъчно задължено лице.

(3) Фактическото предоставяне на стоки или извършване на услуги от доставчика към лицето, предоставило ваучер за конкретна цел като заплащане или част от заплащане за получаването на тези стоки или услуги, не се смята за доставка.

(4) Когато данъчно задължено лице, предоставило стоките или услугите срещу приемане на ваучер за конкретна цел като заплащане или част от заплащане, е лице, различно от издателя на ваучера, при предоставянето на стоките или услугите е налице доставка към издателя на ваучера.

Чл. 131б. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) Продажбата на многоцелеви ваучер от данъчно задължено лице, което действа от свое име, не се смята за доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът.

(2) Фактическото предоставяне на стоки или извършване на услуги от доставчика към лицето, предоставило многоцелеви ваучер като заплащане или част от заплащане за получаването на тези стоки или услуги, е доставка.

(3) Продажбата на многоцелеви ваучер от данъчно задължено лице, което действа от името на друго данъчно задължено лице, не се смята за доставка, извършена от това друго данъчно задължено лице.

(4) Задържането на многоцелеви ваучер след изтичане на валидността му, без да е настъпило фактическо предоставяне на стоки или извършване на услуги, не се смята за доставка на стоката или услугата.

Чл. 131в. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) …

(2) Разпоредбите на чл. 131а и 131б не се прилагат за:

1. инструментите, които дават право на притежателя да получи отстъпка при получаване на стоките или услугите, но не дават правото на получаване на самите стоки и услуги;

2. билетите за пътуване, кино, музей и други, пощенските марки и други подобни;

3. ваучерите за храна, издадени от лице, получило разрешение от министъра на финансите по реда на чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

88. (нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) „Ваучер“ е инструмент, при който съществува задължение да бъде приет като заплащане или част от заплащане за предоставяне на стоки или услуги и за който стоките или услугите, които ще се предоставят, или имената на лицата, които евентуално ще ги предоставят, са обозначени върху самия инструмент или в свързаната с него документация, включително в реда и условията за ползване на въпросния инструмент.

89. (нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) „Ваучер за конкретна цел“ е ваучер, при който мястото на изпълнение на доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът, и дължимият данък върху добавената стойност за тези стоки или услуги могат да бъдат определени в момента на издаването на ваучера.

90. (нова – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) „Многоцелеви ваучер“ е ваучер, различен от ваучер за конкретна цел.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии