Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъци при крипто стейкинг (crypto staking)

От /Публикувано: 10/06/2021/Категории: Crypto/

Време е да се върнем на темите, свързани с данъчното облагане на криптовалутите. Този път сме провокирани от една неформална дискусия, която беше свързана с крипто стейкинг (crypto staking). В този блогпост ще дадем нашата гледна точка за правната страна на стейкинга. Разбира се, по традиция ще започнем с малко базови технически и правни обяснения. Можете да ги пропуснете като използвате следното съдържание:

Какво е крипто стейкинг?

Крипто стейкинг (crypto staking) е процес по блокиране на определено количество криптовалути в портфейл, който позволява това. Това блокирано количество служи за подсигуряване на сигурността на мрежата и транзакциите със съответната криптовалута. Механизмът е подобен на копаенето, за което вече сме писали материал. Разликата е, че удостоверяването на странзакции не се случва с помощта на хардуерна мощност, ами се базирано на количеството заделена криптовалута именно с тази цел. Този модел на верификация се нарича Proof of stake.

На случаен принцип, но все пак при пропорционалност на “заложените” (блокирани) криптовалути, определен залог (stake) верифицира даден блок от веригата с транзакции. Собственикът на портфейла, в който е залогът, получава малка награда за това. Наградата, под формата на количество криптовалута, възниква “от нищото”. Никой не я плаща или създава. Тя възниква автоматично. Това е едно наистина много базово обяснение на крипто стейкинг модела.

Правни аспекти на модела крипто стейкинг

Тук идва трудната част. По-лесно е да кажем какво не е крипто стейкинг отколкото обратното. Затова нека първо да пробваме с някои близко понятия, които обаче не могат да се приложат към стейкинга.

Доходоите от стейкинг като лихва

Полученото количество криптовалута от стейкинг не е лихва. Прилича на лихва по банкова сметка по това, че един актив стои блокиран за даден период, срещу което собственикът му получава възнаграждение. При стейкинга обаче механизмът е много по-различен. Наградата не е фиксирана, а се определя на случен принцип. Много по-важно от това обаче е, че никой не е длъжен да я плаща. Тя възниква самостоятелно. Няма платец. Точно обратното е при лихвата.

Доходоите от стейкинг като възнаграждение

Друга аналогия е, че наградата от стейкинг е нещо като възнаграждение за това, че собственикът блокира активите си. От техническа гледна точка това е така, но от правна има съществени разлики. За да има възнаграждение по смисъла на правото, трябва да има плащане, респективно задължено лице – платец. Такова при стейкинга няма. Няма налице каквото и да е договорно отношение между лицето, което “стейква” и друго лице.

Какво точно е крипто стейкингът от правна гледна точка?

Стейкингът е способ за придобиване на собственост върху финансов актив. Криптовлаутата, придобита от стейкинг, не е продукция, нито добив от вещ, както може да се твърди за копаенето. Наградите от крипто стейкинг са придобити активи, които нямат своя производствена цена. Те нямат и придобивна цена, т.е. придобивната цена е 0 лв.

Данъчно третиране на доходите от крипто стейкинг

По отношение на стейкинга има много голямо значение какво е лицето, което прилага този метод на добив на криптовалута. По-долу ще разгледаме двата основни варианта:

  1. Стейкинг от физически лица;
  2. Стейкинг от фирми.

Данъци при стейкинг от физически лица

Доходите от стейкинг са облагаеми по ЗДДФЛ единствено като доходи от продажба и замяна на финансови активи. Това означава, че придобиването на крипто актив от стейкинг само по себе си не е данъчно събитие. Такова настъпва чак след продажбата на активите. В тази връзка трябва да се има предвид, че придобивната цена на полученото от стейкинг крипто е 0 лв.

Доходите от продажба на криптовалути, придобити от стейкинг, не са доходи от стопанска дейност. Всички аналогии с копаенето не могат да намерят никакво приложение по отношение на стейкинга. Същото според нас важи и за сключването на голям брой сделки с придобитото от стейкинг. Считаме, че доходите от крипто стейкинг следва винаги да се облагат с 10% данък.

Данъци при стейкинг от фирми

При фирмите положението е доста по-различно. Ако една фирма получи крипто от стейкинг, тя придобива актив. Този актив следва да бъде оценен. Във връзка с това е редно да се направи оценка при придобиване и евентуално последваща оценка. По отношение на оценката счетоводно в практиката се прилагат два метода:

  1. Оценка спрямо разходите за придобиване (оценка при придобиване);
  2. Оценка на база справедлива пазарна цена (по-удачния метод при последваща оценка).

Докато при копаенето би могъл да се приложи принципа на определянето на цена по разходи за придобиване, по отношение на стейкинга това е трудно. По-удачно би било да се определи пазарна цена на актива. Ако това е невъзможно, което в някои ситуации не е изключено, единственото логично за нас е да се приеме, че стойността е нула или много близка до нулата.

Придобитите от фирмата криптовалути от стейкинг увеличават печалбата и без да бъдат продадени. От това следва и увеличаване на корпоративния данък. Това е съществена разлика с данъчното третиране на доходите на физическите лица. Активът по неговата придобивна оценка ще увеличи печалбата. След продажбата или замяната на съответния крипто актив, ще се генерира нова печалба или загуба спрямо разликата между продажната цена и придобивната оценка.

Заключение за данъчното облагане

Физическите лица дължат данъци единствено, ако продадат полученото от стейкинг крипто или го заменят с друг актив. Данъкът според нас следва винаги да бъде 10%, тъй като разпоредбите за стопанска дейност не са приложими към механизма на крипто стейкинг.

Фирмите, които инвестират в стейкинг, генерират печалба още с получаването на актива в свое владение. Те могат да реализират последваща печалба или загуба при продажба на криптовалутата на цена, различна от определената като придобивна такава.

Други статии от блога на Tax Monkey

 

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас