Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъчни облекчения при дарение в полза на юридически лица с нестопанска цел

От /Публикувано: 03/02/2021/Категории: Данъци, ЗДДФЛ, ЗКПО/

Дарението, като разход, който едно физическо или юридическо лице прави, по правилно не се признава за данъчни цели. Това означава, че с него не се намаля данъчната основата (сумата, върху която се изчислява дължимия данък). Изключение са даренията към един определен кръг субекти, които са посочени в чл. 31 от ЗКПО и чл. 22 от ЗДДФЛ (вижте пълния текст на разпоредбите в края на този материал). Сред тях са също сдруженията и фондации, които са регистрирани в обществена полза. Тук ще опитаме да внесем яснота относно данъчните облекчения при дарение в полза на юридически лица с нестопанска цел.

Кой може да намали данъка си при дарение в полза на юридически лица с нестопанска цел?

На първо място, това са юридически лица – субекти на ЗКПО. Най-често става въпрос за търговски дружества. Необходимо условие за намаляване на техния корпоративен данък е реализирането на печалба. Това, разбира се, е и предпоставка изобщо за възникване на задължението за плащане на данък.

На следващо място, физическите лица също могат да намалят своята данъчна основа. В практиката това по-скоро се случва със самоосигуряващи се лица или при наличие на доходи от наем или продажба на имущество.

Кое дарение може да послужи за намаляване на данъка?

Когато се прави дарение в полза на сдружение и фондация, е необходимо да бъдат изпълнение следните условия:

  1. Дарението да е реално изплатено/получено.
  2. Получателят да е регистриран за осъществяване на дейност в обществена полза.

Изплащането на дарението понякога се удостоверява с дарителски сертификат, но разписка за плащане в брой и платежно нареждане също биха послужили добре. Желателно е дарението да е осчетоводено от съответното лице – получател, но това не е във властта на дарителите.

Как да проверите дали едно ЮЛНЦ е регистрирано за дейност в обществена полза?

Преди да направите дарение в полза на юридически лица с нестопанска цел е необходимо да се уверите, че те са регистрирани именно в обществена полза. ЮЛНЦ са сдруженията и фондациите. Преди време те се регистрираха в окръжните съдилища и данните за тях се проверяваха в регистър БУЛСТАТ. От известно време тези лица подлежат на пререгистрация в Търговския регистър и огромната част от активните лица вече са направили тази регистрация.

Справка в Търговския регистър може да се направи от всяко лице като за юридическите лица с нестопанска цел има нарочно отбелязване относно определянето за извършване на дейност в обществена полза. Даваме пример с Фондация “Дечица”, която екипът на Tax Monkey харесва и подкрепя. Отбелязването е в т.17а от досието на фондацията.

дарение в полза на юридически лица с нестопанска цел

Какви са данъчните облекчения при дарение в полза на юридически лица с нестопанска цел?

Фирмите могат да намалят своята счетоводна печалба с до 10% с дарения, които са извършени в полза на ЮЛНЦ. Това не е намаляне на самия данък, а на данъчната основа. Ето един конкретен пример:

През 2020 търговско дружество е направило дарение в полза на фондация, регистрирана в обществена полза в размер на 1000 лв. Печалбата на дружеството за годината е 5000 лв., без да се счита дарението. То може да се признае за разход в размер до 10% от печалбата, а именно 500 лв. В крайна сметка данъчната печалба на фирмата ще бъде 4500 лв., което означава корпоративен данък в размер на 450 лв.

При физическите лица в дарение в полза на юридически лица с нестопанска цел може да послужи за намаляване на данъчната основа с до 5%. Процентът е по-малък, защото данъчната основа при юридическите лица е само печалбата, докато при физически лица тя е сбора от всички облагаеми доходи през годината.

Дарение, което представлява скрито разпределение на печалбата

Чл. 31, ал. 6 от ЗКПО изважда от обхвата на данъчните облекчения дарения, които са направени в полза на ЮЛНЦ и от които се облагодетелстват пряко или косвено лицата, които го отпускат. Ето пример за такава ситуация:

Управителят и собственик на едно търговско дружество е също управител и представител на сдружение в обществена полза. Търговското дружество прави дарение на сдружението, а сдружението сключва договор със своя представител, по който му изплаща възнаграждение на някакво основание.

Подобен разход, не само няма да се признае за данъчни цели, но ще бъде счетен и за скрито разпределение на печалба.

Чл. 31. (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на:

14. (изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;

(6) Не се признава за данъчни цели целият разход за дарение, когато с дарението се облагодетелстват пряко или косвено ръководителите, които го отпускат, или тези, които се разпореждат с него, или са налице доказателства, че предметът на дарението не е получен.

Чл. 22. (1) (Изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения:

1. (изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) до 5 на сто, когато дарението е в полза на:

л) (изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;

(2) Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи по ал. 1.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии