Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Осигуровки за самоосигуряващо се лице

От /Публикувано: 26/01/2021/Категории: Данъци, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО/

Самоосигуряващи се лица, съгласно определеното в закона и практиката на НАП, са тези лица, които са длъжни да внасят осигуровки за своя сметка. Класически примери за такива лица са занаятчии и земеделски производители. В днешно време са преимуществено управители на фирми, лица, упражняващи свободни професия и freelancer-и, които развиват своя дейност, без да са предприели стъпката да регистрират своя фирма. Този материал е изцяло по темата за осигуровки на самоосигуряващо се лице.

Как се определят дължими осигуровки за самоосигуряващо се лице?

Самоосигуряващите се лица са длъжни да внасят осигуровки на база на придобития доход от стопанска дейност и в зависимост от това какво осигуряване са избрали за себе си. Това означава, че има два фактора, които са от значение:

  1. Какво осигуряване е избрано (за кои рискове се осигурява лицето);
  2. Какъв е реализираният доход, върху който се дължат осигуровки.

Освен тези два фактора, разбира се, има значение и нормативно установеният размер на дължимите осигуровки както и минималният и максимален осигурителен доход.

Избор на осигуряване

Законът позволява на самоосигуряващите се лица сами да изберат рисковете, за които се осигуряват като на практика са предоставени две възможности:

  1. Осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт или
  2. Осигуряване за всички социални рискове без трудова злополука и безработица

Така представена, информацията не е особено полезна и напълно си даваме сметка за това, затова ето най-основните разграничения: Разликата в двата вида осигуряване е, че вторият включва общо заболяване и майчинство като осигурени рискове. Това означава по-високи осигуровки (с около 3.5% от осигурителния доход), но позволява получаване на обезщетение при болест и майчинство (бащинство).

Самоосигуряващите се лица не се осигуряват за безработица и трудова злополука, което е основен проблем при желание за получаване на обезщетение от Бюрото по труда.

Изборът на вида осигуряване се извършва при регистрация като самоосигуряващо се лице. Тя, от своя страна, се прави с така наречената Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице (ОКд5 Виж линк по-долу). Тази декларация се подава в НАП в 7-дневен срок от започването на дейност. В нея се посочва типа осигуряване, който лицето избира.

Промяна на избора за осигуряване

Изборът на осигуряване може да бъде променен единствено в началото на календарната година – от 01 до 31 януари с подаването на нова декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. Обикновено причината за смяна на осигуряването е желанието лицето да се осигурява за майчинство или необходимостта от ползване на болнични. Важно е, че след 31 януари тази промяна вече не може да се извърши.

Осигурителен доход на самоосигуряващо се лице

Доходът, върху който се определят осигуровките се декларира от самоосигуряващото се лице с Декларация образец 1 (виж образец по-долу). Тази декларация се подава в НАП за всеки месец до 25-о число на следващия календарен месец. В нея се посочва реализирания от лицето доход през съответния месец. Възможно е декларацията да бъде подадена и веднъж за цялата – през месец февруари на съответната година. По този начин самоосигуряващото се лице декларира константен доход през годината, именно, за да не подава ежемесечни декларации.

Осигурителният доход е доходът от дейност като самоосигуряващо се лице. Ако лицето получава други доходи, те не се включват в осигурителния доход. Примери за такива доходи са възнаграждение по трудов договор, доход от наем на недвижим имот, дивидент от акции и други.

Минимален и максимален осигурителен доход

Възможно е едно самоосигуряващо се лице да не реализира приходи от дейността си или пък те да са твърде малки. Във връзка с това е установен минимален осигурителен доход. В момента той е равен на минималната работна заплата, а именно 650 лв. за 2021 г. Това е минималният доход, върху който се изчисляват осигуровки съобразно избрания начин на осигуряване. Ако декларираният доход е под 650 лв., осигуровки се дължат върху минималния такъв.

От друга страна има и максимален осигурителен доход. За 2021 г. той е 3000 лв. на месец. Осигуровки не се дължат върху месечния доход, който надхвърля тази сума. Възможно е едно самоосигуряващо се лице да има осигурителен доход от повече от един източник. Така например, често самоосигуряващите се лица работят и на трудов договор. Осигурителният доход за съответния месец е общата сума на приходите от трудовия договор и от стопанска дейност. Повече за това в друг материал по темата.

Доплащане на осигуровки на годишна база за самоосигуряващо се лице

Самоосигуряващите се лица подават годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ. В нея се декларират всички реализирани през годината доходи, включително и тези от стопанска дейност. Ако тези доходи надхвърлят декларираните на месечна база, то се получава изравняване на осигуровки и често се налага доплащане на такива.

Най-често на практика се случва следното: за да се спестят осигуровки, самоосигуряващото се лице декларира минимален осигурителен доход през цялата година. В рамките на годината обаче сключва граждански договори на по-голяма стойност, които неговите контрагенти декларират. Тези доходи излизат в годишната данъчна декларация и се налага доплащане на осигуровки.

Ако всичко това звучи сложно, достатъчно е да запомните, че осигуровки се дължат върху реално получения доход през годината. Той се декларира с годишната данъчна декларация.

Какъв е размерът на дължимите осигуровки за самоосигуряващо се лице?

На този въпрос трудно се дава отговор еднозначно, тъй като размерът на осигуровките често се променя. В момента (2021) осигуровките са 27,8% при осигуряване без общо заболяване и майчинство и 31,3%, ако се включат и тези социални рискове. Това включва социални и здравни осигуровки.

Върху дохода от стопанска дейност на самоосигуряващите се лица се дължи и данък. Той е 10% върху целия доход от стопанска дейност, намален с дължимите осигуровки и 25% нормативно признати разходи. Това обаче също е тема за друг материал, в който да разгледаме как се изчислява данък общ доход на едно самоосигуряващо се лице..

Полезни ресурси

  1. Образци на декларации за самоосигуряващи се лица, включително Декларация ОКд5 и Декларация 1 от НАП.
  2. Таблица за минималния и максимален осигурителен доход на самоосигуряващите се лица от НОИ.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас