Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъци при доходи на фрийлансър от маркетплейс

От /Публикувано: 19/05/2021/Категории: Данъци, ЗДДФЛ, Осигуровки, Счетоводство/

Тази тема е свързана отново с данъците върху доходите на физическите лица и в частност на фрийлансъри. Този път обаче говорим за работа с маркетплейс за услуги. В маркетплейса в отношенията между възложител и изпълнител се намесва още едно лице – посредник, което води до усложнения. По-долу ще разгледаме как те се отразяват на данъчната тежест. Няма да се спираме в детайлите на дължимите данъци, а само на въпроса чие задължение е да ги удържа и внася. Ето какво може да научите в статията:

Какво е маркетплейс от правна гледна точка?

За да изясним как се разпределя данъчната тежест между различните участници, трябва да обясним, на първо място, какво визираме под маркетплейс. За нуждите на статията уточняваме, че говорим за онлайн платформа, чрез която възложители могат да наемат изпълнители (фрийлансъри) за извършване на някаква дейност. Отношенията в една такава платформа могат да бъдат структурирани по два начина:

  1. Маркетплейси, при които плащанията преминават извън платформата;
  2. Маркетплейси, при които плащанията се осъществяват чрез посредничество на палтформата.

Това разграничение има много важно значение за разпределението на данъчната тежест. Друго много важно обстоятелство е дали платецът е местно или чуждестранно лице. Спираме се първо на това от кого фрийлансърът получава плащането.

Получаване на плащания извън съответния маркетплейс

Маркетплейсът се управлява от определено лице, най-често фирма. По-долу ще я наричаме просто оператор. В този параграф ще разгледаме ситуацията, в която операторът не се намесва в отношенията между възложител и изпълнител. Това означава, че фрийлансърът получава възнаграждението си директно от този, който е закупил услугите му. Тук ще разделим хипотезите в две категории:

  1. Фрийлансъри, регистрирани като самоосигуряващи се лица;
  2. Фрийлансъри без такава регистрация.

Фрийлансъри – самоосигуряващи се лица

Ако изпълнителят на услугата е регистриран като самоосигуряващо се лице, ситуацията е проста. Възложителят заплаща възнаграждението чисто без никакви удръжки. Самият фрийлансър трябва да декларира дължимия данък по ЗДДФЛ и да го внесе. Окончателният доход се декларира с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Фрийлансъри без регистрация като самоосигуряващо се лице

Ако изпълнителят няма регистрация като самоосигуряващо се лице, от значение е дали възложителят от своя страна е юридическо лице, едноличен търговец или пък самоосигуряващо се лице. Ако възложителят има такова качество, той трябва да удържи от брутното възнаграждение данък и евентуално осигуровки. Ако не, фрийлансърът трябва да направи това, както в горния параграф.

Данъкът, който се удържа от платеца на дохода, се нарича данък при източника. Терминът на английски е withholding tax и може да бъде срещнат при работата с чуждестранни платформи.

Получаване на плащания от самия маркетплейс

Ако плащането преминава през маркетплейса, отношенията се усложняват. Важно е тук да се направи разграничение по отношение на посредническата дейност. Ако операторът на маркетплейса действа само като посредник, той не става страна по договора за извършване на съответната услуга. Ако обаче операторът получава такса от възложителите и сам заплаща на фрийлансърите за услугите им, са налице две отделно данъчни събития:

  1. Сделка между възложителя и оператора маркетплейса;
  2. Сделка между оператора и изпълнителя.

Абстрахирайки се от първата хипотеза, когато е налице просто посредничество, ще разгледаме само втората. При нея договорът се сключва между фрийлансърът и оператора на маркетплейса. Както в горния пример, и тук от значение е наличието на регистрация като самоосигуряващо се лице от страна на фрийлансъра. Ако той има такава, сам заплаща данъци и осигуровки. Ако не, това е задължение на оператора на маркетплейса.

Каква е ролята на оператора зависи от уредбата на самия маркетплейс и може да се установи от неговите общи условия.

Доходи от маркетплейс в чужбина

Наясно сме, че често доходите, които фрийлансърите правят от работата си в маркетплейси, не идват от България. Съгласно ЗДДФЛ на данъчно облагане подлежат доходите на физически лица с източник от страната и чужбина. Това означава, че полученото възнаграждение от чуждестранни платформи, трябва също да се декларира в годишната данъчна декларация и да се плати данък. В този случай от значение не е толкова дали плащането се получава от самия маркетплейс или от възложителя директно, а дали платецът също удържа данък при източника (witholding tax).

Какво се случва, ако бъде удържан данък в чужбина?

Удържането на данък в чужбина, след което и в България, би означавало двойно данъчно облагане за фрийлансъра. Поради тази причина се сключват спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Те са тема, която ще разгледаме в отделен материал. За момента е достатъчно да се уточни, че, ако България има СИДДО с държавата, местно лице на която е платецът, фрийлансърът следва в данъчната си декларация (Приложение № 9) да се позове на спогодбата и да приложи способ за избягване на двойното облагане. В някои ситуации е важно да бъде получен документ за удържан данък в чужбина, докато в други не е наложително. Зависи от самата спогодба.

Липса на удържан данък в чужбина

Ако данък не бъде удържан в чужбина, той при всяко положение се плаща в България. Към момента няма разлика по отношение на декларирането на доходите от България и от чужбина. Те се попълват в Приложение № 3 на данъчната декларация.

Алгоритъм за разпределение на данъчната тежест

За максимално опростяване сме направили графика на алгоритъма на данъчната тежест при работа на фрийлансър в маркетплейс.

Данъци при доходи на фрийлансър от маркетплейс

(кликнете на картинакта за по-добро качество)

 

Други материали по темата

Ако този материал е бил полезен, можете да погледнете и други подобни такива в блога на Tax Monkey. Ето някои от тях:

 

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас