Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Частичен данъчен кредит при сделки с криптовалути

От /Публикувано: 11/04/2022/Категории: Crypto, ЗДДС/

Днешният материал разглежда един проблем, на който до момента не сме обръщали достатъчно сериозно внимание. Той касае фирмите, развиващи активна дейност, които желаят да управляват свое портфолио с криптовалути. Проблемът се състои в необходимостта от изчисляване на коефициент за частичен данъчен кредит при извършване на облагаеми и необлагаеми услуги по ЗДДС. Ето и едно кратко съдържание:

Накратко за данъчният кредит по ЗДДС

Данъчният кредит е механизъм, който позволява на лица, регистрирани по ЗДДС, да приспадат платения от тях ДДС от този, който начисляват на своите контрагенти. Ето как работи механизмът на данъчния кредит:

  1. Фирма, регистрирана по ЗДДС, занимаваща се с производство на велосипеди, купува компоненти за велосипеди на стойност 6000 лв. с ДДС (5000 лв. цена + 1000 лв. ДДС);
  2. Фирмата продава произведените велосипеди за 12000 лв. с ДДС (10000 лв. цена + 2000 лв. ДДС).

Фирмата веднъж е палтила ДДС за компонентите на своите доставчици. След това е начислила ДДС на своите клиенти за стоки, в които компонентите са вложени. За да се избегне двойното данъчно облагане, търговецът има право приспадне 1000 лв. (ДДС по т. 1) от подлежащия на внасяне в бюджета ДДС от 2000 лв.

Горният пример е удачен, защото показва пряко връзката между една доставка и следващата. Данъчният кредит обаче е приложим и в много други ситуации. Фирмата производител на велосипеди безспорно използва закупените компоненти, за да произвежда и продава продуктите си, но същото се отнася и до наема на магазина, който фирмата плаща, таксата за счетоводно обслужване, цената на електроенергията и много други. ДДС платени за услуги, също се приспада от подлежащото на внасяне в бюджета, ако тези услуги, се ползват за дейността на лицето, ако то извършва облагаеми доставки.

Частичен данък кредит

За да ползва данъчен кредит, едно лице трябва да ползва стоките и услугите, за които е платило ДДС, за да извършва от своя страна облагаеми доставки на стоки и услуги. Не може да се използва данъчен кредит за доставки, които са необлагаеми. Ето един пример: фирма, която купува хардуер за копаене на криптовалути, не може да ползва данъчен кредит за покупките си, защото този хардуер се използва за “добив” на криптовалути, сделките с които са необлагаеми доставки.

Когато едно лице извършва само облагаеми доставки, то може винаги да ползва данъчен кредит. Ако пък извършва само необлагаеми такива, то не може никога да възстановява ДДС. Днешната статия разглежда ситуацията, в която една фирма извършва и двата вида услуги. В този случай се ползва частичен данъчен кредит.

Как се изчислява частичен данъчен кредит?

Когато се ползва частичен данъчен кредит, лицето трябва да сметне каква част от оборота му е такъв от облагаеми доставки. За целта се смята коефициент до втория знак след десетичната запетая, която отговаря на съотношението на облагаемия оборот към целия оборот на лицето. Ето един пример:

  • Фирма има оборот от облагаеми доставки в размер на 9 000 лв. и оборот от необлагаеми доставки – 1000 лв.
  • Общият оборот е 10 000 лв.
  • Коефициентът за частичен данъчен кредит е равен на съотношението между облагаем и пълен оборот а именно 9 към 10 или 0,9 коефициент.

Това означава, че фирмата от този пример може да ползва данъчен кредит за 90% от платения от нея по фактури на доставчици ДДС.

Проблемът с частичен данъчен кредит и сделките с крипто

Ако до момента сте внимавали в материала, би трябвало да се досещате защо сделките с крипто могат да доведат до проблем с ДДС. При сделките с крипто много бързо може да бъде натрупан много голям оборот. Това е особено актуално при спекулативни сделки с leverage или арбитраж. 

Сделките с криптовалути са освободени доставки и всяка сделка, било то продажба за fiat или замяна, увеличава необлагаемия ДДС оборот. Това води до разваляне (намаляване) на коефициента за частичен данъчен кредит. Колкото повече необлагаеми сделки, толкова по-малко ДДС може да бъде възстановено за услуги, които се използват както за облагаеми, така и за необлагаеми доставки. Това се отнася най-вече за наем, счетоводство и всякакви други консултантски и помощни услуги.

Какво е решението на проблема?

За да бъде преодолян проблемът с частичния данъчен кредит, е най-удачно да се учреди дъщерно дружество. Това е напълно нов субект, чиято цел е да концентрира необлагаемите доставки в себе си. Той няма никога да възстановява ДДС, защото ще има изцяло необлагаем оборот. Успоредно с това обаче сделките с крипто активи няма да се отразяват върху възможността дружеството – майка да ползва данъчен кредит.

Прехвърлянето на портфолио от дружество майка на дъщерно дружество може да се случи включително и чрез апортна вноска в капитала. Други адекватни решения са сключването на договор за управление на съвкупността от активи или прехвърлянето им по друг начин, който няма да доведе до разваляне на коефициента за частичен данъчен кредит.

Други материали от Tax Monkey

Всички наши знания по темата за данъчното облагане на крипто сделки и активи се стараем да обединяваме в нашия Наръчник за крипто данъци. Той е част от нашето evergreen съдържание, което ни помага много за привличането на потребители. Разгледайте го. Парченца от тази статия също ще намеря място в него.

Имаме, също така, материал по темата за ДДС регистрацията при крипто сделки.

 

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас