Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Амортизация на дълготрайни материални активи по ЗКПО

От /Публикувано: 16/02/2021/Категории: ЗКПО, Счетоводство/

Темата на този блогпост е амортизация на дълготрайни материални активи (ДМА) съобразно с правилата на ЗКПО. Макар тя да е по-тясно свързана със счетоводството на една фирма, въпросите за активите и тяхната амортизация имат своето голямо значение и за данъчната политика на бизнеса.

Кои активи са ДМА съгласно ЗКПО?

Започваме с най-основният въпрос, който идва преди тези, свързани с амортизация на дълготрайни материални активи, а именно които точно активи са ДМА. Определението е дадено в ЗКПО, който обаче се позовава на националните счетоводни стандарти. В тази връзка съществуват две групи изисквания.

Определяне на ДМА по Националните счетоводни стандарти

Съгласно счетоводен стандарт № 16 за дълготрайните материални активи един актив в материален и дълготраен, когато:

  1. Е под формата на вещ (сграда, машина, техника, автомобил);
  2. Се използва в икономическата дейност на фирмата;
  3. Се очаква да бъде използван за повече от една година.

Необходимо е да може да се установи, че съответната вещ служи за извличането на икономическа изгода от нея (увеличаване на приходите или намаляване на разходите чрез експлоатация на актива). Това е основно съображение при закупуването на вещи, които имат личен характер или пък смесено предназначение. Покупката на такива може да се третира като скрито разпределение на печалбата, но за това вече сме говорили.

Друго важно изискване е стойността на актива да може да бъде лесно определена. Най-често това се случва с фактура или друг първичен счетоводен документ.

Изисквания за ДМА по ЗКПО

ЗКПО поставя още едно изискване спрямо дълготрайните материални активи. За тях е определена минимална стойност, под която не могат да бъдат заведени по този начин. Минималната стойност се определя като по-малката от следните две стойности:

  1. Стойностният праг на същественост, определен от фирмата;
  2. Сумат от 700 лв.

При всяко положение, ако една вещ е на стойност от поне 700 лв., тя се завежда като дълготраен материален актив. Всяка фирма може да определи и по-малка стойност (но не и по-голяма), при която да завежда ДМА като такива. Това означава, че, ако се закупи лаптоп за 600 лв., зависи изцяло от счетоводната политика и данъчно амортизационния план на фирмата, дали той ще бъде ДМА или просто разход.

Амортизация на дълготрайни материални активи

Как се извършва амортизация на дълготрайни материални активи?

Амортизацията на ДМА се извършва по формула на годишна база. Амортизацията за годината е равна на месечната амортизационна норма за съответния актив, умножена по стойността на актива и броя месеци, през които е ползван. Даваме си сметка, че звучи сложно, затова ще използваме пример. Преди това обаче ще изясним някои понятия.

Годишна амортизация на дълготрайни материални активи

Това е сумата на амортизациите през годината. Тя се декларира в годишната данъчна декларация и с нея реално се намалява печалбата на фирмата, а с това и дължимия корпоративен данък.

Месечна норма при амортизация на дълготрайни материални активи

В чл. 55 от ЗКПО е предвидена годишна амортизационна норма. За целта ДМА се разпределят в 7 категории. За всяка от тях е предвидена определена норма на амортизация за една година като процент от стойността на актива. Така, например, нормата за автомобили е 25% от стойността на автомобила на годишна база.

Месечната амортизационна норма е равна на годишната такава, разделена на 12. За улеснение при малки и средни предприятия се счита, че един актив започва да се ползва за данъчни цели от 1-во число на месеца, следващ месеца, в който е закупен във фирмата.

Пример

Фирма А купува служебен лаптоп за сумата от 1000 лв. На 15.06.2021 г. Сумата от 1000 лв. е повече от определения в ЗКПО минимум от 700 лв., затова лаптопът се завежда като ДМА, считано от 01.07.2021 г. Лаптопът попада в категория IV на ДМА, за които амортизационната норма е 50% на година. Към края на счетоводната 2021 г. Фирма А ще начисли амортизации върху лаптопа в размер на 25% (половината от годишната амортизация, тъй като лаптопът е ползван само 6 месеца), а именно сумата в размер на 250 лв. С тази сума ще се намали данъчната печалба.

Последваща амортизация на дълготрайни материални активи

Месечната амортизационна норма в повечето случаи остава винаги една и съща. Това означава, че стойността на лаптопа ще се намалява винаги за една година с 50% от стойността, на която е закупен, а не от остатъчната стойност след амортизации. Това, разбира се, може да продължава единствено до окончателната амортизация на актива. Дори и след това той не може просто да бъде отписан, но повече за това в друг материал.

Чл. 50. (1) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., предишен текст на чл. 50 – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно Националните счетоводни стандарти, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от:

1. стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;

2. (изм. – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) седемстотин лева.

Чл. 54. (1) При определяне на данъчния финансов резултат се признават годишните данъчни амортизации, определени по реда на тази глава.

Чл. 55. (1) При определяне на годишните данъчни амортизации данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:

1. категория I – масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;

2. категория II – машини, производствено оборудване, апаратура;

3. категория III – транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти;

4. (доп. – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) категория IV – компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони;

5. категория V – автомобили;

6. категория VI – данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение;

7. категория VII – всички останали амортизируеми активи.

(2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:

Категория активи Годишна данъчна амортизационна:

Категория I – 4%

Категория II – 30%

Категория III – 10%

Категория IV – 50%

Категория V – 25%

Категория VI – 100/години на правното ограничение …

Категория VII – 15%

…Дълготрайни материални активи – установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които:

а) имат натурално-веществена форма;

б) се използват за производството и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;

в) се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период.

Установимост – възможност за определяне на връзката между конкретен дълготраен материален актив и черпенето на икономическата изгода от него. Очакваната икономическа изгода може да произтича от комбинираното действие на група активи, при което изгодите не могат да се разграничат по конкретни активи…

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии