Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъчно облагане при позициониране на машина за копаене в чужбина

От /Публикувано: 16/02/2022/Категории: Crypto, Данъци/

Вчера бяхме изненадани от наш клиент с казус, който не бяхме срещали до момента от гледна точка на данъчното облагане на криптовалутите. Става въпрос за наемане на машина за копаене в чужбина. Подобно решение на някой, който се занимава с майнинг на крипто, е изключително логично поради простата икономическа логика, че енергията, необходима за копаенето, може да бъде много по-евтина в чужбина. Самата машина пък не е нужно да се купува и настройва физически, а може да бъде наета. Съществуват компании, които предлагат такава услуга, като например естонската компания SWAG.

Ето и едно кратко съдържание на материала:

Какви са правните отношения извън данъчното облагане?

За да разгледаме данъчното облагане при наемане на машина за копаене в чужбина, е важно първо да изясним правните аспекти, а именно:

  1. Какви са отношенията между ползвателя на машината и собственика?
  2. Кой експлоатира машината?
  3. Какъв е характера на добитото от копаенето?

Отношения между ползвателя на машината и собственика й

Възможно е отношенията да бъдат регулирани по различен начин, но по-често става въпрос за наем. Наемът се сключва между местно лице на България и компания, установена извън страната. Предмет на наема е движима вещ (риг за копаене), която се намира в трета държава. Разбира се, възможно е наемодателят да бъде установен и в страната, в която е машината.

Кой експлоатира съответната машина за копаене в чужбина?

Лицето, извършващо самото копаене, е ползвателят – български гражданин. Той има право да ползва машината и да решава как да копае с нея. 

Как се третира придобитото от копаенето?

Изкопаното количество криптовалута постъпва директно в уолета на лицето, което ползва машината. То е именно добив от изкопаното и следва да се третира като доход от стопанска дейност.

Дължими данъци при доход от машина за копаене в чужбина

Както и преди сме говорили, копаенето на криптовалути и последващото им продаване или замяна обикновено създават два типа доход:

  1. Доход от копаенето;
  2. Доход от спекулативната продажба на изкопаната криптовалута.

По-долу ще разгледаме и двата казуса спрямо българското данъчно законодателство.

Данъчно облагане на доход от копаене в чужбина

Съгласно практиката на НАП, коят нашироко сме обсъждали, включително в нашия наръчник за крипто данъци, копаенето на криптовалути е стопанска дейност. Характерно за стопанската дейност е, че тя се извършва на определено място. Това място в случая е адресът, на който е разположена машината за копаене. Когато машината е разположена в чужда държава, мястото на стопанската дейност е в чужбина.

Международно данъчно облагане на стопанската дейност

Когато едно лице (български гражданин) получава доход от машина за копаене в чужбина, възникват следните основания за данъчно облагане:

  1. България има основание да обложи придобитотото от стопанска дейност като доход от чужбина на български гражданин;
  2. Страната, в която е разположена машина, има основание да обложи дохода като такъв от стопанска дейност на нейна територия.

Това създава риск от двойно данъчно облагане. Държавите са добре запознати с този риск и, за да улеснят данъчното облагане, сключват помежду си договор. Тези договор исе наричат спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и България има сключени такива спогодби с много държави.

Конкретният пример, който разглеждахме с нашия клиент, се отнасяше до Русия и Канада. Спогодбите с тези държави, което е валидно и за повечето спогодби, уреждат доходите от стопанска дейност на местно лице на една държава (България), които са придобити от стопанска дейност в друга държава (Канада/Русия), да се облагат с данък в тази друга държава (Канада/Русия). Това означава, че данък се дължи в чужбина.

Значение на методите за избягване на двойното данъчно облагане

Тук идва един много съществен въпрос, а именно какви методи за избягване на двойното данъчно облагане, приема съответната спогодба. Способите за избягване на двойното данъчно облагане сме разгледали в отделна статия. Тук само ще споменем:

  1. Освобождаване от данък е налице, когато данък върху доходите се дължи само в чужбина;
  2. Данъчен кредит е налице, когато доходите са облагаеми в България, но платеният в чужбина данък се приспада от дължимия у нас.

Както вече посочихме, доходът от експлоатиране на машина за копаене в чужбина, е такъв от стопанска дейност. Спогодбите предвиждат различни способи за избягване на двойното облагане на такъв доход. Когато спогодбата предвижда данъчен кредит (например Русия) трябва да има платен данък в чуждата държава, за да се ползва кредит в България. Алтернативно, при освобождаване (например Канада) доходът изобщо не се облага в България, та не е необходимо да се доказва плащане в чужбина.

Доходи от спекулативна продажба на криптовалута от машина за копаене в чужбина

При копаенето доходът от дейността се реализира в момента, в който токените постъпя в уолета. Важна е стойността им към този момент, изчислена в български лева. В последствие тези токени могат да бъдат продадени и на друга цена. Обикновено цената ще бъде по-висока и ще разлизира печалба.

Спорно е дали тази печалбата от тези сделки е част от стопанската дейност или не. Според нас тези доходи следва да бъдат отнесени по-скоро към графата на печалбите от продажба или замяна на финансови активи. Това означава заплащане на 10% годишен данък върху доходите.

Ако обаче приемем, че тези сделки са част от стопанската дейност, тя вече се извършва в България и следва да бъде обложена тук.

Заключение

Позиционирането на машина за копаене в чужбина създава интересен казус пред данъчното право. Експлоатацията на машината следва да се счита за стопанска дейност, извършвана в чужбина. Доходът от копаенето и данъчното му облагане трябва да се разглеждат в контекста на конкретната спогодба между България и съответната държава. В някои ситуации това може да създаде възможност за съвсем законна данъчна оптимизация. 

Други материали от блога на Tax Monkey

Много сме писали по темата за криптовалути. Стараем се да обобщаване знанията ни в нашия наръчник за крипто данъци. Малка част от този блогпост също ще намери своето място в наръчника.

 

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас