Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъчно третиране на клон на чуждестранен търговец

От /Публикувано: 08/03/2021/Категории: Данъци, Счетоводство/

Този блогпост е посветен на темата за данъчното третиране на клон на чуждестранен търговец съгласно българското законодателство. С годините има натрупана сравнително устойчива практика на НАП относно уредбата на клоновете, която решихме да обобщим в един материал по темата.

Трябва ли да се води отделно счетоводство на клон на чуждестранен търговец?

Съгласно чл. 2, т. 1 от Закона за счетоводството клон на чуждестранен търговец се счита за самостоятелно предприятие. Това означава, че за клона трябва да се води самостоятелно счетоводство, а също така и да се спазват останалите изисквания на данъчното и счетоводно законодателство.

Съставяне и обявяване на ГФО на клон

Една от особеностите при управлението на клон на чуждестранен търговец е, че често финансовата година в страната на търговеца не съвпада с тази в България (1 януари – 31 декември). Това създава неяснота относно това дали клонът може да изготви своя отчет за период, различен от финансовата година. Съгласно практиката на НАП това не се допуска и трябва да се спазват общите правила на ЗСч. Това включва и подаване на годишен финансов отчет в Търговския регистър в предвидените за целта срокове.

При клон на чуждестранен търговец съществуват ли отношения между дружество-майка и дъщерно дружество?

В ЗКПО и ЗСч има предвидени различни особености във връзка с отношенията между дружество майка и дъщерно такова. Примери за особено данъчно третиране са сделки между съответните предприятия, необлагане на дивиденти, получени от дружеството-майка и възможността за консолидиране на финансовите отчети.

От гледна точка на българското законодателство обаче клон на чуждестранен търговец не се счита за дъщерно дружество на самия търговец. Приема се, че не са налице законовите предпоставки за третиране на клона като дъщерно дружество поради неговия относително самостоятелен характер.

клон на чуждестранен търговец

Данъчно третиране на клон по ЗКПО

Съгласно ЗКПО клон на чуждестранен търговец се третира като място на стопанска дейност в България на чуждестранно лице. Това означава, че печалбата от дейността на клона се облага с корпоративен данък в България и съгласно българското законодателство. Прилагат се общите правила за корпоративен данък, на които сме обърнали внимание в този наш блогпост. Накратко те са:

  1. Данъчната основа е печалбата на клона;
  2. Данъчният период е от 1 януари до 31 декември;
  3. Данъчната ставка е 10% от печалбата;
  4. Данъкът се декларира и внася до 31 март на следващата година.

По отношение на внасянето и декларирането на данъка трябва да се съобрази удължаването на срока до 30 юни на 2020 и 2021 г. във връзка с предотвратяване на икономическите последици от разпространението на вируса COVID-19.

Относно двойното данъчно облагане на клон на чуждестранен търговец

Тъй като печалбата на клона се облага в България с корпоративен данък от 10%, е напълно възможно да се стигне до ситуация, в която е налице двойно данъчно облагане на чуждестранния търговец. Това ще се случи когато неговите доходи от чужбина се облагат и в собствената му държава. В тази връзка България има сключени множество спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Пълен списък на спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане можете да намерите в страницата на НАП.

Дори и при наличието на данъчна спогодба е вероятно върху доходите от българския клон да трябва да се плати допълнителен данък в чужбина. Това би се случило в ситуация, в която корпоративният данък в чужбина е по-висок от платения в България. В общи линии, що се касае поне до страните от ЕС, данък върху печалбата в България е един от най-ниските. Ползата от данъчните спогодби е, че с тях се уговарят максимални предели на дължимия корпоративен данък при условията да облагане в повече от една страна.

Удостоверяване на платения данък в България

За да се избегне двойното данъчно облагане на дейността на клона, чуждестранният търговец трябва да се сдобие с документ за платения данък в България. Той служи пред местните данъчни власти в чужбина, за да удостовери факта на плащането на корпоративния данък. Необходимият документ е “Удостоверение за платени данъци върху печалби от стопанска дейност в Република България”. Искането за издаване на удостоверение се подава пред териториалната дирекция на НАП по седалище на клона. В процедурата не се дължат държавни такси.

Чл. 2. За целите на този закон предприятия са:

1. (доп. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) търговците по смисъла на Търговския закон, включително клоновете на чуждестранните търговци;

Чл. 2. …

(2) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Чуждестранните юридически лица се облагат с данъци по този закон за печалбите, реализирани чрез място на стопанска дейност в Република България, или от разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност, както и за доходите, посочени в този закон, с източник в Република България.

Чл. 88. (1) (Предишен текст на чл. 88 – ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Обслужването по смисъла на тази глава се извършва чрез издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения.

Чл. 89. (1) Документът по чл. 88 се издава по искане на заинтересованото лице, отправено до компетентната териториална дирекция.

(2) Искането може да се подаде чрез всяка териториална дирекция. Искането може да се подаде до компетентната дирекция по електронен път или да се изпрати чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии