Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Несъществуващи касови наличности

От /Публикувано: 12/11/2021/Категории: Данъци, ЗКПО/

Една от кампаниите, които НАП провежда в момента, е за проверка на фирми, които са декларира, че имат касови наличности в големи размер. За нуждите на конкретната ситуация “големи” са размерите от над 100 000 лв. Пари в брой, които счетоводно се водят на каса. С материал ще опитаме да обясним какво може да се случи при проверка на НАП и какви са възможните последици от несъществуващи наличности. Ети и едно кратко съдържание:

Как протича една проверка на НАП за касови наличности?

Проверката е по-неформална от ревизията. Тя обикновено започва с посещение на място на инспектор, който иска да провери дали фирмата притежава декларираната наличност по своята сметка. Ако парите са налични, те трябва да се представят. Възможно е, разбира се, да не се държат в офиса, ами на друго място, за което обстоятелство трябва да бъде дадено обяснение.

Какво довежда до несъществуващи касови наличности?

В повечето случаи парите липсват и се водят на каса просто фиктивно. Причините това да се случи, са следните:

  1. Теглене на пари от собствениците за покриване на лични разходи;
  2. Разходи на фирмата в брой, които не могат да бъдат доказани.

За да се формира сума, по-голяма от 100 000 лв. тези действия трябва да са извършвани системно. Първата хипотеза се третира като скрито разпределение на печалба, докато разходите при втората могат да бъдат и непризнати разходи по ЗКПО. Чисто счетовдно, ако парите се водят като касови наличности, то по-вероятно е няма записани разходи, които са документално необосновани.

Ревизия от НАП

Когато НАП установи, че декларираните касови наличности липсват, агенцията може да направи ревизия. Ревизията има за цел да установи, дали ревизираното лице (фирмата) е изпълнило коректно данъчните си задължения.

Предмет на ревизията при липсващи пари на каса обикновено е това дали не е направено скрито разпределение на печалба. Ако това се установи, законът предвижда следните санкции:

  1. Задължение за плащане на данък дивидент от 5%;
  2. Санкция в размер на 20% от извършеното плащане;
  3. Солидарна отговорност на управителя за публични задължения на дружеството.

Ревизията завършва с ревизионен акт, който може да се обжалв по административен и съдебен ред (в тази последователност).

Скрито разпределение на печалба в следствие на несъществуващи касови наличности

Основният проблем, който следва от проверка на НАП за касови наличности, е именно скритото разпределение на печалба. По темата сме писали и преди, но този път ще я разгледаме в различен контекст.

Когато декларираната касова наличност не е налице, НАП презюмира, че тя е изтеглена от собствениците за техни лични нужди. Аналогично е тълкуването на НАП, когато наличността е отнесена към сметка “Други разходи”, когато извършването на същите не може да бъде доказано.

Ревизионните актове, които НАП издава за установяване на скрито разпределение на печалба са много трудни за обжалване и в повечето случаи биват потвърждавани от Върховния административен съд.

Солидарна отговорност на управителя за публични задължения

Съгласно чл. 19, ал. 2, т. 2 от ДОПК “(представител) на задължено юридическо лице носи отговорност за непогасените задължения на (същото, когато недобросъвестно извърши (плащане в натура или в пари, представляващо скрито разпределение на печалбата или дивидент), в резултат на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са погасени задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски.”

Преведено на прост език, ако фирмата има публични задължения, които не е в състояние да изпълни и бъде установено скрито разпределение на печалбата, управителят носи отговорност за тези задължения. От тази отговорност могат да бъдат засегнати и съдружниците, респективно едноличният собственик на капитала.

Деклариране на скрито разпределение на печалба

Скритото разпределение на печалбата може да бъде включено в данъчната декларация на фирмата по ЗКПО. Допустимо е да се направи и корекция в декларацията в тази насока след подаването й, но за това има предвидени конкретни срокове (30 септември на съответната година). Подобно действие няма да спести солидарната отговорност на управителя и данъка върху дивидента, но ще предотврати санкцията от 20%.

Как да се докаже, че не е налице скрито разпределение при несъществуващи касови наличности?

Много често несъществуващата касова наличност във фирмата се формира не от пари, които са изтеглени за лични нужди, а в действителност от разходи, които не са документално обосновани. Обикновено това са заплати, които се плащат в брой с цел по-ниски осигуровки или плащания в брой без фактури, за да се избегне ДДС.

Тези разходи нямат характера на скрито разпределение на печалба, но са много трудно доказуеми в рамките на ревизия, а и пред съд.

Друга линия на защита, която беше по-популярна преди време, е да се твърди, че парите са дадени на управителя като заем. За целта обаче те трябва да са осчетоводени по този начин и самият управител да е декларирал заема в данъчната си декларация. Заемът, разбира се, подлежи на връщане, заедно с лихва. Ревизионните актове, с които подобни твърдения не се приемат от НАП, по-често биват потвърждавани от съда при наличие на спор.

Заключение

Поддържането на фиктивна касова наличност на фирмата е опасно. Ако фирмата няма публични задължения, които не може да изпълни, тази касова наличност следва да се декларира като скрито разпределение на печалба и да се плати просто 5% данък дивидент. При наличие на публични задължения обаче, е твърде възможно да се стигне до солидарна отговорност на управителя за задължения на фирмата към държавата.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако тази статия Ви е била полезна, може би интерес биха представлявали  и следните материали от блога на Tax Monkey:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии