Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Апорта вноска в ЕООД или ООД – Процедура

От /Публикувано: 26/01/2024/Категории: Право/

Апортна вноска (непарична вноска) в капитала на едно дружество е процедура, при която съдружниците в ООД или едноличният собственик в ЕООД прехвърлят на дружеството свое имущество. Това прехвърляне не е продажба или дарение, а е друг способ за промяна на собствеността. В този материал ще разгледаме процедурата, през която се преминава за извършване на апортна вноска. Както обикновено, ето едно кратко съдържание:

 • Какво може да бъде предмет на апортна вноска
 • Процедура за извършване на апортна вноска
  • Искане за назначаване на вещи лица
  • Назначаване на вещи лица
  • Прехвърляне на активите и вписване
 • Данъчни последици

Какво може да бъде предмет на апортна вноска?

В капитала на едно дружество могат да бъдат внесени всякакви права. Огромната част от увеличаванията на капитала, които се вписват в Търговския регистър, са такива с недвижими имоти. Няма никакъв проблем обаче да бъдат апортирани и други права, в това число:

 • Търговски задължения към собственик, съдружник или трети лица;
 • Финансови инструменти, включително акции и дялове от други дружества;
 • Права върху интелектуална собственост;
 • Движими вещи, включително автомобили.

Как протича процедурата по извършване на апортна вноска?

Процедурата по извършване на една апортна вноска е сравнително сложна. Тя преминава през следните етапи, които ще разгледаме в детайли по-долу:

 1. Подаване на искане за назначаване на вещи лица за оценка на имуществото, предмет на вноската;
 2. Назначаване на вещи лица и извършване на оценка;
 3. Прехвърляне на имуществото и вписване на апорта в Търговския регистър.

Най-технически трудната част е тази по подаването на искане за назначаване на вещи лица. Ако то бъде прието от Агенция по вписванията, процедурата ще бъде проведена до край без съществен проблем.

Искане за назначаване на вещи лица

Това искане се подава към Агенция по вписванията чрез Търговския регистър. В искането трябва да бъде включена следната информация:

 • Данни за заявителя (лицето, което ще прави вноската);
 • Данни за дружеството, капиталът на което ще бъде увеличен;
 • Информация за правата, които ще бъдат предмет на апортна вноска;
 • Доказателство, че правата са собственост на заявителя.

Във вписването могат да бъдат посочени и вещи лица, които да извършат оценката. Обикновено длъжностните лица в Агенция по вписванията се съобразяват с част от предложения списък от вещи лица.

Назначаване на вещи лица и оценка на имуществото

Когато Агенция по вписванията приеме искането, заявителят получава указания за внасяне на хонорара на същите към Агенция по вписванията. Това е задължително условие, за да се премине към извършването на оценката.

Вещите лица, назначение за съответната апортна вноска, могат да изискват допълнителна информация и документи от заявителя, за да съставят своята оценка. Обикновено имуществото се оценява по пазарни цени, а, когато става въпрос за вземания към собственика, се взема предвид тяхната номинална стойност.

Тази част от процедурата е относително неформална като може да се контактува свободно с вещите лица. В края ѝ вещите лица постановяват заключение, в което се посочва оценката на непаричната вноска.

Прехвърляне на имуществото и извършване на вписването

За да бъде финализирана една апортна вноса, е необходимо имуществото да бъде прехвърлено. Понякога това става с вписването на самата вноска. В друг случай е необходимо отделен акт по прехвърлянето, а понякога е необходимо и друго вписване (недвижими имоти).

С вписването на апортната вноска се вписва и увеличение на капитала на дружеството. Номиналната стойност на това увеличение не може да бъде по-голяма от оценката на вноската. Може обаче да бъде по-малка. Допуска се едновременно с увеличението на капитала да бъде записано и намаляване на същия. Това обикновено се случва при апорт на вземания от съдружници или едноличния собственик. Повече за това обаче е в друг материал.

Данъчни последици при апортна вноска

Макар да е способ за прехвърляне на права, респективно на собственост върху активи, апортната вноска не е данъчно събитие. Дори, например, ако едно лице направи апортна вноска в капитала на дружество на финансови инструменти, това, че те се прехвърлят на цена, която е по-висока от придобивната им, няма да бъде данъчно събитие. Такова ще настъпи чак при изплащане на ликвидационен дял, но също и ако каталът на дружеството бъде намален след продажба на имуществото, което е предмет на вноската.

Отделно внимание тук заслужава темата за апорта на недвижим имот в търговско дружество и свързания с това способ за спестяване на ДДС.

Нужда от помощ с апортна вноска?

Ако имате нужда от съдействие с извършване и вписване на непарична вноска в капитала на търговско дружество, нашият екип е на линия да съдейства. Можете да ни пишете или да се свържете с нас на посочените в Tax Monkey контакти.

Един хубав материал на сходна тема, а именно апорт на криптовалути в капитала на търговско дружество, е разписана в уебсайта на Адвокатско дружество Николаев и партньори.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас