Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъчно облекчение за деца с годишна данъчна декларация за 2021

От /Публикувано: 10/02/2021/Категории: Данъци, ЗДДФЛ/

Важно: Тази статия се отнася до подаването на данъчна декларация за доходи, реализирани през 2020 г., които се декларират с годишната данъчна декларация за 2021 г. Ако Ви е необходима информация за 2022,  прочетете на шата статия за попълване на данъчна декларация с облекчения за деца за 2022 г.

Ако подавате данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, имате право да ползвате данъчно облекчение за деца, които не са навършили пълнолетие. В този материал ще разгледаме какви са условията и какво точно трябва да направите, за да се възползвате от тази възможност.

Какви са условията за ползване на данъчно облекчение за деца?

За да се възползвате от обезщетението, трябва кумулативно (едновременно) да са налице посочените в чл. 22в от ЗДДФЛ условия, а именно:

  1. Към 31.12.2020 г. детето Ви да е гражданин на България или друга страна от ЕС или ЕИП (Европейското икономическо пространство);
  2. Детето да не е навършило пълнолетие;
  3. Детето да не е настанено в дом за лица, лишени от родителска грижа или друга подобна институция;

Данъчно облекчение за деца може да се ползва от родители, настойници, попечители и роднини, при които лицето е настанено по реда на Закона за закрила на детето. За да не усложняваме този материал излишно, по-долу ще разглеждаме ситуацията родител-дете.

Важна особеност по отношение на децата е, че, ако Ви се е родило дете през 2020 г., получавате право да ползвате облекчението. Същото важи и, ако в рамките на 2020 г., детето Ви е навършило пълнолетие. От значение е факта, че към 01.01.2020 г. детето не е имало навършени 18 години.

Само единият родител може да ползва облекчението. Ако ползването облекчение не достига максимално посочения в закона размер (повече информация по-долу), другият родител може също да ползва облекчение до разликата с максималния размер.

Ползване на облекчението чрез работодателя

Ако работите на трудов договор, можете да се възползвате от обезщетението чрез своя работодател. Срокът за това за данъците през 2020 г. е изтекъл, но е добре да имате предвид тази възможност за 2021 г. Трябва, в срок от 30.11 до 31.12 на календарната година да декларирате пред работодателя си обстоятелството, че имате деца, ненавършили пълнолетие. Работодателят ще се погрижи за данъка в този случай.

Ползване на данъчно облекчение за деца с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Ако не сте упражнили правото си да се възползвате от облекчението чрез своя работодател, можете да направите това с годишната си данъчна декларация. За целта е необходимо да нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Ако имате такива, вероятно е да сте наясно с този факт. В случай че имате съмнения, можете да направите справка с ПИК от електронните услуги на НАП или просто да потърсите съдействие от самата агенция.

За да се възползвате от правото си на данъчно облекчение за деца, трябва, заедно с годишната си данъчна декларация, да подадете приложение Образец 2005: Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ. Можете да свалите образец на декларация от сайта на Tax Monkey от този линк.

Данъчно облекчение за деца

Какъв е размерът на данъчното облекчение?

За 2020 г. данъчното облекчение за деца е по-скоро символично. То зависи от броя ненавършили пълнолетие деца и е, както следва:

  • 200,00 лв. от данъчната основа за 1 дете;
  • 400,00 лв. от данъчната основа за 2 деца;
  • 600,00 лв. от данъчната основа за 3 или повече деца.

Данъчната основа е сбор от доходите Ви, които подлежат на облагане с данък. Така, например, ако имате да внасяте данък върху доходи в размер на 1000 лв., от тези доходи изваждате посочените по-горе суми. За да разберете колко точно “печелите” от това, че имате малолетно дете, трябва към сумата, с която се намалява данъчната основа да приложите и данъчната ставка по ЗДДФЛ, която е в размер на 10%. На практика облекчението е:

  • 20,00 лв. от данъка за 1 дете;
  • 40,00 лв. от данъка за 2 деца;
  • 60,00 лв. от данъка за 3 или повече деца.

Очакват се значително по-големи облекчения за доходи, реализирани през 2021 г. (по 450 лв. директно намаление на данъка за дете). Дали това ще се случи обаче зависи от данъчната политика на държавата. Към момента на писане на този материал тя остава неясна.

Данъчно облекчение за деца с увреждания

Ако Вашето дете е със степен на увреждане 50 или повече от 50 процента, данъчното облекчение е по-съществено. То е в размер на 2000 лв. от данъчната основа, което означава ефективно 200 лв. намаление на данъка. За доходите, реализирани през 2021 г., се очаква облекчението да бъде в размер на 9000 лв. от данъчната основа.

В този случай декларацията, която се прилага към данъчната декларация е по-различна. Можете да я свалите от този линк. Необходимо е да приложите и експертна лекарска оценка (решение от ТЕЛК или НЕЛК).

Още по темата за данъчните облекчения можете да научите от нашия блогпост “Данъчни облекчения при дарение в полза на юридически лица с нестопанска цел”.

Чл. 22в. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17:

1. двеста лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;

2. четиристотин лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;

3. шестстотин лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

(2) Данъчното облекчение се ползва, когато едновременно са налице следните условия:

1. към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. детето не е навършило пълнолетие;

3. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 101 от 2019 г.) към 31 декември на данъчната година детето не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.

(3) Данъчното облекчение се ползва от лице по ал. 1, което към 31 декември на данъчната година е:

1. родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че:

а) детето не е настанено извън семейството, и

б) не е учредено попечителство или настойничество, или

2. настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство, или

3. член на семействата на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или

4. приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година. Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице условията по ал. 1 – 3.

(7) Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие.

(8) Обстоятелствата и условията по ал. 1 – 7 се декларират с декларация по образец.

Чл. 22г. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган.

(2) Данъчното облекчение се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението, когато едновременно са налице следните условия:

1. към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) към 1 януари на данъчната година детето не е навършило пълнолетие;

3. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 101 от 2019 г.) към 31 декември на данъчната година детето не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.

(3) Данъчното облекчение се ползва от лице по ал. 1, което към 31 декември на данъчната година е:

1. родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, и при условие че:

а) детето не е настанено извън семейството, и

б) не е учредено попечителство или настойничество, или

2. настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите на настойничество или попечителство, или

3. член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или

4. приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година. Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице условията по ал. 1 – 3.

(7) Обстоятелствата и условията по ал. 1 – 6 се декларират с декларация по образец.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии