Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Съставител на годишен финансов отчет

От /Публикувано: 31/03/2021/Категории: Счетоводство/

И преди сме писали по темата относно това кой може да бъде съставител на годишен финансов отчет, но въпросът започна отново да става актуален. Затова му отделяме и специално внимание в нарочен материал в блога на Tax Monkey.

Какви са проблемите при съставянето на ГФО?

Започваме директно с проблема. Той се появява основно при фирмите, които са извършвали минимална дейност или пък не са извършвали дейност, но са пропуснали да подадат в срок декларация по чл. 38, ал. 9. т.2 от Закона за счетоводството. Подобни предприятия изготвят финансов отчет, но не желаят да ангажират счетоводител, който да го подаде чисто и просто поради финансови причини. Факт е, че когато отчетът е ясен, управителят на фирмата може и сам да го състави или да възложи това на някой служител. Това обаче не винаги е законно, както ще обясним по-долу.

Друга причина за подобно съставяне на отчета е желанието той да бъде обявен в самия край на предоставения от закона срок. В нашата практика често се случва отчетът да бъде подписан само от управител поради липса на време това да се вземе заверка и от счетоводител.

Кой може да бъде съставител на годишен финансов отчет?

Правилата за съставяне на ГФО са дадени в Закона за счетоводството. Има две основни категории лица, които имат право да съставят отчети:

 1. Професионални счетоводители;
 2. Счетоводни предприятия

Изисквания за професионални счетоводители

За да може един счетоводител да бъде съставител на годишен финансов отчет, той трябва да има необходимата квалификация и професионален опит. Под квалификация се разбира магистърска или бакалавърска степен в счетоводно-икономическо образование или средно/висше икономическо такова. Изискването за стаж варира спрямо образователната степен между 2 и 8 години.

Друго изискване, което е важно, е, че между лицето – съставител на годишен финансов отчет и предприятието, чийто отчет се подписва, трябва да има договорно отношение под някаква форма. Възможно е да става въпрос за трудов договор или граждански договор. Важното е чрез договора да се възлага именно дейност по съставяне на ГФО.

Последното изискване е счетоводителят да не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или стопанството. Това изискване обикновено е пълна формалност, но е важно да се съобразява от счетоводителите, защото те често носят наказателна отговорност във връзка с дейността на своите клиенти.

Изисквания към счетоводните предприятия

По отношение на счетоводните предприятия съществуват също някои изисквания. Предприятие, което е съставител на годишен финансов отчет, трябва да отговаря на критериите на Закона за счетоводството, а именно да бъде вписано в Търговския регистър с предмет на дейност, който включва “организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети”.

Правилото на ЗСч е, че финансовият отчет трябва да бъде подписан от законния представител на счетоводното предприятия. Това обикновено е управителят.

съставител на годишен финансов отчет

Кога собственик или управител на фирма може да бъде съставител на годишен финансов отчет?

Три са хипотезите, в които като съставител на ГФО може да бъде посочен управител или съдружник в съответното дружество:

 1. Когато лицето отговаря на формалните изисквания за съставител на ГФО;
 2. При еднолични търговци с малък оборот;
 3. При микропредприятия без дейност

Няма да се спираме на първата точка, тъй като тя е ясна. Управителите и съдружниците в една фирма винаги имат отношения със същата, които дават право да се изготвя и подписва ГФО. Важно е лицето да отговаря на изискванията за образование, стаж и липса на осъдителна присъда.

Подписване на ГФО от едноличен търговец

Търговецът може да се подпише като съставител на собствения си годишен финансов отчет, когато прилага метода за едностранно счетоводно записване по Закона за счетоводството. Необходима предпоставка за това по чл. 3, ал. 4 от ЗСч е оборотът на търговеца да не надхвърля 50 000 лв. за съответната година.

Съставител на годишен финансов отчет при липса на дейност

Отчетите на микропредприятията, които не са извършвали дейност през годината, могат да бъдат заверени и от техните управители. Налага се да направим две важни уточнения относно следното:

 1. Кои предприятия са микропредприятия;
 2. Кога се счита, че едно предприятие не е осъществявало дейност

Микропредприятия са фирмите, които отговарят едновременно на следните изисквания:

 • Балансова стойност на активите до 700 000 лв.;
 • Нетни приходи от годишни продажби не повече от 1 400 000 лв.;
 • Персонал не повече от 10 души

Критериите, които трябва да са изпълнени, за да се счита, че една фирма не е осъществявала дейност, са посочените в Закона за счетоводството:

 • Да не са извършвани търговски сделки;
 • Да не са реализирани приходи, а също така и да не са възникнали условия за отчитане на такива;
 • Не е осъществявана дейност, свързана с инвестиции, производство или продажба;
 • Не е извършвана покупка на стоки и услуги с цел реализиране на печалба.

Когато посочените условия са налице съставител на годишен финансов отчет може да бъде и управителя на съответното микропредприятие. Още информация по темата може да бъде открита в страницата на Търговския регистър.

 

Чл. 17. (1) Междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието, или от счетоводни предприятия.

(2) Алинея 1 може да не се прилага за годишните финансови отчети на едноличните търговци, които прилагат способа на едностранното счетоводно записване по реда на чл. 3, ал. 4, и за микропредприятията по чл. 19, ал. 2, които не са осъществявали дейност през отчетния период. В тези случаи финансовите отчети се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия.

Чл. 18. Физическите лица по чл. 17, ал. 1, които съставят финансовите отчети, и управляващите и/или представляващите счетоводните предприятия, които подписват финансовите отчети, когато финансовите отчети са съставени от счетоводни предприятия, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:

а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

аа) при магистърска степен – две години;

бб) при бакалавърска степен – три години;

вв) при степен „професионален бакалавър“ – 4 години;

б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;

в) средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител;

2. да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии