Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Подаване на декларация за неосъществяване на дейност

От /Публикувано: 28/01/2021/Категории: Счетоводство/

В този материал обясняваме какви са условията и процедурата за подаване на декларация за неосъществяваване на дейност по чл. 38, ал.9, т. 2 от ЗСч. По правило търговските дружества подават в Търговския регистър годишен финансов отчет. В него се включва справка (различни отчети) за оборота и финансовото състояние на фирмата през предходната календарна година. Дълго време в практиката дружествата, които нямаха дейност, подаваха ГФО с нулеви стойности. Това обаче създава затруднения поради следните причини:

  • Годишният финансов отчет се изготвя от счетоводител, което се случва в рамките на платена услуга;
  • Обявяването на годишен финансов отчет в Търговския регистър е свързано с плащане на държавна такса.

Поради тези причини беше въведена друга форма на отчет за фирмите, които не са извършвали дейност през годината. Тя стана известна като “декларация за липса на дейност” или „декларация за неосъществяване на дейност“.

Ако искате да подадете своята декларация с Tax Monkey, можете да посетите тази страница. С радост ще Ви съдействаме.

Кой подава декларация за неосъществяване на дейност?

Декларация за неосъществяване на дейност може да бъде подадена от търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел, които не са извършвали същинска дейност през годината. При фирмите това е стопанската дейност, която се изразява в продажбата на стоки или услуги. Не се счита за извършване на дейност покриването на разходи, които не са свързани с производството. Обикновено това са банкови такси, такси за счетоводно обслужване и други подобни.

Юридическите лица с нестопанска цел са сдруженията и фондациите. Те могат да извършват стопанска дейност като спомагателна спрямо основната. Липсата на стопанска дейност през годината за тях обаче не е достатъчна, за да се освободи лицето от задължение за подаване на отчет.

Законът за счетоводството поставя следните изисквания, които трябва да са изпълнени, за да може едно предприятие да подаде декларация вместо ГФО:

  1. Да не са извършвани търговски сделки;
  2. Да не са реализирани приходи, а също така и да не са възникнали условия за отчитане на такива;
  3. Не е осъществявана дейност, свързана с инвестиции, производство или продажба;
  4. Не е извършвана покупка на стоки и услуги с цел реализиране на печалба.

Липсата на дейност трябва да е продължила през цялата календарна година. Новоучредени дружества също могат да се възползват от тази възможност, ако от момента на регистрацията си до 31.12 на съответната година не са извършвали дейност.

Кой е освободен от задължението да подава декалрацията?

Законът за счетоводството предвижда, че предприятията, които не осъществяват дейност, подават декларация за това еднократно – само за един отчетен период. Това означава, че, ако дадена фирма не е извършвала дейност през 2019 г. и е декларирала това обстоятелство през 2020 г., то при продължаваща липса на дейност и за календарната 2020 г. фирмата може да не подава същата декларация отново.

Как се подава декларацията в Търговския регистър?

Декларацията за неосъществяване на дейност се подава от управителя на фирмата, респективно от представителя на юридическото лице с нестопанска цел. Документът се обявява в Търговския регистър. Това може да се случи на място в Агенция по вписванията или по електронен път с електронен подпис. Срокът за подаване на декларацията е 30.06 на годината, следваща годината, през която предприятието не е извършвало дейност. Ето един прост пример:

Фирма, която не е извършвала дейност през 2020 г., трябва да заяви това в Търговския регистър до 30.06.2021 г.

За разлика от подаването на годишен финансов отчет, обявяването в регистъра на декларация за липса на дейност е освободено от такса. Декларацията се подава по утвърден образец, който може да бъде открит на страницата на Агенция по вписванията.

Може ли да се подаде годишен финансов отчет при пропуснат срок за декларация за липса на дейност?

Ако тълкуваме стриктно закона, това би било нарушение. Законът за счетоводството не дава право на избор, дали да бъде подаден ГФО или декларация за неосъществяване на дейност. Все пак обаче към момента на практика подобно действие се толерира от НАП. Вероятно това е поради липсата на механизъм, който да установи извършването на такова нарушение. Все пак обаче подаването на декларация е за предпочитане не само от законови, но и от чисто практически, съображения.

Какво се случва при невярно деклариране на липса на дейност?

За умишленото деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. До реализирането на такава отговорност се стига рядко. Ако бъде установено неправилно деклариране на неосъществяване на дейност, това означава, че предприятието е трябвало да подаде финансов отчет. В този случай на фирмата, респективно на юридическото лице с нестопанска цел, ще бъде наложена имуществена санкция за това, че не е изпълнило това си задължение.

Ако искате да подадете своята декларация с Tax Monkey, можете да посетите тази страница. С радост ще Ви съдействаме.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас