Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Нормативно признати разходи при сделки с финансови активи и криптовалути

От /Публикувано: 02/01/2024/Категории: Crypto, Данъци, ЗДДФЛ, Инвестиции/

В края на 2023 г., а именно с Държавен вестник бр. 106 от 22 декември, бяха приети някои много важни промени в данъчните закони. Най-съществената от тях, която е свързана с нашата сфера на експертиза, е приемането на нормативно признати разходи при печалбите от финансови активи, включително криптовалути. Този материал е посветен на тази промяна, която е важна в няколко насоки.

Нормативно признати разходи при сделки с финансови активи и крипто

Промяната в Закона за данъка върху доходите на физическите лица въвежда 10% нормативни признати разходи за печалбите от сделки с финансови активи. Това означва, че данъчната основа, която е равна на положителната разлика между реализираните през годината печалби и загуби, се намалява с 10% и върху тази сума се дължи данък. Данъкът остава 10%, но вече се дължи сами върху 90% от печалбите. Ефективно вече можем да говорим за 9% данък.

Как се изчислява данъчната основа при сделки с финансови активи?

И преди сме говорили за това, но данъчната основа при сделки с финансови активи, включително криптовалути, е равна на реализираната през годината печалба от затворени позиции (продадени или заменени активи). Всяка сделка с финансов актив, има следните параметри:

  • Придобивна цена
  • Продажба цена
  • Печалба/Загуба

Тези параметри се вземат в съвкупност за всички сделки през цялата година и обобщените данните се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. За да се дължи данък, резултатът от всички сделки, трябва да бъде печалба. С новите промени тази печалба се намалява с 10%.

Как нормативно признатите разходи се отнасят към действителните такива?

На първо място, нормативно признати разходи се признават единствено за дейност, която няма характеристиката на стопанска такава (търговска дейност по занятие). При стопанската дейност се води счетоводство като печалбата не се определя като функция единствено на придобивна и продажна цена. Вземат се предвид всички приходи и разходи, свързани с дейността.

При дейността, която не е стопанска, също има разходи. Това най-често са комисионни на инвестиционни посредници или крипто борси, такси за тегления и други. До момента тези разходи не се съобразяваха при пресмятането на печалба, която не е от стопанска дейност. Така поне беше на теория. На практика инвестиционните посредници ги включваха в годишните извлечения от портфолиото и много често комисионните се вадеха от продажната цена, за да се получи резултат по-близък до действителната печалба.

С приемането на нормативно признатите разходи, се създава по-благоприятен режим за разходите. Без значение е действителния размер на разходите. Приема се, че те са 10% от печалбите.

Приложение на нормативно признатите разходи

Макар в мотивите на законопроекта да е посочено, че разходите по принцип са присъщи за сделки, които се реализират на публични пазари (регистрации, комисионни и други), то няма причина да ограничаваме нормативно признатите разходи само до такива сделки. Намаляването на данъчната основа ще се прилага и за OTC (over-the-counter) сделки, включително за продажба на дялове от капитала на дружества с ограничена отговорност в България или чужбина.

Други значими последици от изменението на ЗДДФЛ

Една много важна последица от промените в ЗДДФЛ е, че криптовалутите вече официално се считат за финансови активи. До момента това беше просто тълкувания на НАП, но вече те са включени като “виртуални” валути в текста, отнасящ се към финансовите активи. Дефиницията за виртуални валути е дадена в Закона за мерките срещу изпиране на пари, а именно: „Виртуални валути“ са цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган, не е непременно свързана със законово установена валута и няма правния статут на валута или на пари, но се приема от физически или юридически лица като средство за обмяна и може да се прехвърля, съхранява и търгува по електронен път.

Тази последица е изведена и в мотивите към законопроекта. Посочва се, че тази промяна ще позволи печалбите от виртуални валути да се проследяват по-лесно като бъдат декларирани на отделен ред в данъчната декларация. Вероятно това ще продължи да бъде таблица 2 на приложение V.

Други материали от Tax Monkey

Много материали сме изписали по темата за криптовалути и финанси активи. Можете да разгледате двете големи статии, в които сме събрали огромната част от знанията ни, както следва:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас