Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Деклариране на придобити акции от работодател

От /Публикувано: 24/03/2022/Категории: Данъци, ЗДДФЛ/

Темата на днешния материал в блога на Tax Monkey е декларирането на обстоятелства, свързани с придобити или продадени акции от работодател. Причината да го пишем точно сега е, че в последните дни се срещаме с немалко клиенти, които търсят помощ тъкмо по сходни казуси. Всяка консултация, която даваме, разбира се, е полезна за екипа ни. Това обаче далеч не означава, че не можем да споделим знанията и практиката си по темата безплатно. Ето какво можете да научите от тази статия:

Различно третиране на акции от работодател спрямо способът на придобиване

В повечето случаи, когато служителите на една компания записват акции, това става по един от следните два начина:

 1. Както бонус към заплатата или друг вид безвъзмездно придобиване;
 2. Като опция за закупуване на акциите на по-ниска от борсовата им цена.

Първата опция може да има своя разновидност – vesting. При вестинга служителите придобиват акции под условие, което обикновено е свързано с работа в компанията за определен период от време. Акциите, които са “вестнати”, когато служителят вече е техен собственик. Не са вестнати акции, с които служителят все още не може да се разпорежда.

Безвъзмездно придобити акции от работодател

В повечето случаи самият работодател третира акциите, които дава на своите служители като допълнително възнаграждение. Това означава, че работодателят се грижи за удържане на съответните данъци, а, когато е приложимо и осигуровки. Важно е това обстоятелство да бъде известно на служителите, защото, макар и безвъзмездно, те придобиват актив като възнаграждение. Това означава, че придобиването не е безвъзмездно, а срещу него има положен труд.

Акциите в този случай имат своя придобивна цена, която е пазарната им равностойност към момента на придобиването. Това е важно при продажбата на акциите, която ще разгледаме по-долу.

Акции, закупени с отстъпка

При тази форма на придобиване работодателят предлага на служителите на придобият определено количество акции на цена, която е по-ниска от пазарната. Обикновено, при съгласие от страна на служителя, работодателят директно купува акциите от негово име като удържа цената им от съответното месечно възнаграждение.

Това е класическо придобиване на акции, които са закупени срещу определена сума пари. Съхраняват се при инвестиционен посредник на името на служителя.

Деклариране на притежаваните акции

Ако придобитите акции са такива на чуждестранна компания, притежанието им се декларира с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Особеното при декларирането е, че трябва да се посочат данни за всяко отделно придобиване, както следва:

 1. Страна, в която е регистрирана компанията, от която са придобити акции;
 2. Брой на акции;
 3. Дата на придобиване;
 4. Придобивна стойност в чужда валута;
 5. Придобивна стойност в лева.

Тези данни се посочват в Приложение 8 от данъчната декларация, както следва:

На картинката е показано примерно описване на придобити акции за по 100 USD съответно през януари, февруари март, 2022 г.

Печалба от продажба на акции от работодател

Съгласно Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) акциите са финансови активи. Това означава, че с данък се облага печалбата от тяхната продажба. Печалбата е равна на положителната разлика между придобивната и продажна цена на акциите.

Придобивната цена е:

 1. Пазарната стойност, когато акциите са дадени като бонус и е удържан данък;
 2. Стойността, на която акциите са закупени, ако са придобити срещу заплащане;
 3. 0 лв., ако работодателят просто е предоставил акции и не е удържал данък.

Продажната цена е конкретната за всяка сделка по разпореждане с акциите, т.е. продажбата им. Печалбите от сделки с акции се попълват в Приложение 5 от данъчната декларация, както следва:

В това приложение не е предвидено всяка сделка да се описва отделно. Напротив, предоставя се обобщена информация от всички сделки с финансови активи през годината.

Последици от преобразуване на компанията

Понякога в дружеството на работодателя могат да настъпят промени, които да се отразят на притежаваните акции. Ето по-често срещаните:

 1. Split – компанията се разделя на две отделни дружества, а акциите на служителя се трансформират в акции на новите дружества. Може да има split и на самите акции, но това е по-рядко.
 2. Spin off – от компанията се отделя друго дружество, а служителят запазва своите акции, но придобива и такива на отделеното дружество;
 3. Buyback – обратно изкупуване, при което дружеството изкупува обратно акциите си на пазарни цени;
 4. Transfer – компанията бива придобита от друга компании изцяло, а акциите на служителя автоматично се продават на новия собственик.

При spin off и split, макар да има придобиване на нови акции, не е налице данъчно събитие. Не се реализира печалба. Новите акции обаче трябва да се опишат в Приложение 8.

Когато има трансфер или обратно изкупуване, вече е налице сделка с финансови активи. Акциите са продадени дори и без изричната воля на служителя, която често не е необходима. Ако от сделката е реализирана печалба, т.е., ако доходът е по-висок от придобивната цена на активите, е налице облагаем доход. Той се декларира в Приложение 5.

Заключение

Ако се интересувате от данъчното облагане на доходите от акции и други финансови инструменти, екипът ни има разписан цял наръчник по темата. Много подробен материал имаме и за облагането на криптовалутите. Можете да ги разгледате на следните линкове:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас