Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъчни облекчения за ремонт на жилище

От /Публикувано: 12/02/2021/Категории: Данъци, ЗДДФЛ/

Считано от 01.01.2021 г. е в сила чл. 22е от Закона за данъците върху доходите на физически лица, с който бяха въведени данъчни облекчения при на ремонт на жилище или извършване на подобрения в недвижим жилищен имот. Макар това право да не може да се упражни за доходи, реализирани през 2020 г., този материал може да бъде полезен, ако планирате ремонт през текущата 2021 г.

Кой може да ползва данъчни облекчения за ремонт или подобрения на жилище?

Правото да ползват данъчни облекчения за ремонт или подобрения имат местни физически лица по смисъла на ЗДДФЛ, както и чуждестранни физически лица, които са установени за данъчни цели в държава от Европейски съюз. 

Облекчението се прилага, като от общата данъчна основа по чл. 17 от ЗДФФЛ се приспаднат плащанията за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в размер до 2 000 лв.

Пример

С годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ български гражданин е декларирал доходи за 2021 г. в размер на 11 000 лв. От тази сума лицето приспада 1 500 лв., представляващи разходи за труд по извършен в жилището си ремонт. Дължимият данък общ доход за 2021 г. се формира като общата годишна данъчна основа в размер на 9 500 лв. (11 000 – 1 500) се умножи с данъчна ставка от 10%, т.е. сумата от 950 лв. Крайният ефект от данъчното облекчение е спестена от съвестния данъкоплатец сума от общо 150 лв. 

Данъчни облекчения при ремонт

Какви са условията за ползване на облекчения за ремонт?

Условията са посочените в чл. 22е от ЗДДФЛ като тук ще ги изброим с някои коментари от нас:

 1. Жилището да бъде на територията на България;
 2. Лицето, ползващо облекчението, да е собственик или съсобственик на имота;
 3. Ремонтът или подобрението е извършен от местно лице за България, ЕС или ЕИП (на практика за ремонт или подобрения в жилище в България трудно можете да не спазите това изискване);
 4. Става въпрос за жилищен имот, а не търговски или стопански такъв;
 5. Наличие на счетоводен документ за сделката по ремонта, както и на документ за плащане.
 6. Лицето, ползващо облекчението и лицето, извършило ремонта, да не са свързани лица.

Кои лица са “свързани”?

По-долу, както обичайно, ще сложим извадка от релевантните текстове на закона, сред които и определението за “свързани лица”. Все пак, в текста му отделяме специално внимание, тъй като услугите между свързани лица са твърде често срещани при ремонтни дейности.

Ето най-основните категории свързани лица:

 1. Роднини до трета съребрена линия (втори братовчеди);
 2. Членовете на едно общо домакинство;
 3. Работодател и служители;
 4. Лица, управляващи или имащи контрола върху фирми и съответните фирми.

Услуги, които са договорени между свързани лица, не могат да послужат за данъчни облекчения при ремонт на жилище. 

Кои разходи се включват в облекчението?

В чл. 22е от ЗДДФЛ касае единствено разходите за труд. Не се допуска облекчение за разходите, направени за строителни материали и консумативи. Това изискване, заедно с условието за представяне на документ за платения труд, са свързани с желанието на законодателя да стимулира декларирането на доходите от такъв тип дейност на работниците, които ги извършват. По сходен начин, в някои европейски държави (Швеция) са предвидени данъчни облекчения във връзка с разходи за почистване, пране, озеленяване и преместване – услуги, които често се предоставят, без да бъде документално оформено плащането между страните.

Ползване на данъчни облекчения при ремонт от съсобственици

В случай че имотът е съсобственост на няколко физически лица, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик. Условието в случая е общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, да не превишава сумата от 2 000 лв. Последицата от тази законова възможност е, че данъчното облекчение може да се използва и за ремонт на общите части в жилищна сграда – за вход, покрив, стълбища и др. 

Тепърва в практиката ще възникват редица въпроси, свързани с предвидената в закона възможност за данъчни облекчения и за извършени подобрения в жилищния имот. В нормативните актове липсва унифицирано определение за “подобрения”, като най-общо това са изменения в имота, които са довели до повишаване на неговата стойност, но не са били необходими за неговото запазване и съхраняването на целостта му. 

Може ли през 2021 да се ползва облекчение за ремонт, направен през 2020 г.?

Предвид влизането в сила на разпоредбата на чл. 22е от ЗДДФЛ от 01.01.2021 г., е важно да се отбележи, че данъчното облекчение за ремонт на жилище ще може да се използва за пръв път при подаване на годишната данъчна декларация за 2021 г. за разходите, направени през настоящата година. Данъчното облекчение не е приложимо за ремонт, извършен през 2020 г., за която към датата на съставяне на настоящата публикация (11.02.2021 г.) тече срокът за подаване по чл. 50 от ЗДДФЛ. Този извод се споделя и от указанията на НАП.

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, с която може да се използва данъчното облекчение, е от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината, в която е получен доходът.

Още по темата

Още по темата за данъчните облекчения по ЗДДФЛ можете да научите от тези наши предишни материали:

 1. Данъчно облекчение за деца с годишна данъчна декларация за 2021
 2. Данъчни облекчения при дарение в полза на юридически лица с нестопанска цел

Чл. 22е. (Нов – ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) (1) Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение, като приспадат от общата годишна данъчна основа по чл. 17 направените през годината плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до две хиляди лева, когато едновременно са налице следните условия:

1. недвижимият жилищен имот е на територията на Република България;

2. данъчно задълженото лице е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот;

3. подобренията и/или ремонтът са извършени от местни лица на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. недвижимият жилищен имот не е включен в предприятието на лице, което извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон;

5. данъчно задълженото лице притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, придружен от документ за плащането му (фискален бон, разписка, банков или друг документ);

6. данъчно задълженото лице и лицето, извършило ремонта, не са свързани лица.

(2) Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17.

(3) Когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, за имота не превишава сумата по ал. 1.

(4) Когато в нарушение на условието по ал. 3 е ползван по-голям общ размер на данъчното облекчение, всяко от лицата, ползвали облекчението, дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

(5) Обстоятелствата и условията по ал. 1 и 3 се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50.

3. „Свързани лица“ са:

а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена – до трета степен включително; и роднините по сватовство – до втора степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 – когато са включени в общо домакинство;

б) работодател и работник;

в) съдружниците;

г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;

д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява друго лице;

е) (доп. – ДВ, бр. 64 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. За целите на дял първи, глава осма „а“ размерът на участието по буква „е“ е 25 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас;

ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии