Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Обявяване на годишен финансов отчет за 2020 в Търговския регистър

От /Публикувано: 01/09/2021/Категории: Счетоводство/

Днешният пост е провокиран най-вече от нуждата да промотираме собствените си услуги. Нека обаче това да не ви облъсква ведната го материала. Ще се постараем, на първо място, както всичко, което пишем, да бъде полезен като синтезираме най-важното за обявяване на годишен финансов отчет за 2020 г. в Търговския регистър. Без излишни приказки започваме по същество със следното съдържание:

Кой е длъжен да обявява годишен финансов отчет?

Най-общо казано това са търговските дружества (ЕООД, ООД, ЕАД, АД и други), както и юридическите лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), които са извършвали дейност през 2020 г. Лицата, които не са извършвали дейност, могат да подадат декларация за това вместо финансов отчет. Срокът за подаване на декларация за фирма без дейност обаче изтече на 30.06.2021 г. и късното подаване би повлякло глоба. Вместо декларация е допустимо, макари не съвсем правилно, да се подаде финансов отчет с нулеви данни.

Едноличните търговци, които подлежат на задължителен одит, също са длъжни да обявят своя ГФО. Те обаче са по-скоро изключения.

Какъв е срокът за обявяване на ГФО за 2020 г.?

Срокът е 30.09.2021 г. Обичайно срокът за обявяване на финансов отчет е до 30 юни на следващата година, но през 2020 г. беше удължен като мярка за предотвратяване на последиците от коронавируса върху бизнеса. Тази промяна остана и за 2021 г.

Какво трябва да съдържа един годишен финансов отчет?

Тук е важно да разделим отчетите на такива за търговци и такива за юридически лица с нестопанска цел. ГФО на търговските дружества съдържа четири обособени части:

 1. Баланс;
 2. ОПР –  Отчет за приходи и разходи;
 3. ОПП – Отчет за парични потоци;
 4. ОСК – Отчет за собствени капитал

По-малките предприятия подготвят единствено Баланс и ОПР, което е достатъчно. Сдружения и фондации подготвят и отчет за дейността си, който е в свободен текст. Някои по-големи предприятия, особено акционерни дружества, също подготвят отчет за дейността си.

Документи, които съпътстват ГФО при подаването му

За да бъде обявен един ГФО в Търговския регистър, освен реквизитите му по-горе, трябва да се подготвят следните три документа:

 • Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за потвърждаване на истинността на обстоятелствата в подлежащите на вписване актове;
 • Пълномощно, ако отчетът не се обявява от законния представител на лицето.

Важно е, че ГФО трябва да бъде подписан от съставител на финансови отчети, но също и от управителя (доректора, председателя и т.н.) на лицето, за което се отнася.

Как се обявява годишен финансов отчет?

Годишният финансов отчет се обявява в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. За целта се подава заявление Г2. Има два способна за обявяване на ГФО:

 • По електронен път;
 • На място в Агенция по вписванията.

При никакви обстоятелства обявяването на отчета на място в Агенция по вписванията не е за препоръчване. Таксата е по-висока и времето, което цялата процедура отнема, е несравнимо. Единственото изискване за обявяване на отчета онлайн е наличието на електронен подпис.

Стъпки за обявяване на ГФО с електронен подпис

Накратко ще опишем стъпките, които следва да предприемете, за да обявите своя ГФО онлайн:

 • Влизате в уебсайта на Търговския регистър;
 • Ако имате свой профил, влизате в него. Ако не, създавате нов.
 • Избирате от опциите на интерфейса на регистъра подаване на заявление Г2.
 • Попълвате заявлението единствено с данни на заявителя (лицето, което подава отчета).
 • Като основни документи прилагате отчета (най-удачно е да бъде PDF файл) и, ако е приложимо за вас отчета за дейността като отделен файл.
 • Като приложения добавяте двете декларации и пълномощното.
 • При подаване на заявлението го подписвате с електронния си подпис.
 • Заплащате такса от 20 лв., обикновено чрез системата на epay.bg.

Ако изпълните горните стъпки правилно, ще получите входящ номер на отчета и това е напълно достатъчно. Самото вписване отнема време (години), но задължението за обявяване е изпълнено с подаване на заявлението.

Обявяване на ГФО с Tax Monkey

Откровено, можете да обявите своя финансов отчет и сами. Не е нещо сложно, особено ако имате свой електронен подпис. Документите, които се прилагат към отчета, са стандартни и се изготвят за минути. Регистърът е малко пипкав за работа “настройването” на електронния подпис може да е доста досадно, но не е невъзможно.

Все пак, ако желаете, можете да обявите своя отчет и с нас. За целта просто ни пишете или пуснете една поръчка от тази страничка. Ето как ще помогнем ние:

 1. Съставяме документите и ще Ви ги изпратим по имейл;
 2. Подготвяме файловете за подаване в Търговския регистър;
 3. Обявяване самия отчет и ще Ви изпратим входящ номер;
 4. Плащаме и таксата за обявяване на отчета.

Цената на нашата услуга е 50 лв. като част от тях е държавната такса от 20 лв., която ние имаме грижата да заплатим от Ваше име.

Каква е разликата с други отчети?

Хората обикновено бъркат годишния финансов отчет с някой от следните документи:

 • Данъчна декларация по ЗКПО;
 • Отчет за дейността за НСИ;
 • Отчет, който подлежи на публикуване в икономическо издание;
 • Декларация за липса на дейност.

Всеки от посочените документи има свое самостоятелно значение, но единственият, който замества един ГФО, е декларацията за липса на дейност

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии