Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

W8-BEN и W8-BEN-Е – попълване за дивиденти и печалби от финансови активи

От /Публикувано: 01/04/2022/Категории: Данъци, Счетоводство/

W8-BEN и W8-BEN-Е са формуляри, които се попълват и представят от физически или юридически лица, в случая български граждани или компании, които получават доходи от САЩ. Не става въпрос за каквито и да е доходи, ами за такива, за които в САЩ се удържа данък при източника – “withholding tax”. Попълването на съответната форма позволява на получателя на дохода да се възползва данъчната спогодба между България и САЩ. В този материал ще обясним кога и как се попълват двата формуляра. Ето и едно кратко съдържание:

Кой и кога попълва W8-BEN и W8-BEN-Е?

Формулярите W8-BEN и W8-BEN-Е се попълват от получатели на доходи, които желаят да се възползват от благоприятните условия на спогодбата между България и САЩ за избягване на двойното данъчно облагане. Обикновено това са:

  1. Инвеститори, които получават дивиденти от САЩ;
  2. Лица, притежаващи акции на американска компания, чиито акции са продадени извън регулирана борса (обикновено при продажба на самата фирма).

Каква е разликата между W8-BEN и W8-BEN-Е?

Физическите лица (гражданите) попълват формуляр W8-BEN, а юридическите (фирми и търговци) – W8-BEN-Е. Това е единствената разлика. Всъщност буквата “E” е абревиатура за “enterprise”

Автоматизирано предоставяне на данни за инвестиционни посредници

Когато се ползват услугите на инвестиционен посредник, например Interactive Brokers, Trading 212 или друга платформа, практиката е тази форма да се попълва при регистрация на потребителя или непосредствено след това.

Някои брокери отказват да се занимават с бюрокрацията около уреждането на данъчното облагане на чуждестранни спрямо САЩ лица. Те изобщо нямат механизъм за приемане на формите. Най-добрият пример за такъв инвестиционен посредник е eToro. Компанията отказва да приема формулярите, в който случай възстановяване на данъка следва да се иска директно от IRS.

Попълване на W8-BEN от физически лица

От сайта на Tax Monkey можете да свалите актуалната версия на формуляр W8-BEN. Тя се попълва изключително лесно. Разделяме формата на две формално обособени части:

  1. Данни за идентификация;
  2. Същинска част

В данните за идентификация се попълват данните за получателя на дохода. Тук няма никакви особеност. Единствено заслужава споменаване, че tax number е Вашето ЕГН в България:

Следващата част е по-кратка, но по-важна. В нея трябва да се посочат конкретния член и алинея от спогодбата, чието прилагане се иска, както и съвсем кратко описание на дохода. Тук ще обърнем внимание на попълване на W-8BEN за дивиденти и доходи от прехвърляне на акции или други активи.

Получаване на дивиденти

Дивидентите, изплатени от американски компании на български граждани се област с данък при източника в размер на 10%. За сравнение дивидентите към американски граждани се облагат с 30%. Конкретната разпоредба на спогодбата, на която трябва да се позовете в случая е чл. 10, ал. 2. Попълнена формата ще изглежда по този начин:

Получаване на доходи от продажба на акции

Когато доходът, който се получава е от продажба на акции или други финансови активи, данък в САЩ изобщо не се дължи. Релевантната разпоредба в случая е чл. 13, ал. 8 от спогодбата, а попълнената форма изглежда по този начин:

Попълване на W8-BEN-E от юридически лица

На сайта ни сме качили и актуалната форма W8-BEN-E. На пръв поглед тя е много по-комплексна от W8-BEN, но всъщност попълването й не представлява особена сложност. 

Основното затруднение тук често е в посочването на правната форма на лицето, което попълва формата. Българските ООД и ЕООД (LLC) имат черти както на корпорация, така и на съдружие по американското право. Правилното е да се посочат като корпорация. Ето основните важни данни:

  • Chapter 3 status: Corporation;
  • Chapter 4 status: Active NFFE (действащо нефинансово предприятие)

Ето как изглежда попълнена тази част от формата:

Тъй като в случая е посочено, че юридическото лице е нефинансово предприятие, следва да се попълни и част XXV от формата.

Част III на W8-BEN-E също трябва да се попълни като по отношение на нея e важно дa се посочи следното:

  • Company that meets the ownership and base erosion test.

Валидност на формуляри W8-BEN и W8-BEN-Е

Веднъж представени на платеца на дохода или посредника, формулярите се считат за валидни за период от 3 години, считано от 31 декември на годината, в която са представени. Това означава, че форма, предоставена на 04 април 2022 г. Ще бъде валидна до 31 декември 2025.

Други ресурси

Ако искате да научите повече за двата формуляра, удачно е да прочетете това, което е написано в сайта на IRS.

В нашия блог също имаме някои статии относно международното данъчно облагане:

Имаме и една много голяма статия (наръчник), посветена на данъчното облагане на доходите от акции и финансови активи. В нея се опитваме да събираме обобщение на цялото ни знание по темата за облагане на финансовите инструменти, търгувани на регулирани пазари.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас