Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

„Pass-through“ данъчно облагане в САЩ

От /Публикувано: 19/09/2022/Категории: Данъци/

По време на мандата на президента Тръмп в САЩ беше приета една голяма данъчна реформа. Наред с други значими промени, беше въведено така нареченото pass-through данъчно облагане. То засяга малките бизнеси има много пряко отношение към българите, които имат компании в САЩ. Днешния блогпост е посветен на тази тема. Ето и кратко съдържание:

Какво е pass-through данъчно облагане?

Трудно ни е да дадем адекватен превод на български, тъй като в нашето данъчно право просто няма термин с такъв аналог. Вероятно най-близко по значение би бил изразът “преходно облагане”. Ползваме го с ясната идея, че такова легално понятие няма.

Pass-through облагане в САЩ се прилага от 2018 г. за някои бизнеси. Най-значимо е прилагането му към американските еквиваленти на дружества с ограничена отговорност (LLC). Те се квалифицират като преходни дружества за данъчни цели. Това означава, че приходите не се облагат по стандартния начин с корпоративен данък и последващи данък-дивидент. Напротив, третират се като печалба на самия собственик или съдружници, които са крайните бенефициенти.

Как се декларира pass-through доход?

Печалбата на едно LLC следва да се декларира като личен доход на едноличния собственик на капитала му. Това се случва с аналога на нашата годишна данъчна декларация.

Кога български гражданин дължи данък от pass-through доход?

На този етап ситуацията започва да придобива интересен характер. Ако собственикът на фирмата, който е и краен бенефициент на печалбата й, не е установен в САЩ, той ще дължи данък само върху приходи от САЩ.

Доходът следва да се квалифицира като такъв от стопанска дейност. Приравнен е на такъв на едноличен търговец (sole proprietorship). Това е особен тип доход, който се е налагало да обсъждаме и преди в контекста на международните данъчни спогодби.

Съгласно спогодбата между България и САЩ доходът от стопанска дейност е доход, който се облага единствено в държавата, в която съответната дейност се извършва. Ако дейността се извършва в САЩ чрез офис, фабрика, работилница, магазин, склад или нещо подобно, доходът ще е от САЩ. 

Това налага извода, че български гражданин ще дължи данък от pass-through данъчно облагане в САЩ на негова фирма, когато:

  1. Живее в САЩ или
  2. Ако не живее в САЩ, дейността на бизнеса му се извършва чрез физическо място на стопанска дейност в САЩ.

Какво се случва, когато не се дължи данък в САЩ?

В този случай данък върху дохода, съгласно спогодбата, следва да бъде платен в България. В САЩ следва да се представи формуляр за ползване на спогодбата и доходът да се третира като освободен.

Третиране на pass-through доход в България

Третирането на фирмен доход като личен такъв е пример за фикция в правото. “Фикцията”, казано с прости думи, означава да се приеме за вярно нещо, което не е. Доходът е такъв на фирмата, но съгласно законодателството на САЩ се приема за личен такъв. Аналог на тази фикция в българското право няма. Това, че даден доход се приема за личен в САЩ, не означава, че същото ще се отнася и за България. У нас доходът ще продължи да се третира като такъв на юридическото лице.

Кога ще се дължи данък в България?

Имайки предвид, че доходът не е личен съгласно българското право, той ще подлежи на облагане чак когато фактически премине от дружеството към неговия собственик. Този трансфер ще се третира като разпределение на печалба – дивидент. Дивидентът подлежи на данъчно облагане в България като данъчната ставка е 5%.

Дължи ли се данък при източника за дивидента в САЩ?

Спогодбата между България и САЩ казва, че местно за България лице, което получава дивиденти от американска компания, дължи данък в САЩ. Този данък е 10% и се удържа при източника (withholding tax). В България се признава правото на данъчен кредит. Това означава, че платеният в САЩ данък се признава в България.

Проблемът е там, че в САЩ доходът не се третира като дивидент, а като pass-through доход. Следователно не се разпределя печалба. Целият смисъл на pass-through taxation механизмите е да се избегне дивидентното облагане. В тази връзка дивидентът ще бъде третиран като такъв само в България и няма да се удържа данък в САЩ.

Заключение и disclaimer

Опитахме се да проверим горните заключения в практиката на IRS в САЩ, но не успяхме да намерим нищо съществено по въпроса. Нашите изводи са, че измененията в данъчните закони на САЩ създават ситуацията, която е изключително благоприятна за бизнеси, регистрирани в САЩ, които нямат физическо присъствие там.

Потенциален проблем може да бъде това, че при такава ситуация американското дружество формира място на стопанска дейност в България. То се управлява от България, собственикът му е местно лице и няма никакви служители извън страната. Това означава, че НАП би могла да третира дохода като такъв, реализиран в България и да наложи облагане с български корпоративен данък. Повече за това можете да прочетете в материала ни за офшорни компании.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако този материал Ви е харесал, можете да разгледате и други статии, които сме писали са международното данъчно облагане. Ето някои от тях:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас