Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъци при печалби от спортни залози

От /Публикувано: 23/06/2023/Категории: Данъци, ЗДДФЛ, Инвестиции/

Този материал е посветен на темата за дължимите данъци при печалби от спортни залози. Това не е платена публикация и няма да намерите линкове към платформи за залози или друга подобна реклама. Причината да напишем този материал е, че в практиката ни се сблъскахме с някои интересни казуси, в рамките на които физически лица получават регулярна печалба от залози. Най-често това се случва при арбитраж на залозите в различни специализирани уебсайто. Ето и кратко съдържание на блогпоста:

Данъчно третиране на печалбите от спорните залози

Важно е да започнем с това, че съгласно чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ “паричните … печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз… са необлагаеми. Това означава, че, ако един доход е реализиран от хазартна игра, за него не се дължи данък.

Дефиницията за “хазартна игра” се дава в друг закон – Закона за хазарта. Сред изрично изброените игри в чл. 41, ал. 1 от закона са и игрите със залагания върху резултати от спортни състезания. Разбира се, не става въпрос единствено за краен резултат, а за всякакви обстоятелства, във връзка с които може да се залага в едно спортно събитие. Съгласно по-общата дефиниция на Закона за хазарта хазартна е всяка игра, в която има залог, който може да бъде загубен или от който може да бъде получена печалба.

Несъмнено печалбите от спортни залози имат характера на доходи от участие в хазартни игри. Това обаче не е достатъчно, за да бъдат необлагаеми. От значение е и качеството на организатора на игрите (компанията, управляваща съответния сайт за залози). Печалбите могат да бъдат:

  • От лицензиран организатор в България или ЕС
  • От лице, което няма лиценз за организиране на хазартни игри

Кога печалбите от спортни залози са от лицензиран организатор?

Съгласно ЗДДФЛ, за да бъдат печалбите от спортни залози необлагаеми, те трябва да са получени от игри, организирани от лице, което има лиценз. Този лиценз може да бъде издаден в България (от НАП). Агенцията поддържа и регистър на лицензираните организатори на хазартни игри. Може също да бъде издаден и от компетентния орган на друга държава от ЕС

На практика, ако се ползва някой популярен betting сайт, той почти със сигурност ще има лиценз за организиране на хазартни игри в ЕС. Това е абсолютно задължително изискване, за да може такива игри да се предлагат на потребители в която и да е държава-членка.

Какво се случва, ако печалбите не са от лицензиран организатор?

Ако все пак при арбитража се използват и сайтове, които нямат лиценз за работа в ЕС, то печалбите специално от тези сайтове ще бъдат облагаеми. Данъкът е 10% и доходът следва да се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Спортните залози като стопанска дейност

Оставяйки за момент настрани това, което описахме по-горе, ще разгледаме спортните залози от друга перспектива. Имали сме клиенти, които се занимават със спортен арбитраж чрез залози в различни сайтове за залагания. При правилна стратегия, която не е предмет на този материал, тази дейност генерира сигурни печалби. Тук няма хазартен елемент. Какъвто и да е изхода от спортното събитие, в най-лошият случай финансовият резултат ще бъде 0. Никога няма да има загуба.

Ако НАП реши да разглежда в детайли една подобна дейност, Агенцията може да твърди, че това вече не е печалба от хазартни игри, ами доход от търговска дейност. Аргументът би бил, че спортният арбитраж е дейност, чийто обем налага тя да бъде водена по търговски начин. Този критерий е субективен и изключително трудно приложим на практика при спортните залози, но все пак важен. Факт е, че от един момент дейността е загубила своя хазартен елемент и се извършва повече или по-малко професионално. Това обаче не променя нейното естество. Дори и упражнявана по търговски начин, печалбата все пак е от хазартни игри. Подобно може да бъде и третирането на печалбите на професионалните покер играчи.

Като цяло ЗДДФЛ и практиката на съда по него не са достатъчно развитие, за да уредят подобни хипотези. Към момента печалбата от спортни залози много трудно би могла да мине за търговска дейност. Поради това няма да се спираме в детайли на тази постановка.

Деклариране на печалби от спортни залози

Както посочихме по-горе, дори и да има аргумент за арбитража като търговска дейност, все пак считаме, че печалбите от спортни залози са необлагаеми. Съгласно ЗДДФЛ физическите лица могат да декларират необлагаемите си доходи в данъчната си декларация по желание.

(Кликни на картинката за по-голямо изображение)

Доходите от хазартни игри, както и всички необлагаеми доходи, се декларират с годишната данъчна декларация. Това е декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ. Попълва се Приложение № 13, в което има специална графа за този доходи:

Понякога е удачно тези печалби да се декларират. Най-често това е, когато техният размер е значителен и недекларирането на подобен доход би предизвикало въпроси или проверка от НАП. От тази гледна точка нищо не пречи, ако така или иначе се подава данъчна декларация, подобни доходи да бъдат включени в Приложение 13.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако тази статия е била полезна за Вас, може да Ви се сторят интересни и други сходни такива от блога на Tax Monkey:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас