Обжалване на ревизионни актове и други актове на данъчната администрация

В рамките на своята дейност органите на данъчната администрация издават различни видове актове – ревизионни актове, решения, заповеди и други. Те често водят до енгативни последици, а именно възникването на данъчни задължения, за лицата, на които са издадени. Актовете на данъчните органи подлежат на обжалване по административен и съдебен ред.

Екипът на Tax Monkey може да Ви съдейства за обжалване на всички видове актове на данъчната администрация, включително чрез процесуално представителство пред административните съдилища.

Защо да обжалвате своя акт с Tax Monkey?

  • Ние специализираме, не просто в административния процес и обжалването на административни актове, а тясно в данъчното право и актовете на данъчната администрация.

  • Спазваме пълна конфиденциалност. Дори и да не работите с нас, това, което споделите с екипа ни, ще остане строго конфиденциално.

  • Екипът на Tax Monkey има сериозен опит в административния процес и познава тънкостите на административното съдопроизводство.

  • Работим прозрачно за клиента при предварително определени условия, без скрити такси и допълнителни разноски в производството.

Често задавани въпроси във връзка с обжалването на данъчни актове

Обжалването на ревизионни актове преминава през две фази: административна и съдебна. В рамките на административното обжалване актът актът се оспорва пред Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” на НАП. Съдебната фаза започва след административната и в случай, че жалбоподателят не е доволен от решението на Дирекция ОДОП.

Сроковете са различи и зависят от съответния акт. За ревизионен акт, например, срокът за административно обжалване е 14-дневен от връчване на акта. Колкото по-скоро се обърнете към нас, толкова повече време ще имаме да подготвим и реализираме стратегията по Вашата защита.

Съдебното обжалване започва след административното такова. Предмет на обжалването е решението на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” на НАП по жалбата срещу самия акт. Съдебното производство е двуинстанционно като последна инстанция е Върховният административен съд.

Не. Ревизионните актове и другите актове на данъчната администрация подлежат на предварително изпълнение, т.е. не е необходимо да са влезли в сила (да е изтекъл срокът за обжалване или да са потвърдени с решение на съда). Възможно е пред съда да се направи искане за спиране на действието на акта, в който случай съдът може да постанови представянето на обезпечение от страна на жалбоподателя.

Обжалването пред дирекция ОДОП на НАП е относително бързо и протича в рамките на 2 месеца. Съдебното производство е по-бавно, тъй като включва събиране на преписки и размяна на книжа. В рамките на делото се провежда поне едно съдебно заседание. Административните дела, все пак, са по-бързи от гражданските и наказателните таквива и решение може да се очаква в рамките на няколко месеца.