Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Данъчни особености на DeFi икономиката

От /Публикувано: 30/06/2021/Категории: Crypto, Данъци/

DeFi (decentralized finance) икономиката е система за предоставяне на финансови ресурси под формата на заеми, изградена върху блокчейна. Заемите се предоставят чрез определена платформа при използване на smart contacts. Обикновено в заем се дават криптовалути – тези на съответната платформа. Това определение не е напълно изчерпателно, тъй като DeFi икономиката има и други аспекти, но за настоящия материал ще разгледаме единствено данъчни особености на заеми в DeFi. Ето и едно кратко съдържание:

Какво са DeFi заемите от правна гледна точка?

Подобни отношение, разбира се, нямат специфична правна уредба в законодателството. Поради това, както и с всичко друго, свързано с крипто технологиите, трябва да опитваме да намираме аналогии и най-адекватните правни понятия, които да приложим към DeFi икономиката.

DeFi заемите, на първо място, са точно това – заеми. Законът допуска предмет на заем да бъде, не само парична сума, но и родово заместими вещи. Критовалутите не са вещи, но не са и парична сума. Това обаче не означава, че същите не могат да бъдат дадени в заем и практиката показва това.

От гледна точка на формата на договора, интересна особеност е това, че те се сключват под формата на smart contracts – автоматично изпълняващи се договори. Няма писмена форма, с изключение на случаите, в които се използва платформа с общи условия. От гледна точка на приложението на ЗДДФЛ считам, че DeFi заемите следва да се тълкуват именно като заеми.

Деклариране на DeFi заеми

Вече сме писали по темата за необходимостта от деклариране на дадени и получени заеми в годишната данъчна декларация. Имайки предвид разпоредбите на чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ, стигаме до извода, че DeFi заемите подлежат на деклариране. Ето условията за това:

  1. През годината лицето е получило заеми над 10 000 лв., който не е напълно погасен към 31 декември;
  2. Непогасени остатъци от заеми от текущата и минали години, ако общият размер на непогасената част надхвърля 40 000 лв.
  3. През годината лицето е предоставило заеми над 10 000 лв., които не са изцяло погасени към, 31 декември;
  4. За текущата и предходните 5 години лицето има подлежащи на връщане заеми от над 40 000 лв., които също се декларират.

Определяне на стойността на DeFi заемите

Особеното при DeFi заемите е волатилността на активите, които са дадени в заем, доколкото не става въпрос за stable coins. Едно предоставено в заем количество биткойн, например, може на 01 януари да има стойност от 30 000 лв., а на 31 декември тя да бъде 50 000 лв. Според мен стойността на получения, респективно предоставения, заем, следва да се преценява в момента на отпускането му спрямо текущата пазарна стойност на съответния актив. Последващи вариации на цената имат отношение към натрупаните заеми за последните 5 години. Тяхната стойност, т.е. Паричната равностойност на подлежащите на връщане криптовалути, следва да се изчислява към 31 декември на съответната година и. Ако сумата надхвърли 40 000 лв., заемът трябва да бъде деклариран.

Попълване на данъчната декларация

Заемите се декларират в Приложение № 11 към данъчната декларация. Това е проблем, тъй като в това приложение трябва да бъдат попълнени данни и на лицето, което е получило или предоставило заема. Ето как изглежда съответната таблица:

Деклариране на заеми - Приложение 11

В DeFi икономиката тези данни често са неизвестни. Какво следва да се посочи в декларацията в този случай? Рядко ни се случва, но тук е трудно дадем отговор, който дори близко да се доближава до логичното тълкуване. Вероятно най-коректно би било да се посочи неизвестен получател, но доколко декларацията ще бъде приета по този начин, е спорно. При използване на платформа, би могло да се посочат данни за лицето, управляващо платформата. Това обаче не би било правилно, освен ако страна по заема не е именно съответната платформа.

Данъчно третиране на доходите от DeFi лихви

Доходите от DeFi лихви, считам, че трябва да се декларират по реда на чл. 35, т. 3 от ЗДДФЛ – именно като лихви. Тъй като те не са парични, стойността им трябва да се определени към момента на получаването им. Това е данъчното събитие и към неговата дата следва да се вземе паричната стойност на дадената криптовалута. Разбира се, тя трябва да бъде конвертирана в български лева по фиксинга на БНБ.

Бонуси за нови клиенти от DeFi платформи

Въпрос относно данъчното третиране на бонуси за нови потребители на DeFi платформи получихме наскоро от наш клиент и това провокира написването на настоящата статия изобщо. Подобни бонуси се предоставят в криптовалута на определена пазарна от платформи, в които лицето “инвестира” определено количество активи за съответното минимално време.

Тези бонуси приличат на лихва, но също така и на бонусите, които инвестиционни посредници предоставят на своите клиенти при инвестиране в определени проекти. DeFi бонусите често са символични, в следствие на което и дължимият данък върху тях е минимален. Поради това и стойността в изследването на този въпрос е по-скоро теоретична отколкото практическа. За мен най-правилно би било доходите от бонуси да се тълкува като такива по чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, а именно като недефинирани изрично приходи.

Без значение дали бонусите за лихви или други доходи, данъчната ставка върху тях е 10%, а данъчната основа е равностойността им в лева към момента на получаването им.

Други интересни материали от блога на Tax Monkey

Ако тази статия е била интересна за Вас, можете да разгледате и другите материали, които сме писали по темата:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас

Благодарим за съобщението. Стараем се да отговаряме в рамките на един работен ден.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Още полезни статии