Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

ДДС при покупко-продажба на стоки и услуги извън ЕС

От /Публикувано: 19/03/2021/Категории: Данъци, ЗДДС/

Темата на днешния блогпост отново е посветена на данък добавена стойност и по-точно на ДДС при покупко-продажба на стоки и услуги извън ЕС. Преди да започнем темата по същество, обръщаме внимание на това, че вече сме засягали въпроса за вноса на стоки от чужди държави. Това се случи в един от предходните ни материали във връзка с изчисляването на дължимите мито и данък при внос. Този път се фокусираме изцяло върху ДДС.

Този материал е предназначен за бизнеса и в него няма да бъдат разглеждани въпросите с прилагане на ЗДДС при покупко-продажби на потребители. Разделяме го условно на две основни части:

  1. Покупко-продажба на стоки;
  2. Покупко-продажба на услуги

Покупко-продажба на стоки извън ЕС

Настоящата секция е разделена на две части, съответно за начисляване на ДДС при покупка и при продажба на стоки извън ЕС.

Продажба на стоки извън ЕС

По правило, ако продавате стоки на контрагенти, които са установени извън ЕС, не следва да начислявате ДДС на купувачите. Без значение е дали те са физически или юридически лица. Важно е обаче, че за разходите, които са направени във връзка с продажбата на тези стоки, все пак може да се използва данъчен кредит. Това включва всички разходи, които са относими към производството и сключването на сделката.

Друг важен детайл се крие в необходимостта износът да бъде документално обоснован. При ревизия от данъчните органи следва да се представи доказателство, че в действителност става въпрос за стоки, транспортирани извън ЕС. В повечето случаи фактура е достатъчна, но от Tax Monkey препоръчваме да запазите и документ за превоза. Такъв документ може да бъде товарителница или каквато и да е форма на удостоверение от митническите органи.

Покупка на стоки от продавач извън ЕС

При внос на стоки от продавач извън ЕС дължите заплащане на мито и ДДС. Доста внимание сме отделили на въпроса в този блогпост, затова тук резюмираме само най-важното. Основното, което трябва да знаете, е че при внос ДДС се определя на база на “митническа стойност”. Тя включва цената и всички разходи, свързани със сделката. В тях се включват транспортни разходи, комисионни и дори застраховка.

Изключение по отношение на облагането на вноски стоки с ДДС има за стоките с незначителна стойност. Такива са практиките при внос на стоки с митническа стойност до 30,00 лв. Практиката при внос да се посочва ниска цена с оглед избягването на данъчно облагане, е рискована. Тя често се прилага от купувачи – физически лица, но по отношение на B2B доставките данъчните органи са значително по-строги.

Изключение за внос на някои стоки

Специално правило има установено в ЗДДС по отношение на вноса на някои особени видове стоки. Това са зърнени култури и отпадъци. За тях се прилага механизма за обратно начисляване на ДДС, на който ще посветим отделен блогпост. За нуждите на настоящия може да се приеме, че при внос на тези стоки данъкът се дължи от получателя.

ДДС при покупко-продажба на стоки и услуги извън ЕС

Доставка на услуги извън ЕС

Правилата за доставка на услуги извън ЕС приличат на тези за продажба на стоки. Съществени разлики има обаче при покупката на услуги. Те също са разгледани поотделно по-долу.

Доставка на услуги извън ЕС

Когато се продава услуга на клиент, който не е установен в Европейския съюз, не следва да се начислява ДДС. Това не важи за услуги, мястото на изпълнение на които е в България. Ако пък услугата се изпълнява на територията на друга страна от ЕС, е възможно да трябва да се начисли ставката за ДДС на тази държава. Правилата тук са доста комплексни и е трудно да ги разгледаме казуистично в блогпоста. Важно е да можете да определите коректно мястото на предоставяне на услугата. По правило то съвпада с адреса на получателя, но има някои изключения. Те са установени в ЗДДС и примери за такива са услуги, свързани с провеждане на събития или с недвижими имоти.

При нужда от съдействие по конкретна доставка на услуги, можете да се свържете с нас на 0887 345 666 или на info@taxmonkey.bg.

Както и при износа на стоки, за разходите за доставки на услуги извън ЕС може също да се използва данъчен кредит. Отново, както при всички търговски и счетоводни операции, документалната обоснованост е изключително важна.

Получаване на услуги извън ЕС

При получаване на услуги от доставчици, базирани извън ЕС, се прилага механизма за обратно начисляване на ДДС. Съобразно с него, Вашият бизнес трябва да плати ДДС в България по местната ставка на данъка. За прилагане на този механизъм има предвидена и облекчена процедура по ЗДДС регистрация (чл. 97а от ЗДДС) за лица, които все още не са регистрирани по закона. Данъкът се начислява и внася от получателя на услугата. По отношение на него също може да се използва данъчен кредит.

Повече информация по въпросите за начисляване на ДДС при сделки с трансграничен характер, можете да получите от официалния уебсайт на ЕС.

Чл. 2. С данък върху добавената стойност се облагат:

1. всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга;

5. вносът на стоки.

Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас