Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Осигуровки и данъци за едноличен търговец

От /Публикувано: 15/01/2022/Категории: Данъци, Осигуровки/

Регистрацията на едноличен търговец е форма за развитие на бизнес, която в екипа на Tax Monkey свързваме повече с миналото. Е, оказа се, че тя има приложение по отношение на дейността на частните инвеститори, за които може да се приеме, че извършват стопанска дейност. В тази връзка в блога ни намери място и темата за това какви са дължимите осигуровки и данъци за едноличен търговец. Както обичайно, даваме кратко съдържание:

Какво означава ЕТ и кога се налага регистрацията на такъв?

Като еднолични търговци в България могат да се регистрират физическите лица. ЕТ е лице, което извършва търговска дейност по занятие, а търговска дейност включва сделките, посочени в Търговския закон. Няма да изреждаме всички от тях, но най-често говорим за покупко-продажба на произведени или придобити от трето лице вещи или други активи.

В контекста на дейността на частните инвеститори, търговец е лице, което по занятие продава или по друг начин експлоатира активите, които придобива. Добър пример, който имаме от последните дни е отдаването под наем на NFT от дадена игра. Разбира се, не всеки доход, който печелим в ежедневието си е такъв от “стопанска дейност”, но по тази тема вече сме писали твърде много.

Какво лице е едноличният търговец?

Основната разлика между ЕТ и фирма (търговско дружество) е, че еднолият търговец не е различно лице от физическото лице, което го регистрира. Един човек се регистрира като едноличен търговец, но идентичността му остава същата. Обратно, при ЕООД, което е собственост на едно лице и най-често се управлява от същото, е налице съвсем различен субект с нова идентичност.

Това обособяване на отделно лице, което отговаря за задълженият си със своето лично имущество, е причината, когато се прави бизнес, ЕООД да е много по-подходящата форма. Това обаче не е така при трейдинга на инвестиционни или спекулативни активи.

Кога се налага регистрацията на ЕТ?

Ако дейността, която едно физическо лице извършва, е придобива търговски характер, по закон то трябва да се регистрира като едноличен търговец. Тази регистрация обаче формално няма отношение към дължимите данъци за едноличен търговец. Доходите са такива от стопанска дейност по своята същност, а не заради регистрацията на лицето, което ги получава. В тази връзка регистрацията е задължителна, но не и от гледна точка на данъчното облагане.

Какви са дължимите осигуровки и данъци за едноличен търговец?

В крайна сметка стигнахме и до същината на темата на този материал, но изясняването на това какво е ЕТ беше необходимо. По-долу ще разгледаме двете основни задължения на едноличните търговци към бюджета:

  • Осигуровки
  • Данъци

Дължими осигуровки при търговска дейност

Доходът, което едно лице получава в качеството си на едноличен търговец, е осигурителен доход. Това означава, че върху него трябва търговецът да начислява и заплаща за своя сметка осигуровки, т.е. ЕТ е самоосигуряващо се лице.

Доходът, който взимаме предвид, е годишната печалба от стопанската дейност, на база която пресмятаме средномесечен осигурителен доход. Практиката при самоосигуряващите се лица е да декларират определен осигурителен доход и в края на годината да довнесат осигуровки върху реално получената печалба.

Максимален осигурителен доход

Дължимите осигуровки от ЕТ на месечна база са около 30% от осигурителния доход, който пък не може да превишава определен праг – така наречения максимален осигурителен доход. Към момента този доход е 3000 лв. на месец. Това означава, че при средномесечен доход от 5 000 лв., осигуровки ще се дължат до 3 000 лв.

Осигуряване на общо заболяване и майчинство

Едно предимство на самоосигуряващите се лица е, че могат да избират дали да се осигуряват за общо заболяване и майчинство. На езика на счетоводителите това е избора за осигуровки на “висок” или “нисък” процент.

Данъци за едноличен търговец

Съгласно ЗДДФЛ данъкът върху доходите от дейност като търговец, е в размер на 15%. Тук се налагат известни разяснения. На първо място, под “доходи” тук разбираме печалбата. Печалбата се определя за цялата календарна година по реда на ЗКПО. Казано по-просто печалбата е равна на разликата между приходи и разходи, които са относими към стопанската дейност. Положителният годишен финансов резултат е печалба, а отрицателният – загуба.

Кои приходи и разходи са относими към дължимите данъци за едноличен търговец?

Важно е търговците да могат да правят ясно разграничение между стопанската си дейност и всички останали приходи и разходи. Едно лице в живота си прави множество разходи, но не всички от тях са относими към стопанската му дейност. Същото важи и з приходите. Даден търговец може да има доходи, които не са от стопанска дейност, например наем на собствено жилище.

Деклариране и плащане на данъка

Едноличните търговци декларират данъка си с годишна данъчна декларация. В много редки случаи е възможно да се дължи авансов данък на тримесечие или на месечна база, но това е относимо към изключително високи обороти, които рядко се постигат от едноличните търговци.

От данъчната основа (печалбата) се вади размер на социалните и здравни осигурителни вноски, които търговецът е длъжен да прави за своя сметка. Лицата, които заплащат такъв вид данък, могат да ползват и други данъчни облекчения, но за това вече сме писали други материали.

Важното е, че данъкът се декларира на годишна база с годишната данъчна декларация и се заплаща по същия начин.

Санкции при недеклариране

Ако лицето, извършващо търговска дейност, не декларира в срок доходите си, е възможно да бъде наложена санкция, която по закон е в размер до 500 лв. За първо нарушение и 1000 за последващо.

Други статии от блога на Tax Monkey

Ако тази статия е била интересна за Вас, може би ще харесате и следните материали от блога на Tax Monkey:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Веселка Великова е автор на публикации за блога на Tax Monkey, интересува се от данъчно, търговско право, граждански и административен процес

Свържете се с нас